PSA_050 Psychologie práce a řízení II

Filozofická fakulta
podzim 2012
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Zuzana Slováčková, Ph.D. (přednášející)
Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Aneta Dorazilová (cvičící)
Mgr. Petra Knapovská (cvičící)
Mgr. Zdeněk Krpoun, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Pavlína Hlavatá (pomocník)
Mgr. Martin Kalník (pomocník)
Mgr. Daniel Krchňák (pomocník)
Mgr. Barbara Marešová (pomocník)
Mgr. Vendula Opluštilová (pomocník)
Mgr. Magdaléna Vrbová (pomocník)
Garance
PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D.
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 15:50–19:45 ACPS, St 7:30–9:05 zruseno D22
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PSA_050/S1: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Čeněk
PSA_050/S2: Rozvrh nebyl do ISu vložen. P. Knapovská
PSA_050/S3: Rozvrh nebyl do ISu vložen. A. Dorazilová
PSA_050/S4: Rozvrh nebyl do ISu vložen. Z. Krpoun
PSA_050/S5: Rozvrh nebyl do ISu vložen. Z. Krpoun
Předpoklady
PSA_026 Psych. práce a organizace I && PSA_0SZ Souborná zkouška
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Na konci kurzu bude student schopen:
aplikovat teoretické informace z oblasti psychologie práce a řízení do prostředí konkrétních organizací;
sestavit strategii plánování lidských zdrojů v organizaci - výběru a rozmísťování pracovníků a adaptace na pracovní podmínky;
porozumět specifickým metodám řízení (řízení rozvoje, řízení týmu, motivaci, vedení a hodnocení zaměstnanců);
použít získané informace k přípravě konkrétního projektu směřujícího k řešení pracovních problémů zaměstnanců v organizaci.
Osnova
 • 1. manažerské funkce, úrovně managementu, manažerské role, personální management a řízení lidských zdrojů (úrovně managementu v organizaci a jejich funkce, základní manažerské aktivity a úkoly, manažerské role dle Mintzberga (interpersonální, informační, rozhodovací), možné propojení práce psychologa a manažera – manažer jako psycholog, psycholog jako manažer, personální management, řízení lidských zdrojů - vymezení pojmů, podstata...)
 • 2. personální plánování, analýza pracovní pozice (cíle a podmínky efektivního plánování lidských zdrojů, proces a zdroje personálního plánování – externí (tzv. SLEPT analýza aj.), interní (např. personální audit, SWOT analýza aj.), analýza pracovní pozice - informace o pracovním místě vycházející z analýzy pracovní pozice, postup a metody analýzy pracovní pozice, zdroje informací, popis pracovního místa a specifikace nároků pracovního místa, kompetenční přístup...)
 • 3. nábor a výběr pracovníků (fáze získávání a výběru zaměstnanců, nábor x výběr, metody výběru, „klasické“ výběrové řízení – hlavní zásady, vlastní proces, typy pohovorů, účel, struktura, výhody a nevýhody,...)
 • 4. assessment a development centre (charakteristika, možnosti použití, průběh – jednotlivé realizační fáze, jejich cíle a úskalí, hlavní předpoklady úspěšnosti, výhody a nevýhody...)
 • 5. adaptace pracovníků (smysl a cíl adaptačního procesu, typy (úrovně) adaptace, faktory ovlivňující průběh adaptace, identifikace x přinucená adaptace, možnosti zajištění optimálního průběhu adaptačního procesu...)
 • 6. intelektuální kapitál, řízení rozvoje a vzdělávání pracovníků (složky intelektuálního kapitálu, řízení rozvoje pracovníků, analýza vzdělávacích potřeb, specifika vzdělávání dospělých, podmínky pro efektivní vzdělávání, cíle vzdělávání, formy a metody vzdělávání, vyhodnocování vzdělávání...)
 • 7. hodnocení a odměňování pracovníků (základné teoretické principy, propojení hodnocení s ostatními procesy v organizaci, psychologický význam hodnocení, hlavní oblasti a fáze procesu hodnocení, metody hodnocení, využití kompetenčního přístupu v rámci hodnocení, hodnotící pohovor...)
 • 8. pracovní motivace a uspokojení z práce (motivace a pracovní motivace, zdroje motivace, spokojování potřeb pracovníků x motivace, teorie motivace – historický přehled: teorie instrumentality, humanistické teorie, teorie zaměřené na obsah (Herzberg, Alderfer, McClallend), zaměřené na proces (Vroom, Adams, Lathan a Locke, novější koncepce – např. teorie zmocnění aj.)
 • 9. týmová práce, vedení týmů (podstata týmové práce, typy týmů, psychologické aspekty týmové práce, synergický efekt, možnosti, omezení a nevýhody týmové práce, role v týmu podle Belbina...) 10. osobnost vedoucího pracovníka, styly vedení (vývoj názorů na úspěšný způsob vedení pracovníků; a) rysový přístup – osobnostní předpoklady dobrého vedoucího, b) klasické typologie stylů vedení (např. McGregor, Likert, Blake a Mountonová), c) situacionalistický přístup (např. Hersey, Blanchard), d) transformační a transakční styl vedení (např. Bass)...)
