PSA_SZZ Státní závěrečná zkouška magisterská

Filozofická fakulta
jaro 2017
Rozsah
0/0/0. 0 kr. Ukončení: SZk.
Vyučující
PhDr. Kateřina Bartošová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Michal Čerňák, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Jaroslava Dosedlová, Dr. (přednášející)
doc. PhDr. Jana Marie Havigerová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Anton Heretik, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Pavel Humpolíček, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Martin Jelínek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Helena Klimusová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Irena Komendová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Katarína Millová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Zuzana Slováčková, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Mojmír Svoboda, CSc. (přednášející)
Mgr. Čeněk Šašinka, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Josef Švancara, CSc. (přednášející)
prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Lubomír Vašina, CSc. (přednášející)
PhDr. Dalibor Vobořil, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D.
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Předpoklady
PSA_0SZ Souborná zkouška
Podmínkou přístupu k SZZ je odevzdání magisterské diplomové práce, odevzdání případové studie a získání příslušného počtu kreditů - tj. během 2. cyklu student musí získat min. celkem 120 kreditů (z toho 110 kreditů A a 10 kreditů B).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Státní závěrečná zkouška magisterská sestává z obhajoby magisterské diplomové práce a z ústní části. Ústní část státní závěrečné zkoušky magisterské student vykonáná z předmětů:
obecné psychologické obory (obecná psychologie, psychologie osobnosti a sociální psychologie) a metodologie psychologie
psychodiagnostika
poradenská psychologie (alternativně)
klinická psychologie (alternativně)
psychologie organizace a řízení (alternativně)
Součástí ústní části SZZ magisterské je i rozprava nad případovou studií.
Studenti prokážou svou schopnost posoudit a zhodnotit teoretické přístupy v daném oboru. Jsou schopni porovnávat různé vědecké přístupy. Mají hlubokou znalost oboru, včetně odborných a speciálních dovedností týkajících se daného oboru.
Osnova
 • Obecné psychologické vědy a metodologie
 • 1. Předmět a výzkumné metody kognitivní psychologie
 • Historické kořeny kognitivní psychologie. Kognitivní obrat v psychologii. Oblasti výzkumu v kognitivní psychologii. Metody výzkumu kognitivní psychologie. Kognitivní věda, kognitivní neurověda a kognitivní neuropsychologie.
 • 2. Vnímání
 • Čití vs. vnímání. Percepční organizace, teorie Gestalt psychologie. Percepční konstanty. Vnímání velikosti, prostoru, hloubky a pohybu. Vnímání barev. Teorie percepce: konstruktivistické teorie, teorie přímého vnímání, integrující teorie. Rozpoznávání objektů. Poruchy percepce.
 • 3. Pozornost
 • Pozornost a vědomí. Předvědomé zpracování informací, priming. Automatické procesy. Habituace. Zaměřená pozornost. Detekce signálů. Teorie pozornosti. Chybné úkony, poruchy pozornosti.
 • 4. Paměť
 • Metody zkoumání paměti. Tradiční modely paměti, struktura paměti. Model pracovní paměti. Konekcionistické modely. Paměťové procesy: kódování, uchovávání, vybavování. Teorie dlouhodobé paměti. Epizodická a sémantická paměť. Implicitní paměť a učení. Teorie zapomínání a amnézie. Mimořádné paměťové schopnosti. Autobiografická paměť, zábleskové vzpomínky, problematika svědecké výpovědi.
 • 5. Mentální reprezentace
 • Vymezení mentální reprezentace. Propozice a představy. Schémata. Hypotéza duálního kódu. Výroková hypotéza. Modely mentální reprezentace. Mentální manipulace s představami. Pojmy a kategorie, procesy kategorizace. Teorie kategorizace. Produkce a produkční systém. Konekcionistické modely.
 • 6. Jazyk a řeč
 • Vlastnosti jazyka. Vnímání řeči. Teorie rozpoznávání slov. Sémantika a syntax. Porozumění jazyku: zpracování vět, diskurzu, příběhů. Osvojování jazyka, jazykový vývoj. Dědičnost versus prostředí. Řečová produkce. Základní procesy při čtení a psaní. Jazyk a myšlení.
 • 7. Myšlení, řešení problémů, tvořivost
 • Usuzování a dedukce. Teorie usuzování. Induktivní usuzování. Heuristiky a předsudky. Řešení problémů. Typy problémů, proces řešení problémů. Poznatky Gestalt psychologie o řešení problémů. Teorie problémového prostoru. Role znalostí při řešení problémů, expertní. rozhodování. Tvořivost - obecné přístupy ke tvořivosti. Objevy. Faktory tvořivosti.
 • 8. Kognitivní vývoj, inteligence
 • Obecné principy kognitivního vývoje. Zrání, faktory prostředí. Kognitivní vývoj v dospělosti. Přístupy k inteligenci, měření inteligence. Teorie inteligence. Umělá inteligence.
 • 9. Motivace
 • Motivace jako proces. Pohled soudobé psychologie na problematiku motivace chování.
 • Základní teorie motivace a jejich vzájemné srovnání.
 • Základní pojmy motivace (reflex, pud, instinkt, homeostáza, motivace, motiv) v kontextu relevantních teorií.
 • Výkonová motivace. Teorie pole Kurta Lewina, atribuční model, efekt Zeigarníkové, Flow - fenomén.
 • Přežití jednotlivce a druhu. Regulace příjmu potravy a tekutin. Sexuální a rodičovské motivy.
 • Frustrace. Strategie zvládání frustrace. Teorie věnující se problematice frustrace.
 • Charakteristika volních procesů. Vlastnosti vůle.
