PO1A032 Portugalská lingvistika II

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
1/1/2. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Iva Svobodová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Iva Svobodová, Ph.D.
Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 8:00–9:40 G25
Předpoklady
Předpokladem je navštěvování jazykového semináře a schopnost porozumění odbornému textu v češtině.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavním cílem tohoto předmětu je seznámení posluchače s morfologickým systémem portugalštiny a s jednotlivými morfologickými kategoriemi ohebných slovních druhů: tedy podstatných a přídavných jmen, členů, zájmen a číslovek. Posluchači by si měli osvojit základní definice morfologických pojmů, jimiž lze popsat morfologickou strukturu slova. Součástí náplně předmětu jsou také cvičení zaměřená na analýzu základních gramatických jevů, jako jsou: slovotvorba, morfologická struktura slova, použití členu, tvoření jednotného a množného čísla podstatných i přídavných jmen, překlad vět obsahujících zájmena, apod. V analytický koncipovaných cvičeních by posluchač měl být schopen aplikovat vždy správnou terminologii a vyvodit ze sledovaných jevů vlastní závěry. The exercises Input language competence according to Common European Framework A1. Output language competence according to Common European Framework: C2.
Výstupy z učení
Student by měl být schopen vypracovat cvičení zaměřená na analýzu základních gramatických jevů, jako jsou: slovotvorba, morfologická struktura slova, použití členu, tvoření jednotného a množného čísla podstatných i přídavných jmen, překlad vět obsahujících zájmena, apod. V analytický koncipovaných cvičeních by posluchač měl být schopen aplikovat vždy správnou terminologii a vyvodit ze sledovaných jevů vlastní závěry.
Osnova
  • 1. Předmět morfologie, definice pojmů morf/morfém, morfologická struktura slova. 2. Slovotvorba-derivace, kompozice. 3. Substantiva (číslo, rod, stupeň, tvoření ženského rodu, tvoření množného čísla u základních a složených jmen). 4. Adjektiva (číslo, rod, tvoření ženského rodu, uniformní a dvojrodá přídavná jména, kolokace adjektiv, substituce adjektiva předložkovou vazbou). 5. Člen ( určitý, neurčitý, nulový) a jeho stylistická hodnota. 6. Zájmena. 7. Číslovky.
Literatura
Výukové metody
Výuka bude spočívat ve výkladu a v definicích základních pojmů. Konkrétně pak budou tyto pojmy použity při vypracování obsáhlých cvičení. Během semestru je vyžadována intenzivní soustavná individuální příprava. Součástí výukové metody jsou diskuse v hodině, skupinová práce, práce se slovníky a autentickými texty mluvené i psané portugalštiny a také cvičení obsažená v e-learningu.
Metody hodnocení
Zápočet student získává za aktivní účast v semináři (80%) a po úspěšném absolvování testu (úspěšnost 75%), kde prokazuje schopnost rozebrat a zdůvodnit jevy, které jsou, anebo nejsou v souladu s normou. V nerozhodných případech může vyučující studenta požádat také o doplňkový pohovor nad problematickými body zápočtu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/PO1A032