PRNJ005 Překladová cvičení k hospodářské němčině - cílový jazyk čeština

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Zdeněk Mareček, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Zdeněk Mareček, Ph.D.
Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Dana Spěváková
Dodavatelské pracoviště: Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 16:00–17:40 K12
Předpoklady
Kurz je určen studentům translatologie, ale může být zapsán i jinými studenty germanistiky. Kurz vede k překladu do rodného jazyka. Přeložené texty se nepřekrývají s programem jarního semestru. Pravidelné vkládání textů přeložených doma do informačního systému Masarykovy univerzity a jejich diskuse v cvičeních by mělo být doplněno samostudiem dalších materiálů v IS, četbou žurnalistických ekonomických textů a prací s příslušnými referenčními příručkami. Der Kurs ist bestimmt für Studenten der Translatologie, kann aber auch von anderen Studenten der Germanistik inskribiert werden. Der Kurs führt in die Übersetzung in die Muttersprache. Die übersetzten Texten überlappen sich nicht mit dem Programm des Frühjahrsemesters. Das regelmäßige Hochladen der zu Hause übersetzten Texte ins Informationsssystem der Masaryk-Universität und deren Besprechung in den Übungen sollen durch Selbststudium weiterer Materialien im IS, Lektüre der Wirtschaftspresse und Arbeit mit einschlägigen Nachschlagewerken ergänzt werden.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/25, pouze zareg.: 1/25, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 1/25
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po absolvování kurzu by studenti měli býr schopni překládat německé ekonomické a jednoduché právní texty do češtiny a znát častější kolokace v obou jazycích. Zvláštní pozornost bude věnována nedostatkům stávajících referenčních příruček a možnosti kontroly překladových nalezených ekvivalentů dostupných jazykových korpusech a v jiných on-line zdrojích. Nach der Absolvierung des Kurses sollten die Studenten befähigt werden deutsche Wirtschaftstexte ins Tschechische zu übersetzten und häufigere Kollokationen in beiden Sprachen zu kennen. Eine besondere Aufmerksamkeit wird den Mängeln und Vorzügen der vorhandenen Nachschlagewerke sowie der Möglichkeit gewidmet, die gefundenen Übersetzungsäquivalente an den im Internet zugänglichen Korpora und in anderen On-line-Quellen zu überprüfen.
Výstupy z učení
Získané kompetence budou prověřovány midtermtestem (zpětný překlad obratů z překládaných textů) a závěrečným klauzurním překladem, u něhož nejsou omezeny online zdroje, který ovšem vyžaduje určitou zběhlost (časové omezení) a porozumění složitějšímu výchozímu textu k tématům, která byla v tomto semestru probírána. Die erworbenen Kompetenzen werden durch einen Midterm-Test und die finale Übersetzungsklausur überprüft, welche zwar Online-Ressourcen nicht einschränkt, aber eine flotte Arbeit und Verständnis von einem komplexeren Ausgangstext zu einem in diesem Semester besprochenen Themen erfordert.
Osnova
 • 1. Makroekonomické vztahy. Hospodářská krize a veřejný rozpočet.
 • 2. Nezaměstnanost a sociální dávky státu.
 • 3. Pracovní smlouva a pracovní právo
 • 4. Udržitelnost a nakládání s odpady
 • 5. Volný pohyb pracovn9ch sil
 • 6. Smlouva o nájmu a ochrana nájemce
 • 7. Regulace kapitálového trhu
 • 8. Konkurenceschopnost EU a ČR
 • 9. Právnické profese
 • 10. Pr8vo autorské
 • 1. Gesamtwirtschaftliche Zusammenhänge. Wirtschaftskrise und öffentlicher Haushalt
 • 2. Arbeitslosigkeit und Sozialleistungen des Staates
 • 3. Arbeitsvertrag und Arbeitsrecht
 • 4. Nachhaltigkeit und Abfallwirtschaft
 • 5. Freizügigkeit
 • 6. Mietvertrag und Mieterschutz
 • 7. Kapitalmarktregulierung
 • 8. Konkurrenzfähigkeit der EU und Tschechiens
 • 9. Juristische Berufe
 • 10.Urheberrecht
Literatura
  doporučená literatura
 • Německý ekonomický slovník. Brno : Lingea, 2009. ISBN: 978-80-87062-53-1.
 • HORÁLKOVÁ, Milena, Hana LINHARTOVÁ a Brigitta HENKEL. Němčina pro právníky. Plzeň: Aleš Čeněk, 2005. 484 s. ISBN 8086898164. info
 • WERGEN, Josef a Annette WÖRNER. Obchodní korespondence a komunikace : němčina. 1. vyd. Praha: Klett, 2005. 239 s. ISBN 8086906248. info
 • HORÁLKOVÁ, Milena. Německo-český právnický slovník [Leda, 2003] : Deutsch-tschechisch Rechts-wörterbuch (Orig.). Vyd. 1. Voznice: Leda, 2003. 382 s. ISBN 80-7335-019-X. info
 • SIMON, Heike a Gisela FUNK-BAKER. Einführung in die deutsche Rechtssprache. München: C.H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, 1999. xxii, 285. ISBN 3-406-44558-6. info
 • BÜRGER, Josef. Wirtschaftswörterbuch deutsch-tschechisch. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 1997. 823 s. ISBN 80-85784-28-9. info
  neurčeno
 • Der Brockhaus Recht. Mannheim - Leipzig: Brockhaus, 2002. 847 S. ISBN: 3-7653-0561-8
 • HENDRYCH, Dušan a Josef FIALA. Právnický slovník. 3. podstatně rozš. vyd. Praha: C.H. Beck, 2009. xxii, 1459. ISBN 9788074000591. info
Výukové metody
Domácí překlady, společná redakce takto zniklých odlišných verzí přkladů. Diskuse v malých skupinách a prezentace výsledků diskuse v celé seminární skupině. Hausarbeiten, Redaktion der Übersetzungsfassungen, Diskussion in kleinen Gruppen und im Rahmen der gesamten Seminargruppe.
Metody hodnocení
10 domácích přkladů, půlící test: překlad osovjené slovní zásoby do němčiny bez slovníku. Klauzurní překlad se slovníky a online-zdroji. 10 Übersetzungen als Hausaugaben, ein Midterm-Test: Übersetzung des behandelten Wortschatzes ins Deutsche (ohne Wörterbuch), Abschlussübersetzung ins Tschechische mit Wörterbuchund allen onnline-Quellen.
Vyučovací jazyk
Němčina
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu „Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA) – reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/PRNJ005