PSDSDZ Státní doktorská zkouška

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/0/0. Ukončení: SDzk.
Vyučující
prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc. (přednášející)
doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Jana Marie Havigerová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Martina Hřebíčková, Dr., DSc. (přednášející)
doc. PhDr. Hana Přikrylová Kučerová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Radovan Šikl, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc.
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jarmila Valchářová
Dodavatelské pracoviště: Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Předpoklady
Uchazeč o státní doktorskou zkoušku a obhajobu disertační práce se přihlašuje k řízení, které zpravidla probíhá v následujícím semestru, na studijním oddělení u referenta pro doktorské studium podáním kompletně vyplněné přihlášky včetně všech příloh: - disertační práce (3x svázaný výtisk); - autoreferát (10x ve formátu A5); - strukturovaný životopis; - seznam publikací.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předměty státní doktorské zkoušky: Teorie a metodologie psychologie, Psychologie - oboje dle požadavků a literárních zdrojů uvedených v IS u příslušného předmětu. Zkouška je zaměřena na ověření hlubokých znalostí hlavních teoretických směrů a základních i aplikovaných disciplín psychologie. Důraz je kladen na příslušné historické kontexty i nové teoretické směry v dané oblasti vzdělávání, metodologii, multidisciplinaritu současných psychologických teorií i její transfer do základního i aplikovaného výzkumu.
Výstupy z učení
Při Státní závěrečné doktorské zkoušce student prokáže hluboké znalosti základních i aplikovaných psychologických disciplín, které bude schopen uvádět v širokých souvislostech příbuzných vědeckých oborů (filozofie, sociologie, lékařské vědy atpod.). Student prokáže relevantní znalosti z oboru, schopnost syntetizovat poznatky z teoretických základů předmětů, vyvozovat vlastní závěry a hodnocení, diskutovat navržená témata, vysvětlovat definice i teoretické modely, kriticky je hodnotit a nalézat jejich uplatnění ve výzkumu i praxi. Student bude disponovat znalostmi klasických i nových psychologických teorií a disciplín a společenského, kulturního a historického kontextu jejich vzniku a vývoje. Porozumí interdisciplinárním přesahům a multioborové povaze výzkumných témat současného psychologického výzkumu a bude schopen tyto znalosti implementovat do tvorby vlastních vědeckých projektů. Student bude disponovat znalostmi klasických i nových modelů a teorií v psychologii, které využije ve své disertační práci a dokáže je uvést v širším významovém rámci, vysvětlit s ohledem na zkoumaný problém a kriticky zhodnotit – diskutovat jejich přínosy a možná omezení. Student musí prokázat komplexní znalosti celé oblasti filozofie vědy, metodologie a výzkumné metody, bude schopen používat adekvátní odbornou terminologii a získané poznatky uplatní ve své vlastní výzkumné práci.
Osnova
 • Osnova je shodná pro předměty: PSD_TMPS Teorie a metodologie psychologie a PSD_PS Psychologie. Hlavní myšlenkové proudy a školy 20. století. Psychoanalýza a od ní odvozené směry, behaviorismus a navazující teorie, kognitivní přístupy v psychologii, rysový přístup v psychologii, humanistická psychologie, sociálně-kognitivní teorie. Základní psychologické disciplíny a jejich hlavní paradigmata. Nové směry konce 20. století a počátku 21. století. Sociální konstruktivismus jako zastřešující pojem pro postmoderní směry v psychologii, kritický přístup v psychologii, pozitivní a neohumanistická psychologie. Nově etablované disciplíny, jejich předmět a metody. Evoluční psychologie, psychologie celoživotního vývoje, kulturní a mezikulturní psychologie, politická psychologie, genderová