 • Vzájemný vztah problematiku motivace a emocí.
 • 10. Emoce
 • Základní přístupy ke zkoumání emocí. Klasické a moderní teorie emocí.
 • Základní teorie emocí a jejich vzájemné srovnání.
 • Fyziologický základ emocí. Psychofyziologický doprovod emocí.
 • Možnosti využíti přístrojových metod zaznamenávajících psychofyziologické koreláty emocí.
 • Základní úskalí při výzkumu emocí. Problémy a způsoby studia emocí.
 • Klasifikace emocí z hlediska síly a časové průběhu a z hlediska ontogenetického a fylogenetického.
 • Aktuální geneze emoce.
 • Metodologie
 • 1. Problematika vědeckého poznání. Cesty poznání. Věda jako předmětné, systematické, kritické, kontrolovatelné, reprodukovatelné poznání. Členění výzkumu v psychologii podle cíle a výzkumných designů. Cíle výzkumu v psychologii – deskripce, predikce, explanace. Postup vědecké práce, základní pojmy - teorie, hypotéza, konstrukt, operacionalizace, proměnná. Základní výzkumné designy – experiment, kvaziexperiment, korelační studie. Specifické výzkumné strategie, longitudinální a průřezový výzkum.
 • 2. Problematika měření v psychologii. Nepřímé měření konstruktů, validita a reliabilita nástrojů. Validita výzkumu – validita statistických postupů, konstruktová validita, externí a interní validita. Členění proměnných podle jejich role ve výzkumu.
 • 3. Kvalitativní a kvantitativní data, typy škál. Popisná a induktivní statistika. Princip falzifikace, testování hypotéz, postavení nulové hypotézy v procesu testování hypotéz, chyba I. a II. druhu.
 • 4. Výzkumný soubor. Základní a výběrový soubor. Sestavování výběrového souboru. Reprezentativnost. Pravděpodobnostní a nepravděpodobnostní výběry. Velikost výběrového souboru.
 • 5. Kauzální interpretace vztahů, Millovy kánony indukce. Experiment versus korelační studie. Typy experimentálních designů podle způsobu manipulace s nezávislými proměnnými. Varianty jednofaktoriálních a vícefaktoriálních experimentů. Zdroje ohrožení vnitřní validity.
 • 6. Mezisubjektový experiment. Znáhodnění a vyrovnání. Design kontrolních skupin a podmínek v psychologickém výzkumu.
 • 7. Vnitrosubjektový experiment. Efekt pořadí, progresivní efekt, efekt transferu. Counterbalancing (vyvažování) – kompletní a částečné vyvažování, reverzní vyvažování a blokové znáhodnění.
 • 8. Kvaziexperiment. Design s neekvivalentní kontrolní skupinou, plány vícenásobných časových sérií. Specifika ohrožení vnitřní validity.
 • 9. Korelační studie. Omezení závěrů korelačních studií. Typy zkreslení v korelačním výzkumu – nepravá korelace, vývojová sekvence, chybějící střední člen, dvojí příčina.
 • 10. Etické aspekty výzkumu v psychologii. Problematika klamání účastníků, informovaný souhlas, anonymita, riziko poškození, debriefing, vědecký přínos studie. Vědecké podvody – vymyšlená a zkreslená data, plagiátorství.
 • 11. Výzkumný projekt. Struktura výzkumného projektu – název, teoretická východiska, otázky a hypotézy, metoda, diskuse, citace zdrojů.
 • 12. Rozdíl mezi každodenním a vědeckým poznáním, porovnání kvantitativních a kvalitativních metod ve vědeckém výzkumu.
 • 13. Typy kvalitativních přístupů. Participativní a neparticipativní metody, archivní metody. Rysy kvalitativních metod.
 • 14. Symbolický interakcionismus a odvozené přístupy. Pragmatismus, realismus, konstrukcionismus. Etnometodologie.
 • 15. Východiska a postupy analýzy diskursu, foucaultovská tradice a psychologie diskursu, omezení získaných výsledků.
 • 16. Postupy a principy dobře zakotvené teorie, otevřené, axiální a selektivní kódování.
 • 17. Fenomenologie, cíle a použití fenomenologických postupů v psychologii.
 • 18. Případové studie ve vědeckém výzkumu, typy případových studií, jejich problémy a omezení.
 • 19. Kritéria hodnocení kvality kvalitativního výzkumu.
 • Literatura: Disman, M. (2011). Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum.
 • Ferjenčík, J. (2010). Úvod do metodologie psychologického výzkumu. Praha: Portál.
 • Hendl, J. (1997). Úvod do kvalitativního výzkumu. Praha: Karolinum.
 • Hendl, J. (2012). Přehled statistických metod zpracování dat. Praha: Portál.
 • Kerlinger, F. N. (1970). Základy výzkumu chování. Praha: Academia.
 • Miovský, M. (2006). Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Praha: Grada.
 • Gooodwin, C. J. (2010). Research in psychology: Methods and design. Hoboken, NJ: John Willey & Sons, Inc.
 • Willig, C. (2008). Introducing Qualitative Research in Psychology. Maidenhead, UK: Open University Press.

 • Psychodiagnostika

 • Teorie psychodiagnostiky - okruhy:
 • 1. Měření v psychologii, metodologické problémy
 • 2. Psychometrický a klinický přístup
 • 3. Charakteristiky psychometrických metod, standardy
 • 4. Konstrukce psychodiagnostických metod
 • 5. Metody a postupy analýzy položek
 • 6. Osobní chyby - objektivita a standardizace
 • 7. Náhodné chyby - reliabilita a její typy
 • 8. Konstantní chyby - typy validity
 • 9. Chyby interpretace - normalizace, normativní, ipsativní a interaktivní skóry
 • 10. Nové postupy v psychometrice - teorie odpovídání na položku
 • Literatura:
 • American Educational Research Association, American Psychological Association, National Council on Measurement in Education (2001): Standardy pro pedagogické a psychologické testování. Testcentrum, Praha.
