PSBB009 Kazuistický seminář - úvod

Filozofická fakulta
podzim 2021

Předmět se v období podzim 2021 nevypisuje.

Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
PhDr. Irena Komendová, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Irena Komendová, Ph.D.
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jarmila Valchářová
Dodavatelské pracoviště: Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Předpoklady
Předpokládá se znalost témat a literatury k předmětum PSA 019, PSA 036 - Vývojová psychologie I, II, aktivní účast na seminářích a zpracování závěrečné písemné práce v rozsahu nejméně tří stran. Pro úspěšné ukončení předmětu je nutná 70 % účast na výuce.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/15, pouze zareg.: 0/15
Jiné omezení: pro studenty od 5. semestru
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je v přehledu seznámit studenty se základní problematikou psychologického vyšetření především v klinické praxi a formou praktických cvičení zprostředkovat základní osobní zkušenost z práce s klienty. Studenti získají: - úvodní zkušenost práce s klinickými metodami (pozorování, rozhovor, anamnéza), včetně osobní reflexe - orientaci v obsahu i úskalích psychologického vyšetření - informace o možnostech realizace závěrů psychologické práce (vyšetření, terapeutické práce) - pro klienta, rodinu i společenské instituce
Výstupy z učení
Studenti se seznámí se základní problematikou psychologického vyšetření především v klinické praxi a formou praktických cvičení jim bude zprostředkována základní osobní zkušenost z práce s klienty. Studenti se naučí: - aplikovat a interpretovat výsledky klinických metod (pozorování, rozhovor, anamnéza), a formulovat osobní reflexi - provést rozbor v obsahu i úskalích psychologického vyšetření - diskutovat možnosti interpretace závěrů a jejich realizace v psychologické práci (vyšetření, terapeutické práce) - pro klienta, rodinu i společenské instituce
Osnova
  • - Úvod do problematiky: specifika klinické praxe, průběh psychologického vyšetření, závěry z vyšetření a možnosti jejich realizac, - Umění navázání kontaktu s klientem i s rodiči (specifika,úskalí, zkušenosti) - Práce s rodiči (typy výchovy v rodině, sdělování závěrů a výsledků vyšetření, možnosti terapeutické práce) - Možnosti práce ve zdravotnictví (somatická oddělení, psychiatrická oddělení).
Literatura
    povinná literatura
  • ŘÍČAN, Pavel a Dana KREJČÍŘOVÁ. Dětská klinická psychologie. 4., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2006. 603 s. ISBN 8024710498. info
  • MATĚJČEK, Zdeněk. Praxe dětského psychologického poradenství. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1991. 335 s. ISBN 8004245269. info
    doporučená literatura
  • HORT, Vladimír. Dětská a adolescentní psychiatrie. Vyd. 2. Praha: Portál, 2008. 492 s. ISBN 9788073674045. info
  • HÖSCHL, Cyril, Jan LIBIGER a Jaromír ŠVESTKA. Psychiatrie. 2., doplněné a opravené vyd. Praha: Tigis, 2004. 883 s. ISBN 80-900130-7-4. info
Výukové metody
Výuka probíhá jednou za dva týdny po dobu semestru (přednáška, cvičení), předpokládá se aktivní účast na povinných seminářích, realizace zadání domácích úkolů, skupinová diskuse.
Metody hodnocení
Pro úspěšné ukončení předmětu je nutné vypracování závěrečné písemné práce v rozsahu zhruba tří stran (rozpracování jednoho z probíraných a diskutovaných témat seminářů): - s teoretickým zameřením: např. rozpracování zvolené klinické metody, typu výchovného přístupu v rodině atd; včetně uvedení literatury. Pro úspěšné ukončení předmětu je nutná 70 % účast na výuce. - rozpracování prakticky realizované techniky (např. pozorování atd.): popis situace, průběh, diagnostické hypotézy, osobní reflexe
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Poznámka k periodicitě výuky: liché roky.
Výuka probíhá každý týden.

  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2021/PSBB009