PSA_035 Pedagogická psychologie II

Filozofická fakulta
podzim 2018
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jana Sklepníková (cvičící)
Garance
PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D.
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jarmila Valchářová
Dodavatelské pracoviště: Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Rozvrh
každou sudou středu 12:00–13:40 D21
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PSA_035/01: každé sudé pondělí 14:00–15:40 C51, A. Slezáčková, Z. Stránská
PSA_035/02: každé liché pondělí 14:00–15:40 C51, A. Slezáčková, Z. Stránská
Předpoklady
PSA_0SZ Souborná zkouška && PSA_022 Pedagogická psychologie I
PSA_022 Pedagogická psychologie I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Pedagogická psychologie zkoumá psychologické zákonitosti změn, které v subjektu působí výchovný a vzdělávací proces. Studenti se seznámí se základními a nejnovějšími poznatky této speciální psychologické vědní disciplíny a s možnostmi aplikace jejích teoretických poznatků v každodenním procesu učení, výchovy a sebevýchovy jedince. Předpokládá se zlepšení sebepoznání a poznání žáků, zkvalitnění vlastních metod úspěšného učení, poznání vlastního stylu učení a jeho korekce, zlepšení dovednosti sociálního kontaktu se žáky, dovednost výběru a využívání adekvátních metod výchovy a sebevýchovy.
Osnova
 • 1. Metody a postupy poznávání žáka: pedagogická diagnostika. Využití metod Pedagogické psychologie pro vypracování Pedagogicko-psychologické charakteristiky žáka. Etické aspekty pedagogické diagnostiky.
 • 2. Vztahy mezi učiteli a žáky a jejich utváření. Složky zastoupené ve vztahu mezi učitelem a žákem. Činitelé vztahu učitele k žákovi. Učitelovy postoje a očekávání vůči žákům. Činitelé vztahu žáka k učiteli.
 • 3. Pedagogická komunikace. Pravidla pedagogické komunikace. Formy komunikace: verbální, neverbální, komunikace činem. Psychologické aspekty komunikace mezi učitelem a žákem, učitelem a rodičem.
 • 4. Odlišné dítě ve třídě - specifické otázky integrace, inkluze, speciálních potřeb, národnosti a etnika. Začlenění dětí cizinců v české škole. Bilingvismus.
 • 5. Školní zátěž a její zvládání. Vnímání a hodnocení zátěže žákem, zvládání školní zátěže, faktory usnadňující a komplikující zvládání zátěže. Typy žákovského zvládání školních zátěžových situací, nácvik zvládacích strategií.
 • 6. Psychologický rozbor výchovných obtíží žáků. Lhaní, podvádění, krádež, záškoláctví, rizikové chování, krádeže, kouření, alkoholismus, užívání drog, sexuální přestupky, agresivita, šikana, sebevražedné úmysly aj. Školní kázeň.
 • 7. Psychologické aspekty metod aktivního vyučování. Praktické ukázky postupů, her a cvičení. Nuda ve škole.
 • 8. Alternativní školství. Waldorfská škola, Montessori škola, Daltonský plán, Jenský plán. Další alternativní přístupy ke vzdělávání. Zdravá škola, Začít spolu.
 • 9. Mobbing jako negativní fenomén na škole. Prevence, diagnostika, intervence.
 • 10. Aktuální otázky a poznatky pedagogicko-psychologického výzkumu.
 • 11. Nové přístupy ve vzdělávání: Praktické intervence a programy pozitivní edukace.
Literatura
  povinná literatura
 • MAREŠ, Jiří. Pedagogická psychologie. Vyd. 1. Praha: Portál, s.r.o., 2013. 704 s. ISBN 978-80-262-0174-8.
