PO1A031 Portugalská lingvistika I

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
2/2/1. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Iva Svobodová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Iva Svobodová, Ph.D.
Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 8:00–11:40 K21
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je seznámit posluchače s foneticko-fonologickým systémem současné portugalštiny s ohledem na její diatopické varianty. Předmětem studia bude souhláskový a samohláskový systém portugalštiny, segmentální a suprasegmentální aspekty jako je přízvuk a větná prozodie. Praktickou část hodiny tvoří diktáty a četba portugalských textů. Okrajově jsou brány v potaz také nejnovější výsledky výzkumu Asociace portugalské lingvistiky.
Výstupy z učení
Navštěvováním hodin fonetiky portugalštiny by měl student získat schopnost: - definovat základní pojmy - vyvodit ze sledovaných jevů vlastní závěry - vysvětlit základní lingvistické (fonetické) jevy, k nimž v portugalštině spisovné i nespisovné dochází. - rozeznat normu od odchylky od normy a od nespisovných variant. The exercises Input language competence according to Common European Framework A1. Output language competence according to Common European Framework: C2.
Osnova
  • 1. Samohláskový systém evropské portugalštiny. 2. Orální samohlásky. 3. Nazální samohlásky. 4. Diftongy a triftongy. 5. Samohláskový systém evropské portugalštiny. 6. Souhláskové a samohláskové shluky na švu slova. 7. suprasegmentální a fonologické faktory souvislé řeči.
Literatura
  • TLÁSKAL, Jaromír. Fonetika a fonologie evropské portugalštiny. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1990. ISBN 8070661879. info
  • PALKOVÁ, Zdena. Fonetika a fonologie češtiny :s obecným úvodem do problematiky oboru. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1994. 366 s. ISBN 80-7066-843-1. info
  • KRČMOVÁ, Marie. Fonetika a fonologie. 2. doplněné. Brno: Masarykova univerzita Eplortál, 2008. 215 s. none. ISSN 1802-128X. URL info
  • MATEUS, Maria Helena Mira a Ernesto d’ ANDRADE. The phonology of Portuguese. Oxford: Oxford University Press, 2000. x, 162. ISBN 9780199256709. info
Výukové metody
Výklad a definice základních pojmů a jejich exemplifikace na konkrétních textech (nahrávkách)různých jazykových registrů. Na hodiny je nutné se soustavně připravovat. Součástí výukové metody jsou diskuse v hodině, skupinová práce, práce se slovníky a s autentickými nahrávkami mluvené portugalštiny, práce s psanými texty, psaní diktátů apod.
Metody hodnocení
Student je připuštěn ke zkoušce pod podmínkou 80% aktivní účasti na semináři a vypracování všechna cvičení e-learningu. V zápočtovém týdnu) pak student napíše diktát, po jehož úspěšném složení je připuštěn k písemnému testu, (úspěšnost diktátu i testu je 75%), kde prokazuje schopnost rozebrat a zdůvodnit jevy v souladu s normou. V nerozhodných případech může vyučující studenta požádat také o doplňkový pohovor.
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/ucitel/?fakulta=1421;obdobi=6268
Předmět je vyučován každoročně. Výuka probíhá každý týden. Předmět byl inovován v rámci projektu „Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA) – reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/PO1A031