psychologie, kyberpsychologie, psychologie míru a konfliktů, psychologie náboženství, psychologie osobní pohody. Silné a slabé stránky specializace v psychologii. Psychologické disciplíny a jejich vzájemná interakce. Mezioborová spolupráce s příbuznými vědeckými disciplínami (sociologie, kriminologie, psychiatrie, ekonomie, lékařství) v teorii i výzkumu. Behaviorální neurovědy, vývojová věda, studia rodiny. Uvedení do problematiky vědeckého poznání. Cesty poznání. Common sense jako východisko všeho poznání. Věda jako předmětné, systematické, kritické, kontrolovatelné, reprodukovatelné poznání. Teorie a empirie. Zkušenost a poznání. Vymezení vědy předmětem zkoumání, metodou, jazykem, sumou dat a faktů, teorií a modelů a lidí kolem vědy. Klasifikační, explikační, predikční, verifikační a rozhodovací funkce vědeckého poznání. Kauzalita a finalita. Nepravá kauzalita - kondicionalita, koincidence jevů. Uzavřený a otevřený systém. Lidský jedinec jako dynamický systém a možnosti kauzální interpretace vztahů mezi psychickými jevy. Co je metodologie. Pojmy metoda, metodika, technika. Základní metody v psychologii - pozorování rozhovor, experiment, analýza produktů. Extrospekce a introspekce. Objektivní a subjektivní ve vědeckém poznání. Pozitivistické fenomenologické propozice v metodologii. Hermeneutika. Povaha dat a faktů. Nomotetické a idiografické paradigma v psychologii. Logika vědeckého poznání. Indukce, dedukce a abdukce. Dvouhodnotová a vícehodnotová logika. Výroky o množinách. Množinové operace. Třídění. Relace. Jazyk vědy. Termín a pojem. Utváření pojmů. Konstrukt. Sémantika. Definice a jejich typy. Předmět a objekt výzkumu. Psychické jevy. Předmět výzkumu v blízkých vědách - sociologii, antropologii, politologii, lingvistice atd. Problém. Poznané a nepoznané. Problém jako znalost o neznámém. Problém jako otázka. Úloha otázky ve vědě. Otázky typu "zda", "který", "proč". Teorie jako řešení vědeckého problému. Struktura vědeckých teorii. Axiom a teorém. Axiomatická, hypotetická a empirická vrstva teorií. Ověřování teorií. Hypotézy. Kvantifikace a měření v psychologii. Typy škál. Operacionální definování. Proměnné a invarianty. Typy proměnných ve výzkumu. Výzkumné a intervenující proměnné. Kontrola proměnných ve výzkumu. Validita měření a reliabilita. Typy validity. Zjišťování a zvyšování reliability. Kvalitativní přístup ve výzkumu. Kvalita a kvantita. Deskriptivní, klasifikační a explikační funkce kvalitativního přístupu. Etnografická metoda v psychologii. Výzkumný soubor. Základní a výběrový soubor. Sestavování výběrového souboru. Náhodný a systematický výběr. Výzkumné projekty se dvěma a více skupinami. Velikost výběrového souboru. Interní a externí validita výzkumu. Ekologická validita. Zajištění validity. Typy výzkumů z hlediska výzkumné strategie. Výzkumy experimentálního a korelativního typy. Prospektivní a retrospektivní výzkumy. Experiment, kvazi-experiment a ex-post facto výzkum. Vývojové výzkumné projekty. Průřezový a longitudinální výzkum. Zrychlený longitudinální výzkum. Projektování výzkumu. Ideový a technický plán. Zpráva o výzkumu.
Literatura
  povinná literatura
 • Vybíral, Z. Psychologie jinak: současná kritická psychologie. Praha: Academia, 2006. 233 s. ISBN: 80-200-1367-9.
 • Burr, V. Social Constructionism. 3rd ed. London, New York: Routledge, 215. 276 s. ISBN: 978-1-84872-192-0.
 • Willig, C., Rogers, W. S. The SAGE Handbook of Qualitative Research in Psychology, 2th Editon. Los Angeles: SAGE, 2017.
 • Blatný, M. (Ed.). Personality and Well-being Across the Life-Span. London, New York: Palgrave Macmillan, 2015. 190 s. ISBN: 978-1-137-43995-6.
 • Mertens, D. M. Research and Evaluation in Education and Psychology: Integrating Diversity With Quantitative, Qualitative, and Mixed Methods, 4 th Edition. Los Angeles: SAGE, 2014.