 • Břicháček, V. (1978): Úvod do psychologického škálování. Psychodiagnostické a didaktické testy, n. p., Bratislava.
 • Gould, S. J. (1998): Jak neměřit člověka. Pravda a předsudky v dějinách hodnocení lidské inteligence. Nakladatelství Lidové noviny, Praha.
 • Hunt, M. (2000): Dějiny psychologie. Portál, Praha.
 • Urbánek, T.: Základy psychometriky. FF MU, Brno 2002.
 • Psychodiagnostika dospělých - okruhy:
 • 1. Klinické metody (pozorování, rozhovor, anamnéza) a psychofyziologické metody.
 • 2. Výkonové metody - principy, přehled. Testy jednotlivých psychických funkcí (paměti, pozornosti, kreativity aj.).
 • 3. Testy parciálních a kombinovaných schopností (např. testy technických, uměleckých, verbálních, matematických schopností). Testy vědomostí.
 • 4. Testy inteligence (jednodimenzionální, komplexní).
 • 5. Testy organicity.
 • 6. Metody diagnostikování osobnosti (princip, přehled).
 • 7. Dotazníkové metody - unidimenzionální dotazníky.
 • 8. Multidimenzionální dotazníky.
 • 9. Projektivní metody. Princip, přehled. Projektivní metody výběru.
 • 10. Verbální projektivní metody.
 • 11. Grafické projektivní metody.
 • 12. Objektivní testy osobnosti.
 • 13. Objektivní a subjektivní posuzovací stupnice.
 • 14. Nové trendy v psychodiagnostice a směry jejího vývoje.
 • Literatura:
 • Svoboda, M. (1999). Psychologická diagnostika dospělých. Portál: Praha.
 • Kondáš, O. a kol. (1992). Psychodiagnostika dospelých. OSVETA: Martin.
 • Říčan, P., Ženatý, J. (1988). K teorii a praxi projektivních technik. Psychodiagnostické a didaktické testy: Bratislava.
 • Stančák, A. (1996). Klinická psychodiagnostika dospelých.. Psychoprof: Nové Zámky.
 • Svoboda, M. (1992). Metody psychologické diagnostiky dospělých. CAPA: Praha.
 • Šípek, J. (1996). Projekce a projektivní metody v psychodiagnostice. Propsy: Praha.
 • Psychodiagnostika dětí a dospívajících - okruhy:
 • 1. zvláštnosti dětské psychodiagnostiky
 • 2. klinické metody /pozorování, rozhovor, anamnéza, analýza spontánních produktů/
 • 3. vývojové škály /zvláštnosti dg. dětí útlého věku, přehled, interpretace výsledků, současné trendy/
 • 4. inteligenční testy a soubory / komplexní, jednodimenzionální/
 • 5. testy speciálních schopností, znalostí a dovedností - přehled, principy
 • 6. testy jednotlivých psychických funkcí /percepční testy, pozornost, paměť aj./
 • 7. hodnocení motoriky, laterality a řeči
 • 8. dg. školních schopností a dovedností, sociálních dovedností a obecné informovanosti
 • 9. neuropsychologické soubory a metody
 • 10. projektivní metody - princip, přehled, projektivní metody dle výběru
 • 11. kresebné techniky /jako odhad úrovně rozumových schopností, senzomotorických dovedností, kreativity/
 • 12. dotazníky /jednodimenzionální, vícedimenzionální, pro rodiče a vychovatele/
 • 13. objektivní testy osobnosti
 • 14. posuzovací škály
 • Literatura:
 • Koluchová, J., Morávek, S.: Psychologická diagnostika dětí a mládeže. Učební text UP Olomouc 1991.
 • Říčan,P., Krejčířová,M. a kol.: Dětská klinická psychologie. Grada, Praha 1995.
 • Říčan, P., Vágnerová,M. a kol.: Dětská klinická psychologie. Avicenum, Praha 1991.
 • Stančák, A.: Klinická psychodiagnostika. Psychoprof, Nové Zámky 1996.
 • Svoboda,M.(ed.), Krejčířová, D., Vágnerová, M. Psychodiagnostika dětí a dospívajících. Portál, Praha 2001.
 • Švancara, J. a kol.: Diagnostika psychického vývoje. Avicenum, Praha 1980.
 • Poslední úprava: 01/05/2007; prof. PhDr. Mojmír Svoboda, CSc.

 • Poradenská psychologie
 • ČÁST I 1.Poradenská psychologie (dále pps) jako odborná profesní činnost: aktuální trendy, pregraduální a postgraduální vzdělávání (výcviky), stavovské společnosti, periodika.
 • 2.Vztah pps. k jiným disciplínám (jmenovitě k psychoterapii)
 • 3.Cíle, strategie a přístupy (koncepty) v pps; integrovaný přístup.
 • 4.Poradenský proces a jeho průběh (včetně očekávání klientů, přehled nabízených problémů).
 • 5.Účinné proměnné; osobnost poradce-terapeuta.
 • 6.Systémově-interakční přístup, vznik rodinné terapie, základní koncepty a pojmy.
 • 7.Rizika, omezení a možné negativní účinky poradenských intervencí.
 • 8.Psychodiagnostika v pps (diagnostické kategorie jako východiska specifických odborných intervencí, vztah diagnostiky a psychokorektivního procesu).
