PSA_028 Praxe a stáže z manželského a rodinného poradenství

Filozofická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/0/5. 5 dnů. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D.
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jarmila Valchářová
Dodavatelské pracoviště: Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Předpoklady
PSA_0SZ Souborná zkouška
Program II cyklu, předpokládá se znalost témat a literatury předmětů: PSA 052 Poradenská psychologie, PSA 023 Psychodiagnostika dospělých, PSA 053 Psychodiagnostika dětí a dospívajících. Dále účast na povinné informační schůzce, o jejímž datu a místě konání budou studenti informováni včas předem, hromadným mailem.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Týdenní stáž v Manželských a rodinných pradnách, Centrech sociálních služeb a v dalších relevantních zařízeních Ministerstva práce a sociálních věcí.
Cílem předmětu je získání základní orientace a základního přehledu o práci psychologů v těchto zařízeních, tj. o psychologické praxi v rámci specializace na oblast manželského a rodinného poradenství; včetně konfrontace teoretických poznatků s praktickou realitou konkrétního pracoviště.
Výstupy z učení
Student získá:
- základní znalost a orientaci v odborných praktických tématech, která jsou obsahem pracovní činnosti psychologů těchto zařízení,
- základní zkušenost s vypracováním kazuistiky z oblasti manželského a rodinného poradenství,
- základní znalost o organizaci i o organizační struktuře daného pracoviště.
Student bude schopen vypracovat požadované podklady z praxe v odpovídající úrovni zpracování.
Osnova
 • Týdenní stáž /celkem 5 dní praxe/ si studenti zajistí samostatně, přičemž pracoviště volí dle svých možností preferencí - seznam doporučených pracovišť je k nahlédnutí na sekretariátě PsÚ i na webových stránkách PsÚ.
 • V případě pochybností, zda vybrané pracoviště splňuje kladené požadavky, doporučuje se předem konzultovat možnost uznání s vyučující předmětu.
 • Stážista na základě informací pracovníka, který praxi vede i na základě dostupných materiálů zpracuje písemný dokument, který obsahuje:
 • - popis pracoviště: organizační začlenení, náplň práce, aktuálně řešené problémy, popis pracovní účasti praktikanta,
 • - kazuistiku /aktuálně řešený případ/: popíše jeden konkrétní případ, který byl v době jeho stáže na pracovišti řešen, včetně vypracování vlastního návrhu dalšího postupu psychologického působení v tomto případu a zhodnocení praxe: student shrne konkrétní přínos stáže pro odborný a osobní rozvoj, zhodnotí získané poznatky ve vztahu k teorii a provede celkovou reflexi praxe.
Literatura
  povinná literatura
 • Weber, R. (2007). Páry v psychoterapii. ISBN 978-80-7367-301-7
 • Kratochvíl, S. (2009). Manželská a párová terapie. ISBN 978-80-7367-646-9
  doporučená literatura
 • Špatenková, N. (2011). Krizová intervence pro praxi. ISBN 978-80-247-2624-3
 • Caby F., Caby A. (2014). Příručka psychoterapeutických technik pro práci s dětmi a s rodinou. ISBN 978-80-262-0710-8
 • Culley S., Bond T. (2008). Integrativní přístup v poradenství a psychoterapii. ISBN 978-80-7367-452-6
 • Dalingard, L. (2014). Násilí v partnerských vztazích. ISBN 978-80-262-0718-4
 • Timuľák, L. (2014). Základy vedení psychoterapeutického rozhovoru. ISBN 978-80-262-0646-0
 • Weiss, P. a kol. (2011). Etické otázky v psychologii. ISBN 978-80-7367-845-6
 • Satir, V., Baldwin, M. (2012). Terapie rodiny krok za krokem podle Virginie Satirové. ISBN 978-80-262-0179-3
 • Trapková, L., Chvála, V. (2009). Rodinná terapie psychosomatických poruch. ISBN 978-80-7367-561-5
 • Kottler J. A. (2013). Profesní psychohygiena terapeuta. ISBN 978-80-7178-993-2
 • Minuchin, S. (2013). Rodina a rodinná terapie. ISBN 978-80-262-0371-1
 • Kast, V. (2010). Krize a tvořivý přístup k ní. ISBN 978-80-7367-800-5.
 • MCLEOD, John. An introduction to counselling. Fifth edition. Meidenhead: McGraw Hill, 2013. xxv, 750. ISBN 9780335247226. info
 • MCLEOD, John a Julia MCLEOD. Counselling skills : a practical guide for counsellors and helping professionals. Second edition. Meidenhead: McGraw Hill, 2011. xiv, 356. ISBN 9780335244263. info
  neurčeno
 • LUOMA, Jason B., Steven C. HAYES a Robyn D. WALSER. Learning ACT : an acceptance & commitment therapy skills-training manual for therapists. Oakland, CA: New Harbinger Publications, 2007. x, 304. ISBN 9781572244986. info
 • SRNCOVÁ, Jaroslava. Funkční a dysfunkční zvládání tranzitorní rodinné a manželské krize v etapě odpoutávání dospělých "dětí" od rodičovské rodiny. 1996. 97, [24] s. info
Výukové metody
Pětidenní stáž na některém z doporučených pracovišť. Studenti mají povinnost vždy se podřídit řádu daného pracoviště a dodržovat pravidla profesionální etiky.
Metody hodnocení
Předpokladem pro udělení zápočtu je odevzdání vyplněného Protokolu o absolvované praxi z manželského a rodinného poradenství /včetně potvrzení účasti a zhodnocení praktikanta vedoucím stáže organizace, ve které stáž probíhala a písemného dokumentu, který obsahuje: popis pracoviště, kazuistiku, reflexi stáže. Razítko a podpis vedoucího stáže musí být nejen na protokolu, ale též za přiloženou kazuistikou. Veškeré dokumenty je také nutné naskenovat a vložit do Odevzdávárny předmětu v ISu v elektronické podobě.
Informace učitele
http://www.phil.muni.cz/wups/home/studium/informace/praxe/protokoly/manz_rod_ok.doc/view
Podle Studijního a zkušebního řádu MU existuje povinnost archivovat veškeré písemné materiály pouze 30 dní po ukončení předmětu.
D o p o r u č u j e m e studentům uchovávat v kopii potvrzené protokoly o praxi i další písemné materiály, které jsou předpokladem k udělení zápočtu.
Odůvodnění doporučení: Pokud chce absolvent pokračovat v profesní kariéře především v EU, jsou tyto dokumenty v poslední době v některých zemích striktně vyžadovány.
Poslední změna provedena dne: 21. 3. 2013, Mgr. Ondroušková
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2001, jaro 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2019/PSA_028