 • Seznam literatury je shodný se seznamem literatury ke zkoušce z předmětu Teorie a metodologie psychologie a z předmětu Psychologie.
 • Zábrodská, K. Variace na gender. Poststrukturalismus, diskurzivní analýza a genderová identita. Praha: Academia, 2009. 198 s. ISBN 978-80-200-1752-9
 • Weiner, I. B. (Series Ed.), Gallagher, M., Nelson, R. (Vol. Ed.). Handbook of psychology: Vol. 3. Biological Psychology (2nd. ed.). New York: Wiley, 2012. ISBN: 978-0-470-61904-9.
 • Field, A. Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics, 5th Edition. Los Angeles: SAGE, 2017.
 • Goodwin, K. A., Goodwin, C. J. Research in Psychology: Methods and Design, 8th Edition. Hoboken, NJ: Wiley, 2016.
 • Weiner, I. B. (Series Ed.), Schinka, J. A., Velicer, W. F. (Vol. Ed.). Handbook of psychology: Vol. 2. Research Methods in Psychology (2nd. ed.). New York: Wiley, 2012. ISBN: 978-0-470-61904-9.
 • Hoskovec, J., Nakonečný, M., Sedláková, M. Psychologie XX. století: některé významné směry a školy. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2002. 295 s. ISBN 80-246-0300-4.
 • Kuhn, T. S. Struktura vědeckých revolucí. Praha: OIKOYMENH, 1997.
 • Popper, K. R. Logika vědeckého zkoumání. Praha: OIKOYMENH, 1997.
 • Weiner, I. B. (Series Ed.), Freedheim, D. K. (Vol. Ed.). Handbook of psychology: Vol. 1. History of Psychology (2nd. ed.). New York: Wiley, 2012. ISBN: 978-0-470-61904-9.
 • Slezáčková, A. Průvodce pozitivní psychologií. Praha: Grada, 2012. 304 s. ISBN: 978-80-247-3507-8.
 • Blatný, M. (Ed.). Psychologie celoživotního vývoje. Praha: Karolinum, 2016. 290 s. ISBN: 9788024634623.
 • Weiner, I. B. (Series Ed.), Graham, J. R., Naglieri, J. A. (Vol. Ed.). Handbook of psychology: Vol. 10. Assessment Psychology (2nd. ed.). New York: Wiley, 2012. ISBN: 978-0-470-61904-9.
  doporučená literatura
 • Klicperová-Baker, M., Feierabend, I. K., a kol. Demokratická kultura v České republice. Praha: Academia, 2008. 288 s. 978-80-200-1433-7.
 • Feyerabend, P. K. Rozprava proti metodě. Praha: Aurora, 2001.
 • Graf, S., Hřebíčková, M., Petrjánošová, M., Leix, A. Češi a jejich sousedé. Praha: Academia. 349 s. ISBN: 978-80-200-2489-3.
 • Říčan, P. Psychologie náboženství a spirituality. Praha: Portál, 2007. 328 s. ISBN: 978-80-7367-312-3.
 • Šmahel, D. Psychologie a internet. Praha: Triton, 2003. 158 s. ISBN: 978-80-725-4360-1.
Výukové metody
teoretická příprava
Metody hodnocení
Komisionální zkouška v rozsahu výše uvedených tematických oblastí. Průběh státní zkoušky se řídí Studijním a zkušebním řádem Masarykovy univerzity - viz https://www.muni.cz/o-univerzite/uredni-deska/studijni-a-zkusebni-rad-mu
Informace učitele
Další informace ke Státní doktorské zkoušce a disertační práci lze nalézt ve studijním a zkušebním řádu MU: https://www.muni.cz/o-univerzite/uredni-deska/studijni-a-zkusebni-rad-mu Other information relevant to the Doctoral State Exam and to doctoral dissertations can be found in the official MU Study and Examination Regulations: https://www.muni.cz/en/about-us/official-notice-board/mu-study-and-examination-regulations
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021.