 • 9.Vývojové poruchy řeči. Vývoj v řeči v normě a patologii. Poruchy výslovnosti, artikulace a rytmu řeči. Poruchy gramatické stavby věty. Poruchy sociálního užití řeči. Elektivní mutismus. Vývojová dysfázie.
 • 10.Mentální retardace. Definice, diagnostika, epidemiologie, etiologie a patogeneze, klinické obrazy jednotlivých stupňů m.r., průběh a prognóza, diferenciální diagnóza. Psychologická péče o dítě mentálně retardované a jeho rodinu. Zásady práce s rodiči, jejichž dítě nesplňuje původní očekávání.
 • 11.Pervazivní vývojové poruchy. Dětský autismus. Rettův syndrom. Aspergerův syndrom a schizoidní porucha v dětství.
 • 12.Poruchy aktivity a pozornosti. HA (hyperaktivita, hyperaktivní dítě), impulzivita, syndrom LDE (lehká dětská encefalopatie), LMD (lehká mozková dysfunkce), Hyperkinetická porucha , Porucha aktivity a pozornosti , Hyperkinetická porucha chování, ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) ADD (Attention Deficit Disorder).
 • 13.Čtenářský výkon v normě a patologii. Dyslexie. Definice, diagnostika, epidemiologie, etiologie. Typy dyslexie. prognóza, diferenciální diagnóza. Kompenzační možnosti. Postupy speciálně pedagogické nápravy. Psychologická péče o dyslektiky, jejich rodiče a učitele. Organizace péče o dyslektiky. Dysortografie, dysgrafie, dyskalkulie, dyspinxie, dysmúzie.
 • 14.Emoční poruchy v dětství a v dospívání. Zejm.: Nadměrná úzkostná porucha. Fobická úzkostná porucha. Školní fobie. Separační úzkost. Sociální úzkostná porucha.
 • 15.Děti ohrožené prostředím. Psychologická péče o děti ohrožené prostředím. Následky psychické deprivace a subdeprivace. Syndrom týraného dítěte. Prevence.
 • 16.Posuzování způsobilosti k zahájení školní docházky.Školsky významné nedostatky ve struktuře schopností.
 • 17. Laterální preference jako problém poradenský. Současný stav zkoumání funkční asymetrie. Typ laterality a školní výkon. Speciálně-pedagogické a psychologické postupy a doporučení u "problémových" dětí. Leváctví.
 • 18.Psychologické poradenství při výběru a volbě povolání.
 • ČÁST II: Změny a vývojové trendy rodiny a manželství (dále RaM); porovnání s předchozími generacemi. Komponenty a procesy v RaM (struktura, dynamika, intimita-autonomie, hodnotové orientace, komunikace). Pojetí rodiny a jejích funkcí, porovnání dysfunkčních a fungujících RaM. Poruchová a neporuchová komunikace v RaM. Vývojový pohled na RaM: tranzitorní-netranzitorní krize, etapy; charakteristiky jednotlivých etap - rizika, krize. (Od etapy přechodu k vážné známosti, snoubenectví, sňatek, rodina s malými dětmi ...). Etapizace poradensko-terapeutické intervence (včetně problematiky poradenského kontraktu). Některé strategie a taktiky intervencí (uvést do vztahu k jednotlivých přístupům a konceptům). Rozvodové poradenství, terapie, mediace (vč. pojmu "rozvodový potenciál").
 • Poslední úprava Mgr. Iva Burešová, PhD. 5.6.2007
 • Psychologie práce, organizace a řízení
 • 1. vznik, vývoj a předmět psychologie práce, organizace a řízení;
 • 2. psychologie pracovního prostředí, pracovní zátěž;
 • 3. vznik a vývoj organizací, definice organizace v psychologii;
 • 4. mechanistický přístup k organizaci (např. Weber, Taylor);
 • 5. škola lidských vztahů (Mayo, Hawthornský efekt);
 • 6. humanistické přístupy k organizaci (např. Maslow, McGregor);
 • 7. moderní názory na organizaci (např. Ouchi)
 • 8. postmoderní názory na organizaci (např. Morgan, Clegg);
 • 9. organizační struktura, organizační schéma;
 • 10. organizační cíle;
 • 11. psychologie nezaměstnanosti;
 • 12. organizační kultura;
 • 13. manažerské funkce, úrovně managementu, manažerské role, personální management a řízení lidských zdrojů;
 • 14. personální plánování, analýza pracovní pozice;
 • 15. nábor a výběr pracovníků (klasické výběrové řízení);
 • 16. assessment a development centre;
 • 17. adaptace pracovníků;
 • 18. intelektuální kapitál, řízení rozvoje a vzdělávání pracovníků;
 • 19. hodnocení a odměňování pracovníků;
 • 20. řízení výkonu, pracovní motivace a uspokojení z práce;
 • 21. týmová práce, vedení týmů;
 • 22. osobnost vedoucího pracovníka, styly vedení;
 • 23. konflikty na pracovišti, řízení konfliktů
 • Předpokladem úspěšného složení zkoušky je schopnost propojovat vědomosti z jednotlivých tematických bloků, vnímat vzájemné souvislosti přesahující i do jiných oblastí psychologie a aplikovat získané poznatky na praktické příklady.
 • Základní literatura (další zdoje viz syllaby předmětů PSA_026 a PSA_050:
 • Bělohlávek, František. Organizační chování : jak se každý den chovají spolupracovníci, nadřízení, podřízení, obchodní partneři či zákazníci. 1. vyd. Olomouc : Rubico, 1996. 343 s. ISBN 80-85839-09-1.
