PSDPS Psychologie

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/0/0. 20 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc. (přednášející)
doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Sylvie Graf, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Jana Marie Havigerová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Martina Hřebíčková, Dr., DSc. (přednášející)
doc. PhDr. Martin Jelínek, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Hana Přikrylová Kučerová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Radovan Šikl, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc.
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jarmila Valchářová
Dodavatelské pracoviště: Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je navázat na znalosti hlavních teoretických směrů a základních disciplín psychologie osvojené v magisterském studiu a dále je rozšířit a prohloubit, zejména s důrazem na nové teoretické směry, psychologické obory a výzkumná témata; seznámit studenty s inter- a multidisciplinaritou současného psychologického výzkumu.
Výstupy z učení
Student bude disponovat znalostmi klasických i nových psychologických teorií a disciplín a společenského, kulturního a historického kontextu jejich vzniku a vývoje. Porozumí interdisciplinárním přesahům a multioborové povaze výzkumných témat současného psychologického výzkumu a bude schopen tyto znalosti implementovat do tvorby vlastních vědeckých projektů.
Osnova
 • Hlavní myšlenkové proudy a školy 20. století. Psychoanalýza a od ní odvozené směry, behaviorismus a navazující teorie, kognitivní přístupy v psychologii, rysový přístup v psychologii, humanistická psychologie, sociálně-kognitivní teorie. Základní psychologické disciplíny a jejich hlavní paradigmata. Nové směry konce 20. století a počátku 21. století. Sociální konstruktivismus jako zastřešující pojem pro postmoderní směry v psychologii, kritický přístup v psychologii, pozitivní a neohumanistická psychologie. Nově etablované disciplíny, jejich předmět a metody. Evoluční psychologie, psychologie celoživotního vývoje, kulturní a mezikulturní psychologie, politická psychologie, genderová psychologie, kyberpsychologie, psychologie míru a konfliktů, psychologie náboženství, psychologie osobní pohody. Silné a slabé stránky specializace v psychologii. Psychologické disciplíny a jejich vzájemná interakce. Mezioborová spolupráce s příbuznými vědeckými disciplínami (sociologie, kriminologie, psychiatrie, ekonomie, lékařství) v teorii i výzkumu. Behaviorální neurovědy, vývojová věda, studia rodiny.
Literatura
  povinná literatura
 • Blatný, M. (Ed.). Personality and Well-being Across the Life-Span. London, New York: Palgrave Macmillan, 2015. 190 s. ISBN: 978-1-137-43995-6.
 • Blatný, M. (Ed.). Psychologie celoživotního vývoje. Praha: Karolinum, 2016. 290 s. ISBN: 9788024634623.
 • Burr, V. Social Constructionism. 3rd ed. London, New York: Routledge, 215. 276 s. ISBN: 978-1-84872-192-0.
 • Graf, S., Hřebíčková, M., Petrjánošová, M., Leix, A. Češi a jejich sousedé. Praha: Academia. 349 s. ISBN: 978-80-200-2489-3.
 • Hoskovec, J., Nakonečný, M., Sedláková, M. Psychologie XX. století: některé významné směry a školy. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2002. 295 s. ISBN 80-246-0300-4.
 • Klicperová-Baker, M., Feierabend, I. K., a kol. Demokratická kultura v České republice. Praha: Academia, 2008. 288 s. 978-80-200-1433-7
 • Říčan, P. Psychologie náboženství a spirituality. Praha: Portál, 2007. 328 s. ISBN: 978-80-7367-312-3.
 • Slezáčková, A. Průvodce pozitivní psychologií. Praha: Grada, 2012. 304 s. ISBN: 978-80-247-3507-8.
 • Šmahel, D. Psychologie a internet. Praha: Triton, 2003. 158 s. ISBN: 978-80-725-4360-1.
 • Vybíral, Z. Psychologie jinak: současná kritická psychologie. Praha: Academia, 2006. 233 s. ISBN: 80-200-1367-9.
 • Weiner, I. B. (Series Ed.), Gallagher, M., Nelson, R. (Vol. Ed.). Handbook of psychology: Vol. 3. Biological Psychology (2nd. ed.). New York: Wiley, 2012. ISBN: 978-0-470-61904-9.
 • Weiner, I. B. (Series Ed.), Freedheim, D. K. (Vol. Ed.). Handbook of psychology: Vol. 1. History of Psychology (2nd. ed.). New York: Wiley, 2012. ISBN: 978-0-470-61904-9.
 • Zábrodská, K. Variace na gender. Poststrukturalismus, diskurzivní analýza a genderová identita. Praha: Academia, 2009. 198 s. ISBN 978-80-200-1752-9
Výukové metody
Přednášky, samostatné studium, skupinová diskuse, individuální konzultace.
Metody hodnocení
Komisionální zkouška v rozsahu výše uvedených tematických oblastí.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: individuální konzultace - každý měsíc.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024.