PSBB028 Intelligence and intellectually gifted children in pre-school and early school age

Faculty of Arts
Autumn 2021

The course is not taught in Autumn 2021

Extent and Intensity
0/2/0. 3 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
doc. PhDr. Jana Marie Havigerová, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. PhDr. Jana Marie Havigerová, Ph.D.
Department of Psychology - Faculty of Arts
Contact Person: Jarmila Valchářová
Supplier department: Department of Psychology - Faculty of Arts
Prerequisites (in Czech)
! PS_BB052 Intel. and intellec.gifted ch.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 10 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/10, only registered: 0/10
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The course is devoted to the problem of gifted and extremely gifted children with a focus on psychological consequences. The aim is to provide students with an overview of the state of the art (terminology, theory, researches of giftedness and gifted), discovering and adjusting student's own implicit theories of giftedness and gifted (including getting rid of myths about gifted and talents), providing stimulus material (case studies, self-experience, observation) to recognize and understand the psychosocial and educational needs of gifted people, to extend diagnostic competencies (screening and diagnostics of giftedness), gain orientation in current legislation. The course extends the knowledge of other disciplines, especially educational psychology and psychodiagnostics.
Learning outcomes
At the end of the course student will be able to: define basic concepts and diffrences between them
 • realize implicit theories of giftedness and detect risks
 • explain different theoretical attitudes towards giftedness and talent
 • realize screening in preschool children
 • create diagnostic assesment for gifted children
 • define and discus specific psycho-social needs of gifted children understand actual law and potential interventions.
 • Syllabus
  • 1. implicit theories of giftedness.
   2. terminology.
   3. theories of giftedness.
   4. psychosocial characteristics of gifted children.
   5. specific educational needs of gifted children.
   6. screening of giftedness (methods, training).
   7. assesment of giftedness.
   8. law.
   9-10. lectures of invited professionals (psychologist in the school counseling center, special pedagogue, psychotherapist, parent).
   11. excursion to a school of extraordinarily talented.
   12. reflection, discussion.
  Literature
   required literature
  • CÍGLER, Hynek. Jak se měří nadání: Možnosti, obtíže a příklady (How to measure giftedness: Possibilities, difficulties and examples). In Svět nadání 2014. 2014. info
  • HŘÍBKOVÁ, Lenka. Nadání a nadaní : pedagogicko-psychologické přístupy, modely, výzkumy a jejich vztah ke školské praxi. Vyd. 1. Praha: Grada, 2009. 255 s. ISBN 9788024719986. info
   recommended literature
  • STRAKA, Ondřej, Hynek CÍGLER and Michal JABŮREK. Matematické nadání z pohledu neuropsychologie a kognitivní psychologie (Mathematical Talent from the Perspective of Neuropsychology and Cognitive Psychology). Pedagogika. Univerzita Karlova, 2014, vol. 2014, No 3, p. 327-358. ISSN 0031-3815. URL info
  • HAVIGEROVÁ, Jana Marie, Iva BUREŠOVÁ, Veronika SMETANOVÁ and Jiří HAVIGER. Projevy dětské zvídavosti: Získávání informací a kladení otázek dětí od předškolního věku v kontextu intelektového nadání (Manifestations of children's curiosity: Information retrieval and ability to ask questions of children from preschool age in the context for intellectual giftedness). Praha: Grada, 2013. 171 pp. ISBN 978-80-247-5200-6. info
  • RYCHNOVSKÝ, Boris. BADATELSKY ORIENTOVANÉ VYUČOVÁNÍ V BIOLOGII A NADANÍ (INQUIRY BASED EDUCATION IN BIOLOGY AND TALENTED PUPILS). In Janda, M., Šťáva, J. (eds.). Nadaní žáci ve škole. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. p. 85-92. ISBN 978-80-210-5760-9. info
  • NOVOTNÁ, Jiřina and Irena BĚLOHOUBKOVÁ. Kdy, kde a jak se projeví matematické nadání (When, where and how the mathematical gift display manifest). In Janda,M., Šťáva, J. Nadaní žáci ve škole. Brno: MU, 2011. p. 21-27. ISBN 978-80-210-5760-9. info
  • HAVIGEROVÁ, Jana Marie. Pět pohledů na nadání. Vyd. 1. Praha: Grada, 2011. 144 s. ISBN 9788024738574. info
  • ŠKRABÁNKOVÁ, Jana, Jana VLACHOVÁ and Jan ŠŤÁVA. Podpora a rozvoj nadání u žáků romského etnika. (Support and Development of Talent at Pupils from Romany Ethnical Group.). In Nadaní žáci - výzva pro učitele. Sborník referátů z mezinárodního semináře. První vydání. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2009. p. 209-221. ISBN 978-80-210-5039-6. info
  • BLAŽKOVÁ, Růžena and Irena BUDÍNOVÁ. Kaskády úloh jako prostředek rozvíjení matematického nadání žáků (Cascades tasks as a means of developing mathematical talent of pupils). In Výchova a nadání II. první. Brno: masarykova univerzita, 2008. p. 76-84. Výzkumné zprávy č. 4. ISBN 978-80-7392-055-5. info
  • LANDAU, Erika. Odvaha k nadání. Translated by Ivana Führmann Vízdalová. 1. vyd. Praha: Akropolis, 2007. 162 s. ISBN 9788086903484. info
  • PORTEŠOVÁ, Šárka. Nadaní předškoláci (Gifted preschoolers). In Problémové dítě a hra. 1st ed. Brno: Dr.J. Raabe, 2006. p. 1-21. Problémové dítě a hra. ISBN 80-86307-15-8. info
  • CAMPBELL, James R. Jak rozvíjet nadání vašich dětí. Translated by Theodora Starnovská. Vydání první. Praha: Portál, 2001. 172 stran. ISBN 8071785164. info
  • JANOUŠKOVÁ, Miloslava. Problematika nadání v předškolním věku : ověření metodiky pro identifikaci nadání. 1996. 133, [11]. info
  Teaching methods
  Lectures, presentations by professionals in the sectors and of a parent of gifted, self-experience, observing and attentive listening (school for gifted education), after training the implementation of screening or diagnostics (administration of methods),discussion.
  Assessment methods
  Active participation during lectures (attendance, active discussion), evaluation of seminar work (a report from a screening, a story of a gifted child, a reflection of self-experience or a reflection of the excursion).
  Language of instruction
  Czech
  Further comments (probably available only in Czech)
  The course is taught annually.
  The course is taught: every week.
  Information on course enrolment limitations: pro studenty od 4. semestru

  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2021/PSBB028