 • Armstrong, Michael. Řízení lidských zdrojů [Armstrong, 2002]. Praha : Grada, 2002. 856 s. ISBN 80-247-0469-2.
 • Schein, Edgar H. Psychologie organizace. 1. vyd. Praha : Orbis, 1969. 161 s.
 • Štikar, Jiří. Psychologie ve světě práce. Vyd. 1. Praha : Karolinum, 2003. 461 s. ISBN 80-246-0448-5.
 • Hroník, František. Poznejte své zaměstnance :vše o Assessment Centre. 2. vyd. Brno : ERA, 2005. xii, 370 s. ISBN 8073660202.
 • Hroník, František. Jak se nespálit při výběru zaměstnanců : podrobný průvodce výběrovým řízením. Vyd. 1. Brno : Computer Press, 1999. 311 s. ISBN 80-7226-161-4.
 • Koubek, Josef. Personální řízení 2. Vyd. 2. V Praze : Oeconomica, 2006. 136 s. ISBN 8024510227.
 • Poslední úpravy PhDr. Zuzana Slováčková, Ph.D. 11.5.2009
 • Klinická psychologie
 • (Okruhy)

  1) Filozofické, teoretické a praktické základy klinické psychologie.
 • 2) Definice, předmět a historie klinické psychologie.
 • 3) Člověk ve zdraví a nemoci.
 • 4) Obrany já a obranné mechanismy.
 • 5) Poruchy osobnosti.
 • 6) Lidská emocionalita a klinická psychologie.
 • 7) Introspekce.
 • 8) Metodologické problémy v klinické psychologii.
 • 9) Biologická terapie.
 • 10) Základy psychofarmakologie.
 • 11) Aktuální drogové závislosti.
 • 12) Psychologie v lékařství.
 • 13) Psychologie zdraví.
 • 14) Úzkostné poruchy.
 • 15) Strach a fobie.
 • 16) Deprese.
 • 17) Syndrom vyhoření, workoholismus, chronický únavový syndrom.
 • 18) Poruchy příjmu potravy.
 • 19) Sexuální poruchy.
 • 20) Psychosomatické poruchy.
 • Literatura:
 • Baštecká a kol. (2003): Klinická psychologie v praxi.Portál, Praha.
 • Baštecký a kol.(1993): Psychosomatická medicína.Grada,Praha.
 • Garfielld,S.L. (1980):Clinical psychology and psychotherapy.J.W.and Sons, N.Y.
 • Heretík a kol. (2007): Klinická psychológia.Psychoprof,Nové Zámky.
 • Praško a kol. (2003):Poruchy osobnosti.Portál,Praha.
 • Říčan,P.,Krejčířová,D.(1997): Dětská klinická psychologie.Grada,Praha.
 • Smolík,P.(2002): Duševní a behaviorální poruchy.Maxdorf,Praha.
 • Vašina,L.(2008): Základy psychopatologie a klinické psychologie.IMS-Bonny Press,Brno.
 • Vymětal,J.(2003): Lékařská psychologie.Portál, Praha.
 • Poslední úprava: doc.L.Vašina (8.1.2009)
 • Psychopatologie a psychiatrie
 • Okruhy
 • 1. Úvod do psychiatrie a její postavení v rámci medicínských věd. Klasifikace duševních poruch.
 • 2. Poruchy vnímání.
 • 3. Poruchy pozornosti, paměti a intelektu.
 • 4. Poruchy emotivity.
 • 5. Poruchy myšlení a řeči.
 • 6. Poruchy jednání (včetně poruch pudu sebezáchovy, pohlavního).
 • 7. Poruchy vědomí a osobnosti.
 • 8. Afektivní poruchy. Etiopatogenéza, klinický obraz a léčba.
 • 9. Poruchy schizofrenního okruhu. Etiopatogenéza, klinický obraz a léčba.
 • 10. Poruchy příjmu potravy.
 • 11. Duševní poruchy a poruchy chování vyvolané účinkem psychoaktivních látek.
 • 12. Gerontopsychiatrie.
 • 13. Organické poruchy.
 • 14. Poruchy osobnosti.
 • 15. Pedopsychiatrie. Hyperkinetický syndrom.
 • 16. Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a somatoformní poruchy.
 • 17. Psychologické vyšetření u jednotlivých diagnostických okruhů.
 • 18. Právní postavení duševně nemocných. Etické problémy psychiatrie.
 • Literatura
 • Svoboda,M. /ed./, Češková, E., Kučerová, H. ( 2006): Psychopatologie a psychiatrie pro psychology. Praha, Portál. ISBN 80-7367-154-9. 320 stran.
 • Höschl, C., Libiger, J., Švestka, J. (2002). Psychiatrie. Praha: Tigis.
 • Raboch, J., Zvolský, P. et al. (2001). Psychiatrie. Praha, Galén.
 • Dörner, K., Plog, U. (1999). Bláznit je lidské. Praha: Grada.
 • Hanzlíček, L. (1977 – 1984). Psychiatrická encyklopedie. Část jmenná a část věcná. Praha: Zprávy VÚPs č. 28.
 • Dušek, K., Chromý, K., Janík, K., Kalvach, Z. (1975). První pomoc v psychiatrii. Praha: Avicenum.
 • Smolík, Petr. Duševní a behaviorální poruchy : průvodce klasifikací, nástin nozologie, diagnostika [Smolík, 2002]. 2. revid. vyd. Praha : Maxdorf, 2002,. 506 s., [8. ISBN 80-85912-18-.
 • Psychoterapie
 • Okruhy
 • 1. Historický přehled. Etické otázky.
 • 2. Hlubinná psychoterapie (klasická psychoanalýza).
