PSBB003 Prezentační dovednosti

Filozofická fakulta
podzim 2021

Předmět se v období podzim 2021 nevypisuje.

Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
PhDr. Zuzana Slováčková, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Zuzana Slováčková, Ph.D.
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jarmila Valchářová
Dodavatelské pracoviště: Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 10 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/10, pouze zareg.: 0/10
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je koncipován jako rozvojový program zaměřený na zdokonalení prezentačních dovedností studentů.
Cíle předmětu jsou následující:
1. poskytnout studentům teoretické informace o zásadách efektivní prezentace vědeckých poznatků
2. kombinací přednášek a nácviku praktických dovedností je připravit na situaci veřejného předkládání výsledků vlastní vědecké činnosti při příležitosti prezentace závěrů ročníkové práce, obhajoby diplomové práce, prezentaci příspěvků na konferencích a odborných seminářích, apod.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
1. vytvořit strukturu odborné prezentace;
2. prezentovat výsledky vědecké práce na konferencích a odborných seminářích, apod.;
3. reagovat na dotazy a námitky;
4. efektivně využívat prezentační pomůcky a techniku.
Osnova
 • 1. Teoretický úvod - metodika prezentace výsledků vědecké činnosti, stanovení cíle prezentace (práce se studijními materiály, výběr a volba tématu vlastní prezentace)
 • 2. Plánování a navrhování způsobu prezentace, zaměření na cílovou skupinu, analýza potřeb posluchačů (videotrénink – práce s skupinou, reakce na potřeby posluchačů, schopnost přizpůsobení vlastního projevu publiku)
 • 3. Příprava prezentace, zhodnocení podmínek, v nichž bude probíhat (práce se studijními materiály příprava konkrétního vystoupení)
 • 4. Volba cíle a tvorba obsahu prezentace (typy a zdroje informací), struktura prezentace, plánování posloupnosti prezentovaných informací (videotrénink – schopnost udržet jasnou linii prezentace, logicky strukturovat myšlenky, srozumitelně se vyjadřovat)
 • 5. Zásady neverbálního projevu při prezentaci (videotrénink – registrace vlastních neverbálních projevů signály vlastní jistoty/nejistoty, práce s tělem v průběhu prezentace)
 • 6. Zásady verbálního projevu při prezentaci (videotrénink – registrace vlastních verbálních a paraverbálních projevů volba slov, artikulace, práce s hlasem (rychlost, hlasitost, důraz, pomlky, intonace,...))
 • 7. Volba a způsob využívání moderačních a audiovizuálních pomůcek (videotrénink – posouzení efektivity využívání moderačních a audiovizuálních pomůcek, schopnost zdůraznit podstatné informace práce s prezentační technikou, výhody a rizika prezentace s využitím MS PowerPoint)
 • 8. Komplexní využití získaných poznatků v praxi (celkové zhodnocení prezentačních dovedností, porovnání jejich úrovně u jednotlivých studentů na začátku výuky a po absolvování celého programu)
Literatura
 • MEDLÍKOVÁ, Olga. Přesvědčivá prezentace : špičkové rady, tipy a příklady. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. 136 s. ISBN 9788024722788. info
 • HIERHOLD, Emil. Rétorika a prezentace. Translated by Iva Michňová. 7., aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2008. 380 s. ISBN 9788024724232. info
 • HOSPODÁŘOVÁ, Ivana. Prezentační dovednosti. 2. upr. vyd. Praha: Kernberg Publishing, 2007. 172 s. ISBN 9788090396296. info
 • WIEKE, Thomas. Prezentace : jak překonat obvyklé problémy a působit přesvědčivě. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 112 s. ISBN 8024716828. info
 • MAGERA, Ivo. Prezentace v programu PowerPoint. Vyd. 1. Praha: Computer Press, 2005. 88 s. ISBN 8025107469. info
 • MIKULÁŠTÍK, Milan. Komunikační dovednosti v praxi. Vyd. 1. Praha: Grada, 2003. 361 s. ISBN 8024706504. info
 • NÖLLKE, Claudia. Umění prezentace : jak přesvědčivě, srozumitelně a působivě prezentovat. Praha: Grada, 2003. 111 s. ISBN 8024790572. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou skupinových prací a diskusí. Hlavními výukovými metodami jsou praktický trénink a videotrénink, zpětná vazba a domácí příprava.
Metody hodnocení
Pro úspěšné ukončení předmětu je NEZBYTNÁ účast na prvních dvou seminářích, aktivní účast na hodinách a předvedení tří vlastních prezentací.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.

 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2021/PSBB003