PSA_026 Psychologie práce a organizace I

Filozofická fakulta
jaro 2014
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Pavla Horáková (přednášející)
PhDr. Zuzana Slováčková, Ph.D. (přednášející)
Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Terézia Dlhošová (cvičící)
Mgr. Aneta Dorazilová (cvičící)
Mgr. Jana Synková (cvičící)
Mgr. Martin Kalník (pomocník)
PhDr. Pavel Humpolíček, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D.
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Rozvrh
každé sudé pondělí 8:20–9:55 K22
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PSA_026/S1: Út 18. 2. 15:00–16:35 ACPS, Út 4. 3. 15:00–16:35 ACPS, Út 18. 3. 15:00–16:35 ACPS, Út 1. 4. 15:00–16:35 ACPS, Út 15. 4. 15:00–16:35 ACPS, Út 29. 4. 15:00–16:35 ACPS, J. Čeněk, T. Dlhošová, A. Dorazilová, P. Horáková, J. Synková
PSA_026/S2: Út 18. 2. 16:40–18:15 ACPS, Út 4. 3. 16:40–18:15 ACPS, Út 18. 3. 16:40–18:15 ACPS, Út 1. 4. 16:40–18:15 ACPS, Út 15. 4. 16:40–18:15 ACPS, Út 29. 4. 16:40–18:15 ACPS, J. Čeněk, T. Dlhošová, A. Dorazilová, P. Horáková, J. Synková
PSA_026/S3: Út 18. 2. 18:20–19:55 ACPS, Út 4. 3. 18:20–19:55 ACPS, Út 18. 3. 18:20–19:55 ACPS, Út 1. 4. 18:20–19:55 ACPS, Út 15. 4. 18:20–19:55 ACPS, Út 29. 4. 18:20–19:55 ACPS, J. Čeněk, T. Dlhošová, A. Dorazilová, P. Horáková, J. Synková
PSA_026/S4: Út 25. 2. 15:00–16:35 ACPS, Út 11. 3. 15:00–16:35 ACPS, Út 25. 3. 15:00–16:35 ACPS, Út 8. 4. 15:00–16:35 ACPS, Út 22. 4. 15:00–16:35 ACPS, Út 6. 5. 15:00–16:35 ACPS, J. Čeněk, T. Dlhošová, A. Dorazilová, P. Horáková, J. Synková
PSA_026/S5: Út 25. 2. 16:40–18:15 ACPS, Út 11. 3. 16:40–18:15 ACPS, Út 25. 3. 16:40–18:15 ACPS, Út 8. 4. 16:40–18:15 ACPS, Út 22. 4. 16:40–18:15 ACPS, Út 6. 5. 16:40–18:15 ACPS, J. Čeněk, T. Dlhošová, A. Dorazilová, P. Horáková, J. Synková
PSA_026/S6: Út 25. 2. 18:20–19:55 ACPS, Út 11. 3. 18:20–19:55 ACPS, Út 25. 3. 18:20–19:55 ACPS, Út 8. 4. 18:20–19:55 ACPS, Út 22. 4. 18:20–19:55 ACPS, Út 6. 5. 18:20–19:55 ACPS, J. Čeněk, T. Dlhošová, A. Dorazilová, P. Horáková, J. Synková
Předpoklady
PSA_034 Sociální psycholologie II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
kriticky zhodnotit historické přístupy k organizacím, posoudit jejich přínosy a omezení a aplikovat dílčí aspekty různých směrů řízení do současných podmínek;
na základě nabytých znalostí posoudit míru pracovní zátěže různých profesí;
porozumět specifckým potřebám nezaměstnaných a navrhnout jim optimální psychologickou pomoc;
definovat hlavní prvky firemní kultury a pochopit jejich význam v organizačním kontextu;
nacházet možnosti pro aplikaci psychologických poznatků v oblasti řízení organizací a práce.
Osnova
 • 1. vznik, vývoj a předmět psychologie práce, organizace a řízení (historie oboru - Weber, Stern, Münsterberg, psychotechnika, poválečný vývoj, současnost - 3 hlavní oblasti psychologie práce...)
 • 2. psychologie pracovního prostředí, pracovní zátěž (vliv pracovního prostředí na psychiku, podmínky pracovního prostředí a psychologická práce s nimi, Hollandova typologie, inženýrská psychologie, ergonomie, Karasekův model, faktory pracovní zátěže – časový tlak, vnucené tempo, monotonie, emoční práce a další; aktuální témata: technostres, wrapped work, TWL - total workload, syndrom přepracování – overwork, karoshi...)