 • 3. Adleriánská a jungiánská psychoterapie.
 • 4. Směry vycházející z hlubinné psychoterapie, dynamická psychoterapie.
 • 5. Antropologická psychoterapie (existencanalýza, daseinanalýza). Humanistická psychoterapie. Rogersovská psychoterapie.
 • 6. Transakční analýza. Strategická (komunikativní) psychoterapie.
 • 7. Behaviorální psychoterapie.
 • 8. Hypnosugestivní psychoterapie.
 • 9. Racionální, empatická a náhledová psychoterapie.
 • 10. Relaxační a imaginativní metody.
 • 11. Metody behaviorální psychoterapie.
 • 12. Abreaktivní metody.
 • 13. Skupinová psychoterapie, skupinová dynamika, vedení skupiny. Metody skupinové psychoterapie. Psychodrama, psychogymnastika.
 • 14. Arteterapie, muzikoterapie, biblioterapie, choreoterapie.
 • 15. Terapeutická komunita.
 • 16. Rodinná terapie.
 • 17. Psychoterapie v jednotlivých oblastech medicíny.
 • 18. Výzkum v psychoterapii.
 • Literatura
 • Kratochvíl, S. (2005). Základy psychoterapie. 5. vyd,. Praha:Portál.
 • Vymětal, Jan (2003). Úvod do psychoterapie. 2., aktualiz. vyd. Praha : Grada Publishing. 262 s. Psyché. ISBN 80-247-0253-3.
 • Vymětal, J. (2007). Speciální psychoterapie. 2. vyd., Praha: Grada.
 • Vymětal, J.a kol. (2004). Obecná psychoterapie.2.vyd. Praha: Grada
 • Satir, Virginia (1994). Kniha o rodině. Praha : Práh. ISBN 80-901325-0-2.
 • Zeig, J. K. (2006). Umění psychoterapie. Praha: Portál.
 • Kratochvíl, Stanislav (1995). Skupinová psychoterapie v praxi. 1. vyd. Praha : Galén. 329 s. Obsahuje bibliografii. ISBN 80-85824-20-5.
 • Kratochvíl, Stanislav (1979). Terapeutická komunita. Praha : Academia.
 • Simon, Fritz B. - Stierlin, Helm (1995). Slovník rodinné terapie : přehled, kritika a integrace systémově terapeutických pojmů, konceptů a metod. Hradec Králové : Konfrontace. ISBN 80-901773-1.
 • Syřišťová, Eva (1989). Skupinová psychoterapie psychotiků a osob s těžším somatickým postižením. Praha : Avicenum.
 • Možný, Petr - Praško, Ján (1999). Kognitivně-behaviorální terapie : úvod do teorie a praxe. Vyd. 1. V Praze : Triton. 304 s. ISBN 80-7254-038-6.
 • Murdoch, Douglas - Barker, Philip (1996). Základy behaviorální terapie : studijní texty k psychoterapii. 1. vyd. Brno : Vydavatelství Masarykovy univerzity. 153 s. ISBN 80-210-1290-0.
 • Leuner, Hanscarl (1997). Katatymní prožívání obrazů : studijní texty k psychoterapii : základní stupeň, úvod do psychoterapie, technikou denního snu : seminář. 1. vyd. V Brně : Masarykova univerzita. 209 s. ISBN 80-210-1677-9.
 • Rogers, Carl R. (1998). Způsob bytí : klíčová témata humanistické psychologie z pohledu jejího zakladatele : A way of being (Orig.). Translated by Jiří Krejčí. Vyd. 1. Praha : Portál. 292 s. ISBN 80-7178-233-5.
 • Kratochvíl, Stanislav (2000). Manželská terapie. 3. rozš. vyd. Praha : Portál, 255 s. : i. Obsahuje bibliografii. ISBN 80-7178-332-3.
 • Psychoterapie dětí
 • Okruhy
 • Rozdíly psychoterapie dětí a dospělých
 • Cíle terapie
 • Tři kategorie cílů (cíle týkající se vyřešení prezentovaných problémů, cíle týkající se posílení celkové psychologické přizpůsobenosti, cíle týkající se vývojové dráhy dítěte)
 • Fáze terapeutického procesu
 • Fáze terapie: Znovuvybavování, rekonstrukce, znovuprožívání, vyřešení (obsah, úroveň porozumění, strategie v jednotlivých fázích)
 • Katalyzátory změny (nástroje procesu terapie)
 • 1. Vytvoření terapeutického prostředí, pravidla psychologického bezpečí, vytvoření terapeutického vztahu (soustředěnost na dítě, jistota a pohoda, respekt, fyzický dotek, použití metafory a symbolismu, přenos, exprese empatie a porozumění)
 • 2. Metody a úrovně vysvětlování (zdůrazňování vzorců, pokládání objasňujících otázek, identifikace zdrojů pocitů, katarze, vysvětlení "jako-by", interpretace)
 • 3. Internalizace jako terapeutický nástroj
 • 4. Projektivní identifikace (obranný mechanismus, terapeutická technika)
 • 5. Využití obran, symptomů, odporu
 • Terapie hrou
 • 1. Tři cíle hry (vývoj self, intrapsychické účely, maturační funkce hry) a terapeutická funkce hry (sebeodhalovací a léčící)
 • 2. Variace v technice v rámci různých psychoterapeutických přístupů a škol (psychoanalytické/psychodynamické teorie, vztahové/humanistické teorie, behaviorální teorie, teorie uvolnění a struktury - abreaktivní)
 • Techniky vyprávění příběhů
 • 1. Cíle vyprávění příběhů (kultura, rodina, dítě)
 • 2. Typy příběhů podle fáze terapie (5 typů, znaky a obsahy), terapeutův příběh
 • 3. Variace v technice v rámci různých psychoterapeutických přístupů a škol
 • Grafické a modelovací techniky
 • 1. Předtypy umělecké tvorby (prekurzorní aktivity, chaotické vybití, stereotypní aktivita, piktogramy), expresivní umění