 • GILLERNOVÁ, Ilona a Lenka KREJČOVÁ. Sociální dovednosti ve škole. Vydání 1. Praha: Grada, 2012. 247 stran. ISBN 9788024734729. info
 • SITNÁ, Dagmar. Metody aktivního vyučování : spolupráce žáků ve skupinách. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009. 150 s. ISBN 9788073672461. info
 • FENSTERMACHER, Gary D. a Jonas F. SOLTIS. Vyučovací styly učitelů. Translated by Karel Starý. Vydání první. Praha: Portál, 2008. 124 stran. ISBN 9788073674717. info
 • BOURCET, Stéphane a Isabelle GRAVILLON. Šikana ve škole, na ulici, doma : jak bránit své dítě... : praktický průvodce pro rodiče, pedagogy a vychovatele. Translated by Martina Janošková. 1. vydání. Praha: Albatros, 2006. 71 stran. ISBN 8000015528. info
 • FONTANA, David. Psychologie ve školní praxi. Vyd. 2. Praha: Portál, 2003. 383 s. ISBN 8071780268. info
  doporučená literatura
 • ČÁP, Jan a Jiří [pedagog] MAREŠ. Psychologie pro učitele [Čáp, 2001]. Vyd. 1. Praha: Portál, 2001. 655 s. ISBN 80-7178-463-X. info
 • Psychologie výchovy a vyučování. Edited by Jan Čáp. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova - Vydavatelství Karolinum, 1993. 413 s. ISBN 80-7066-534-3. info
 • Ďurič, L., Grác, J., Štefanovič, J.: Pedagogická psychológia. SPN, Bratislava 1988, 1990, 1991.
 • ĎURIČ, Ladislav a Jozef ŠTEFANOVIČ. Psychológia pre učiteľov. 2. nezměn. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1977. 592 s. info
 • VÁGNEROVÁ, Marie. Psychologie problémového dítěte školního věku. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1997. 170 s. ISBN 8071844888. info
 • VÁGNEROVÁ, Marie. Školní poradenská psychologie pro pedagogy. Vyd. 1. V Praze: Karolinum, 2005. 430 s. ISBN 8024610744. info
 • DAŘÍLEK, Pavel a Pavel KUSÁK. Pedagogická psychologie. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1998. 234 s. ISBN 8070678372. info
 • KUSÁK, Pavel a Pavel DAŘÍLEK. Pedagogická psychologie. 2. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2001. 234 s. ISBN 8024402947. info
 • Bartoňová, M. & Vítková, M. (2015). Inkluze ve školách jako interdisciplinární problém. Brno: Muni Press.
 • Štech, S., Zapletalová, J. (2013). Úvod do školní psychologie. Praha: Portál.
 • PRŮCHA, Jan a Roman ŠVAŘÍČEK. Etický kodex české pedagogické vědy a výzkumu. Pedagogická orientace, Brno: ČSPd - Konvoj, 2009, roč. 19, č. 2, s. 89-105. ISSN 1211-4669. Fulltext info
 • PRŮCHA, Jan, Eliška WALTEROVÁ a Jiří MAREŠ. Pedagogický slovník. 6., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2009. 395 s. ISBN 9788073676476. info
 • KYRIACOU, Chris. Řešení výchovných problémů ve škole. Translated by Dagmar Tomková. Vydání první. Praha: Portál, 2005. 151 stran. ISBN 8071789453. info
 • AUGER, Marie-Thérèse a Christiane BOUCHARLAT. Učitel a problémový žák : strategie pro řešení problémů s kázní a učením. Translated by Lucie Hučínová. Vyd. 1. Praha: Portál, 2005. 121 s. ISBN 8071789070. info
 • KYRIACOU, Chris. Klíčové dovednosti učitele : cesty k lepšímu vyučování. Translated by Dominik Dvořák - Milan Koldinský. 2. vyd. Praha: Portál, 2004. 155 s. ISBN 8071789658. info
 • ŘÍČAN, Pavel. Agresivita a šikana mezi dětmi :jak dát dětem ve škole pocit bezpečí. Vyd. 1. Praha: Portál, 1995. 95 s. ISBN 80-7178-049-9. info
  neurčeno
 • ĎURIČ, Ladislav a Mária BRATSKÁ. Pedagogická psychológia : terminologický a výkladový slovník. Edited by Viliam S. Hotár - Jozef Pastier. 1. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1997. 463 s. ISBN 8008024984. info
Výukové metody
Přednášky a semináře, diskuze ve skupině, praktická cvičení.