 • 11. konflikty na pracovišti, řízení konfliktů (možné zdroje konfliktů v organizaci, vývoj konfliktu, typy konfliktů, dopady konfliktů na chod organizace, možnosti jejich řešení...)
Literatura
 • HRONÍK, František. Rozvoj a vzdělávání pracovníků. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007. 233 s. ISBN 9788024714578. info
 • HRONÍK, František. Hodnocení pracovníků. Vyd. 1. Praha: Grada, 2006. 126 s. ISBN 9788024714585. info
 • KOUBEK, Josef. Personální řízení 2. Vyd. 2. V Praze: Oeconomica, 2006. 136 s. ISBN 8024510227. info
 • DĚDINA, Jiří a Václav CEJTHAMR. Management a organizační chování : manažerské chování a zvyšování efektivity, řízení jednotlivců a skupin, manažerské role a styly, moc a vliv v řízení organizací. 1. vyd. Praha: Grada, 2005. 339 s. ISBN 8024713004. info
 • HRONÍK, František. Poznejte své zaměstnance : vše o Assessment Centre. 2. vyd. Brno: ERA, 2005. xii, 370. ISBN 8073660202. info
 • HAYES, Nicky. Psychologie týmové práce : strategie efektivního vedení týmů. Translated by Pavla Císařová. Vyd. 1. Praha: Portál, 2005. 189 s. ISBN 8071789836. info
 • NAKONEČNÝ, Milan. Sociální psychologie organizace. Vyd. 1. Praha: Grada, 2005. 225 s. ISBN 802470577X. info
 • PLAMÍNEK, Jiří. Vedení lidí, týmů a firem : praktický atlas managementu. 2., přeprac. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2005. 175 s. ISBN 8024710927. info
 • TURECKIOVÁ, Michaela. Řízení a rozvoj lidí ve firmách. Vyd. 1. Praha: Grada, 2004. 168 s. ISBN 8024704056. info
 • ŠTIKAR, Jiří, Milan RYMEŠ, Karel RIEGEL a Jiří HOSKOVEC. Psychologie ve světě práce. Vydání první. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2003. 461 stran. ISBN 8024604485. info
 • BEDRNOVÁ, Eva a Ivan NOVÝ. Psychologie a sociologie řízení. 2. rozš. vyd. Praha: Management Press, 2002. 586 s. ISBN 80-7261-064-3. info
 • ARMSTRONG, Michael. Řízení lidských zdrojů. Praha: Grada, 2002. 856 s. ISBN 8024704692. info
 • ČAKRT, Michal. Konflikty v řízení a řízení konfliktů. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2000. 181 s. ISBN 80-85943-81-6. info
 • ŠTIKAR, Jiří. Metody psychologie práce a organizace. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2000. 188 s. ISBN 802460048X. info
 • PLAMÍNEK, Jiří. Synergický management : vedení, spolupráce a konflikty lidí ve firmách a týmech. Vyd. 1. Praha: Argo, 2000. 328 s. ISBN 8072032585. info
 • HRONÍK, František. Jak se nespálit při výběru zaměstnanců : podrobný průvodce výběrovým řízením. Vyd. 1. Praha: Computer Press, 1999. xxi, 311. ISBN 8072261614. info
 • ŠTIKAR, Jiří. Základy psychologie práce a organizace. Praha: Karolinum, 1998. 203 s. ISBN 8071840912. info
 • TYSON, S. a Tony JACKSON. Organizační chování. Translated by Zeno Veselík. Vyd. 1. Praha: Grada, 1997. 231 s. ISBN 8071692964. info
 • Organizační chování :jak se každý den chovají spolupracovníci, nadřízení, podřízení, obchodní partneři či zákazníci. Edited by František Bělohlávek. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 1996. 343 s. ISBN 80-85839-09-1. info
 • SCHEIN, Edgar H. Psychologie organizace. 1. vyd. Praha: Orbis, 1969. 161 s. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou společných přednášek (2h 1 x za 14 dní), práce v menších seminárnách skupinách (2h 1 x za 14 dní) a samostudia s využitím doporučené literatury.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen ústní zkouškou z témat obou částí předmětu (PSA_026 i PSA_050).
Předpoklady pro to, aby mohl student ke zkoušce přistoupit:
1. minimálně 80% účast na seminářích (tzn. maximálně jedna neomluvená účast a jedna omluvená - jako omluva jsou akceptovány pouze omluvenky vložené v řádném termínu studijním oddělením do IS, zpětné omluvy nebudou tolerovány)
2. aktivní podíl na zpracování společného skupinového projektu, který bude prezentován v průběhu semestru.
Výsledná známka se skládá z 50% z hodnocení, které získá skupina za svůj projekt, a z 50% ji tvoří individální výkon studenta u ústní zkoušky.
Informace učitele
První přednáška se uskuteční dne 26.9.2012. Poslední změna provedena dne 21.8.2012. PhDr. Z.Slováčková, Ph.D.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1998, jaro 1999, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.