 • 2. Cíle grafické techniky (posuzování, katarze, růst)
 • 3. Interpretace výtvoru (proces, forma, manifestní obsah)
 • 4. Variace v použití uměleckých prostředků (psychoanalytická škola, expresivní arte-terapie)
 • Rodinně terapeutické přístupy
 • 1. Teorie rodiny a rodinná terapie
 • 2. Přístup z hlediska vývojové teorie - Erikson Duvall (úkoly individuálního životního cyklu a rodinného životního cyklu, činnosti a strategie v terapeutickém procesu)
 • 3. Všeobecná teorie systémů (vzájemná závislost, hranice, zpětná vazba, činnosti a strategie v terapeutickém procesu)
 • 4. Psychodynamická teorie - Freud, Wynne, Lidz (kolektivní rodinné psyché, pseudovzájemnost, pseudohostilita, gumové ploty, manželský rozkol a asymetrie, činnosti a strategie v terapeutickém procesu)
 • 5. Strukturální teorie - Minuchin (hranice - jasné, rigidní, difúzní; subsystémy - rodičovský, sourozenecké; obětní beránek, rodinná mapa, činnosti a strategie v terapeutickém procesu)
 • 6. Funkcionální teorie - Bowen, Toman (emocionální systém rodiny, nediferencovaná ego-masa, diferenciace self - pseudoself a pevné self, geneogramy, rodinná projekce, emoční odříznutí, multigenerační přenos, rodinná konstelace, sourozenecká pozice, činnosti a strategie v terapeutickém procesu)
 • 7. Komunikační teorie - Bateson, Jackson, Lederer, Haley, Satir (double bind, equifinalita, symetrické vztahy, komplementární vztahy, dysfunkční komunikace, význam sebehodnocení, rodinná chronologie, rodinný sociogram, činnosti a strategie v terapeutickém procesu)
 • Literatura:
 • Brems, C. (2002). A Comprehensive Guide to Child Psychotherapy. Boston: Allyn & Bacon.
 • Gjuričová, Šárka (2003). Rodinná terapie. Praha: Grada.
 • Hort, V., Hrdlička, M., Kocourková, J., Malá, E. a kol. (2000). Dětská a adolescentní psychiatrie. Praha: Portál.
 • Langmeier, J., Balcar, K., Špitz, J. (1989, 2000). Dětská psychoterapie. Praha: Portál.
 • Oaklander, Violet (2003). Třinácté komnaty dětské duše. Dobříš: Drvoštěp.
 • Peseschkian, Nossrat (1999). Příběhy jako klíč k dětské duši. Praha: Portál.
 • Prochaska, James O. (1999). Psychoterapeutické systémy. Praha: Grada.
 • Rieger, Zdeněk (1997). Ostrov rodiny. Hradec Králové: Konfrontace. Satirová, V. (1994). Kniha o rodině (The new peoplemaking). Praha: Práh.
 • Trapková, Ludmila (2004). Rodinná terapie psychosomatických poruch. Praha: Portál.
 • Poslední úpravy: 01/02/2009; PhDr. Pavel Humpolíček, Ph.D.
Literatura
 • STERNBERG, Robert J. Kognitivní psychologie. Translated by František Koukolík. Vyd. 1. Praha: Portál, 2002. 636 s. ISBN 80-7178-376-5. info
 • EYSENCK, Michael W. a Marc Peter KEANE. Cognitive psychology :a student's handbook. 4th ed. Hove: Psychology Press, 2000. viii, 631. ISBN 0-86377-551-9. info
 • SOLSO, Robert L. Cognitive psychology. 5th ed. Boston: Allyn and Bacon, 1998. xx, 601 s. ISBN 0-205-27418-8. info
 • EYSENCK, Michael W. A handbook of cognitive psychology. London: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, 1984. ISBN 0-86377-016-9. info
 • GAVIN, Helen. The essence of cognitive psychology. 1st pub. London: Prentice-Hall Europe, 1998. xi, 215 s. ISBN 0-13-796459-5. info
 • MADSEN, K. B. Teorie motivace : (srovnávací studie moderních teorií motivace) : Theories of motivation : (a comparative study of modern theories of motivation) (Orig.). Vyd. 1. Praha: Academia, 1972. 381 s. info
 • MADSEN, K. B. Moderní teorie motivace : Modern theories of motivation (Orig.). Translated by Eduard Bakalář. Vyd. 1. Praha: Academia, 1979. 468 s. : i. info
 • NAKONEČNÝ, Milan. Lidské emoce. Vyd. 1. Praha: Academia, 2000. 335 s. ISBN 8020007636. info
 • A theory of achievement motivation. Edited by John W. Atkinson - Norman T. Feather. New York: John Willey & Sons, 1966. info
 • DWECK, Carol S. Self-theories :their role in motivation, personality, and development. Philadelphia: Psychology Press, 1999. xiii, 195. ISBN 0-86377-570-5. info
 • Allgemeine Psychologie. Bd. 2, Motivation : Motivation (Podřaz.). Edited by Hans Thomae. Göttingen: Verlag für Psychologie, 1965. info
 • KUHL, Julius. Motivation, Konflikt und Handlungskontrolle. Berlin: Springer-Verlag, 1983. ISBN 3-540-12423-3. info
 • Emoce. Edited by Jiří Jindřich Diamant - Milan Černý - Vladimír Študent. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1969. info
 • WEINER, Bernard. An attributional theory of motivation and emotion. New York: Springer-Verlag, 1986. xi, 304. ISBN 354096312X. info
 • Motivation and personality : handbook of thematic content analysis. Edited by Charles P. Smith. New York, NY, USA :.: Cambridge University Press, 1992. xvi, 708. ISBN 052140052X. info