Metody hodnocení
Podmínky ukončení předmětu:
- aktivní účast na seminářích (min. 80 %)
- včasné odevzdání kvalitní semestrální práce: Pedagogicko-psychologické charakteristiky žáka základní školy. Termín odevzdání Charakteristiky je týden před zvoleným termínem ústní zkoušky (platí pro prosincový předtermín a první lednový termín). Pro všechny ostatní termíny platí odevzdání do 6.1.2019).
- písemný test, jehož úspěšné splnění opravňuje k přístupu k ústní zkoušce
- ústní zkouška, zahrnující tématické okruhy předmětu Pedagogická psychologie I a II, rozpravu nad semestrální prací (Pedagogicko-psychologickou charakteristikou žáka) a nastudovanou literaturou.
Informace učitele
ROZPIS PŘEDNÁŠEK A SEMINÁŘŮ:

PŘEDNÁŠKY:
P1. (3.10., AS): Odlišné dítě ve třídě - specifické otázky integrace, inkluze, speciálních potřeb, národnosti a etnika. Začlenění dětí cizinců v české škole. Bilingvismus.
P2. (17.10., ZS): Vztahy mezi učiteli a žáky a jejich utváření. Složky zastoupené ve vztahu mezi učitelem a žákem. Činitelé vztahu učitele k žákovi. Učitelovy postoje a očekávání vůči žákům. Činitelé vztahu žáka k učiteli.
P3 (31.10., AS): Alternativní školství. Waldorfská škola, Montessori škola, Daltonský plán, Jenský plán. Další alternativní přístupy ke vzdělávání. Zdravá škola, Začít spolu.
P4 (14.11., ZS): Psychologický rozbor výchovných obtíží žáků. Lhaní, podvádění, krádež, záškoláctví, rizikové chování, krádeže, kouření, alkoholismus, užívání drog, sexuální přestupky, agresivita, šikana, sebevražedné úmysly aj. Školní kázeň.
P5 (28.11., AS): Mobbing jako negativní fenomén na škole. Prevence, diagnostika, intervence.

SEMINÁŘE:
S1 (1. 10. a 8. 10., AS): Metody a postupy poznávání žáka: pedagogická diagnostika. Využití metod Pedagogické psychologie pro vypracování Pedagogicko-psychologické charakteristiky žáka. Etické aspekty pedagogické diagnostiky.
S2 (15. 10. a 22. 10., ZS/JS): Pedagogická komunikace. Pravidla pedagogické komunikace. Formy komunikace: verbální, neverbální, komunikace činem. Psychologické aspekty komunikace mezi učitelem a žákem, učitelem a rodičem.
S3 (29. 10. a 5. 11. (AS/JS): Psychologické aspekty metod aktivního vyučování. Praktické ukázky postupů, her a cvičení. Nuda ve škole.
S4 (12. 11. a 19. 11., ZS): Aktuální otázky a poznatky pedagogicko-psychologického výzkumu. Studenti (ve dvojici) vyhledají aktuální odborné články z relevantní tuzemské a zahraniční literatury, jež se týkají probíraných témat, a představí je formou stručného referátu. Stručné rešerše s úplnými citacemi použitých zdrojů vloží do Odevzdávárny v ISu. POZOR: Seminář v termínu 12.11. 2018 se mimořádně koná v B2.21!
S5 (26. 11. a 3. 12., AS): Nové přístupy ve vzdělávání: Praktické intervence a programy pozitivní edukace.

Téma k samostudiu:
Školní zátěž a její zvládání. Vnímání a hodnocení zátěže žákem, zvládání školní zátěže, faktory usnadňující a komplikující zvládání zátěže. Typy žákovského zvládání školních zátěžových situací.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1998, jaro 1999, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2018/PSA_035