 • 3. vznik a vývoj organizací, definice organizace v psychologii (základní koncepce organizace, důvody vzniku organizací, prehistorické pojetí organizace a současnost, podmínky úspěšného fungování organizace, přínosy a omezení plynoucí ze zavedení organizací, vývoj názorů na organizaci - přehled)
 • 4. a) mechanistický přístup k organizaci (podstata, představitelé, hlavní myšlenky, přínos, omezení – teorie byrokracie, vědecké řízení taylorismus), klasické řízení) b) škola lidských vztahů (podstata, představitelé, hlavní myšlenky, přínos, omezení - Hawthornské studie, Hawthornský efekt, paternalismus) c)humanistické přístupy k organizaci (podstata, představitelé, hlavní myšlenky, přínos, omezení – sebeaktulalizace, teorie X a Y) d)moderní názory na organizaci (podstata, představitelé, hlavní myšlenky, přínos, omezení –kybernetické principy, obecná teorie systémů, teorie kontingence, ekologické školy, teorie Z) e) postmoderní názory na organizaci (podstata, představitelé, hlavní myšlenky, přínos, omezení – teorie chaosu, organizační metafory, racionalita, jazyk a moc, postmoderní organizace)
 • 5. organizační struktura, organizační schéma (organizační struktura, organizační schéma, organizační řád, funkce organizační struktury, typy organizační struktury podle tvaru, podle obsahu – hlavní rysy, výhody, nevýhody...)
 • 6. organizační cíle (poslání x vize x cíle, funkce cílů v organizaci, typy cílů, stanovení cílů – Locke, Drucker, MBO - řízení pomocí cílů...)
 • 7. organizační kultura (vznik, vnitřní a vnější determinanty organizační kultury, prvky podle Scheina, souvislost s národní kulturou, typologie (Handy, Trompenaars, Deal a Kennedy, Hroník, aj., možnosti řešení střetu dvou kultur v jedné organizaci, diagnostika, změna...)
 • 8. psychologie nezaměstnanosti (první studie o nezaměstnanosti, funkce práce, důsledky ztráty zaměstnání, možné reakce na ztrátu zaměstnání, nezaměstnanost jako psychosociální problém, psychologická pomoc nezaměstnaným, bilanční diagnostika, outplacement...)
 • 8. psychologická smlouva
 • 10. mobbing a bossing
 • 11. etika v pracovní psychologii
 • 12. specifika práce a možnosti uplatnění psychologa
Literatura
  povinná literatura
 • SCHEIN, Edgar H. Psychologie organizace. 1. vyd. Praha: Orbis, 1969. 161 s. info
  neurčeno
 • Organizační chování :jak se každý den chovají spolupracovníci, nadřízení, podřízení, obchodní partneři či zákazníci. Edited by František Bělohlávek. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 1996. 343 s. ISBN 80-85839-09-1. info
 • ŠTIKAR, Jiří, Milan RYMEŠ, Karel RIEGEL a Jiří HOSKOVEC. Psychologie ve světě práce. Vydání první. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2003. 461 stran. ISBN 8024604485. info
 • LUKÁŠOVÁ, Růžena a Ivan a kol. NOVÝ. Organizační kultura. Praha: Grada Publishing, 2004. 176 s. edice Expert, sv. 1. ISBN 80-247-0648-2. info
 • ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena. Psychologie nezaměstnanosti. In Buchtová, B. eds. Nezaměstnanost. Psychologický, ekonomický a sociální problém. Praha: Grada Publishing a. s., 2002. s. 75-127. Psyché. ISBN 80-247-9006-8. info
 • ARMSTRONG, Michael. Řízení lidských zdrojů. Praha: Grada, 2002. 856 s. ISBN 8024704692. info
 • HOFSTEDE, Geert a Gert Jan HOFSTEDE. Kultury a organizace : software lidské mysli : spolupráce mezi kulturami a její důležitost pro přežití. Translated by Luděk Kolman. Praha: Linde, 2007. 335 s. ISBN 808613170X. info
 • ŠTIKAR, Jiří. Metody psychologie práce a organizace. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2000. 188 s. ISBN 802460048X. info
 • KOMÁRKOVÁ, Růžena, Milan RYMEŠ a Jitka VYSEKALOVÁ. Psychologie trhu. Vyd. 1. Praha: Grada, 1998. 154 s. ISBN 8071696323. info
 • ŠTIKAR, Jiří. Základy psychologie práce a organizace. Praha: Karolinum, 1998. 203 s. ISBN 8071840912. info
 • ETZIONI, Amitai. Morální dimenze ekonomiky : The moral dimension : Toward a new economics (orig.). Translated by Karel Riegel. Praha: Victoria Publishing, 1995. 24, 243 a. ISBN 80-85865-19-X. info
 • IVANCEVICH, John M., James H. DONNELY a James L. GIBSON. Management : principles and functions. 4th ed. Boston: BPI IRWIN, 1989. xvii, 765. ISBN 025606671X. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou přednášek spojených s diskuzí, prakticky zaměřených seminářů a samostudia. Do některých hodin jsou zváni hosté - odborníci z dané oblasti.
Metody hodnocení
Požadavky na ukončení: 1. aktivní účast na seminářích (povolena max. 1 absence) 2. splnění průběžných seminárních úkolů (skupinová prezentace, skupinová analýza pracovního prostředí, rozhovor s nezaměstnaným, životopis a motivační dopis, vyplnění odpovědníku k etickým kodexům 3. aktivní práce na společném projektu 4. prezentace projektu a ústní kolokvium skládající se ze 2 otázek zaměřených na základní pojmy disciplíny
Navazující předměty
Informace učitele
Poslední změna provedena dne 2.12.2013. PhDr. Z. Slováčková, Ph.D.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu „Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA) – reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1998, jaro 1999, podzim 2001, jaro 2002, podzim 2002, podzim 2003, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.