 • NAKONEČNÝ, Milan. Motivace lidského chování. Vyd. 1. Praha: Academia, 1996. 270 s. ISBN 8020005927. info
 • ŠVANCARA, Josef. Emoce, city a motivace [Švancara, 1979]. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979. info
 • POWER, Mick a Tim DALGLEISH. Cognition and emotion : from order to disorder. Hove: Psychology Press, 1998. xii, 496. ISBN 0863777392. info
 • STRONGMAN, K. T. The psychology of emotion : theories of emotion in perspective. 4th ed. Chichester: John Wiley & Sons, 1996. x, 255. ISBN 0471966193. info
 • Emotions : essays on emotion theory. Edited by Stephanie H. M. van Goozen - Nanne E. Van de. Poll - Joseph A. Sergean. Hillsdale, N.J.: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, 1994. xii, 333. ISBN 0805812083. info
 • DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost : příručka pro uživatele. 4. nezměněné vydání. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2011. 372 stran. ISBN 9788024619668. info
 • KERLINGER, Fred N. Základy výzkumu chování : pedagogický a psychologický výzkum. Vyd. 1. Praha: Academia, 1972. 705 s. info
 • Úvod do metodologie psychologického výzkumu : jak zkoumat lidskou duši. Translated by Petr Bakalář, Illustrated by Ján Ferjenčík. Vyd. 2. Praha: Portál, 2010. 255 s. ISBN 9788073678159. info
 • HENDL, Jan. Přehled statistických metod zpracování dat : analýza a metaanalýza dat. Vydání druhé, opravené. Praha: Portál, 2006. 583 stran. ISBN 8073671239. info
 • GOODWIN, C. James. Research in psychology : methods and design. 6th ed. Hoboken: Wiley & Sons, 2010. xxiii, 600. ISBN 9780470522783. info
 • SCHEIN, Edgar H. Psychologie organizace. 1. vyd. Praha: Orbis, 1969. 161 s. info
 • ŠTIKAR, Jiří, Milan RYMEŠ, Karel RIEGEL a Jiří HOSKOVEC. Psychologie ve světě práce. Vydání první. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2003. 461 stran. ISBN 8024604485. info
 • Baštecká a kol. (2003): Klinická psychologie v~praxi.Portál, Praha.
 • Organizační chování :jak se každý den chovají spolupracovníci, nadřízení, podřízení, obchodní partneři či zákazníci. Edited by František Bělohlávek. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 1996. 343 s. ISBN 80-85839-09-1. info
 • HRONÍK, František. Poznejte své zaměstnance : vše o Assessment Centre. 2. vyd. Brno: ERA, 2005. xii, 370. ISBN 8073660202. info
 • KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů :základy moderní personalistiky. 3. vyd. Praha: Management Press, 2001. 367 s. ISBN 80-7261-033-3. info
 • HRONÍK, František. Jak se nespálit při výběru zaměstnanců : podrobný průvodce výběrovým řízením. Vyd. 1. Praha: Computer Press, 1999. xxi, 311. ISBN 8072261614. info
 • ARMSTRONG, Michael. Řízení lidských zdrojů : nejnovější trendy a postupy. Translated by Josef Koubek. 10. vyd. Praha: Grada, 2007. 789 s. ISBN 9788024714073. info
 • HENDL, Jan. Přehled statistických metod : analýza a metaanalýza dat. 4., rozšířené vyd. Praha: Portál, 2012. 734 s. ISBN 9788026202004. info
 • WILLIG, Carla. Introducing qualitative research in psychology : adventures in theory and method. 2nd ed. Maidenhead: Open University Press, 2008. x, 230. ISBN 9780335221158. info
 • MIOVSKÝ, Michal. Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Vyd. 1. Praha: Grada, 2006. 332 s. ISBN 9788024713625. info
 • HENDL, Jan. Úvod do kvalitativního výzkumu. Praha: Karolinum, 1999. 278 s. ISBN 8024600307. info
Výukové metody
Výuka předmětu Státní závěrečná zkouška magisterská je realizována v příslušných předmětech během předchozího studia.
Zkouška před zkušební komisí.
Metody hodnocení
SZZ magisterská sestává z odděleně klasifikovaných součástí: obhajoby magisterské diplomové práce a z ústní části. Ústní část SZZ magisterské student vykoná z předmětů:
obecné psychologické obory (obecná psychologie, psychologie osobnosti a sociální psychologie) a metodologie psychologie
psychodiagnostika
*klinická psychologie, * psychologie organizace a řízení,* poradenská psychologie (z disciplín označených * si student volí jednu).
Součástí ústní části SZZ magisterské je i rozprava nad případovou studií. Pro absolvování SZZ magisterské je nutné úspěšné složení všech jejích částí. Celkový výsledek SZZ magisterské se hodnotí některým ze stupňů podle klasifikační stupnice stanovené čl. 17, odst. 1 Studijního a zkušebního řádu MU.
Hlasování zkušební komise o státní závěrečné zkoušce.
Informace učitele
http://www.phil.muni.cz:8088/wups/w-studium/informace-ke-studiu/okruhy-ke-statni-zaverecne-zkousce-oboru-psychologie/
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1998, jaro 1999, jaro 2002, podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, podzim 2020.