PSMA003 Pedagogická psychologie

Filozofická fakulta
podzim 2018
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jana Sklepníková (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D.
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jarmila Valchářová
Dodavatelské pracoviště: Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Rozvrh
každou sudou středu 12:00–13:40 D21
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PSMA003/01: každé sudé pondělí 14:00–15:40 C51, A. Slezáčková, Z. Stránská
PSMA003/02: každé liché pondělí 14:00–15:40 C51, A. Slezáčková, Z. Stránská
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Pedagogická psychologie zkoumá psychologické zákonitosti změn, které v subjektu působí výchovný a vzdělávací proces. Studenti se seznámí se základními a nejnovějšími poznatky této speciální psychologické vědní disciplíny a s možnostmi aplikace jejích teoretických poznatků v každodenním procesu učení, výchovy a sebevýchovy jedince.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen identifikovat hlavní činitele vztahu učitel-žák; vysvětlit základní složky a formy jejich vzájemné komunikace; orientovat se v aktuálních otázkách integrace a inkluze; prokázat znalosti alternativních přístupů ke vzdělávání; vysvětlit příčiny a dopady mobbingu ve škole; znát hlavní přístupy a programy pozitivní edukace; orientovat se v aktuálních otázkách a poznatcích pedagogického výzkumu; využít vhodných metod pedagogické diagnostiky pro zpracování závěrečné semestrální práce.
Osnova
 • 1. Metody a postupy poznávání žáka: pedagogická diagnostika. Využití metod Pedagogické psychologie pro vypracování Pedagogicko-psychologické charakteristiky žáka. Etické aspekty pedagogické diagnostiky.
 • 2. Vztahy mezi učiteli a žáky a jejich utváření. Složky zastoupené ve vztahu mezi učitelem a žákem. Činitelé vztahu učitele k žákovi. Učitelovy postoje a očekávání vůči žákům. Činitelé vztahu žáka k učiteli.
 • 3. Pedagogická komunikace. Pravidla pedagogické komunikace. Formy komunikace: verbální, neverbální, komunikace činem. Psychologické aspekty komunikace mezi učitelem a žákem, učitelem a rodičem.
 • 4. Odlišné dítě ve třídě - specifické otázky integrace, inkluze, speciálních potřeb, národnosti a etnika. Začlenění dětí cizinců v české škole. Bilingvismus.
 • 5. Školní zátěž a její zvládání. Vnímání a hodnocení zátěže žákem, zvládání školní zátěže, faktory usnadňující a komplikující zvládání zátěže. Typy žákovského zvládání školních zátěžových situací, nácvik zvládacích strategií.
 • 6. Psychologický rozbor výchovných obtíží žáků. Lhaní, podvádění, krádež, záškoláctví, rizikové chování, krádeže, kouření, alkoholismus, užívání drog, sexuální přestupky, agresivita, šikana, sebevražedné úmysly aj. Školní kázeň.
 • 7. Psychologické aspekty metod aktivního vyučování. Praktické ukázky postupů, her a cvičení. Nuda ve škole.
 • 8. Alternativní školství. Waldorfská škola, Montessori škola, Daltonský plán, Jenský plán. Další alternativní přístupy ke vzdělávání. Zdravá škola, Začít spolu.
 • 9. Mobbing jako negativní fenomén na škole. Prevence, diagnostika, intervence.
 • 10. Aktuální otázky a poznatky pedagogicko-psychologického výzkumu.
 • 11. Nové přístupy ve vzdělávání: Praktické intervence a programy pozitivní edukace.
Literatura
  povinná literatura
 • MAREŠ, Jiří. Pedagogická psychologie. Vyd. 1. Praha: Portál, s.r.o., 2013. 704 s. ISBN 978-80-262-0174-8.
 • MERTIN, Václav a Lenka KREJČOVÁ. Metody a postupy poznávání žáka : pedagogická diagnostika. 2., doplněné a aktualizova. Praha: Wolters Kluwer, 2016. 398 stran. ISBN 9788075520142. info
 • GILLERNOVÁ, Ilona a Lenka KREJČOVÁ. Sociální dovednosti ve škole. Vydání 1. Praha: Grada, 2012. 247 stran. ISBN 9788024734729. info
 • PRŮCHA, Jan a Roman ŠVAŘÍČEK. Etický kodex české pedagogické vědy a výzkumu. Pedagogická orientace, Brno: ČSPd - Konvoj, 2009, roč. 19, č. 2, s. 89-105. ISSN 1211-4669. Fulltext info
 • NELEŠOVSKÁ, Alena. Pedagogická komunikace v teorii a praxi : význam komunikace, vztah učitele k žákovi, komunikace ve škole, ukázky. Vydání 1. Praha: Grada, 2005. 171 stran. ISBN 8024707381. info
 • VÁGNEROVÁ, Marie. Školní poradenská psychologie pro pedagogy. Vyd. 1. V Praze: Karolinum, 2005. 430 s. ISBN 8024610744. info
 • FONTANA, David. Psychologie ve školní praxi. Vyd. 2. Praha: Portál, 2003. 383 s. ISBN 8071780268. info
 • ČÁP, Jan a Jiří [pedagog] MAREŠ. Psychologie pro učitele [Čáp, 2001]. Vyd. 1. Praha: Portál, 2001. 655 s. ISBN 80-7178-463-X. info
  doporučená literatura
 • HOLLIMAN, Andrew J. The Routledge international companion to educational psychology. First published. xxiv, 351. ISBN 9780415675581. info
 • Bartoňová, M. & Vítková, M. (2015). Inkluze ve školách jako interdisciplinární problém. Brno: Muni Press.
 • Štech, S., Zapletalová, J. (2013). Úvod do školní psychologie. Praha: Portál.
 • Ďurič, L., Grác, J., Štefanovič, J.: Pedagogická psychológia. SPN, Bratislava 1988, 1990, 1991.
 • HOY, Anita Woolfolk. Educational psychology. Global edition, thirteenth e. Boston: Pearson, 2016. 720 stran. ISBN 9781292095301. info
 • SLAVIN, Robert E. Educational psychology : theory and practice. Pearson new international ed. Harlow: Pearson, 2014. ii, 578. ISBN 9781292020730. info
 • SITNÁ, Dagmar. Metody aktivního vyučování : spolupráce žáků ve skupinách. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009. 150 s. ISBN 9788073672461. info
 • PRŮCHA, Jan, Eliška WALTEROVÁ a Jiří MAREŠ. Pedagogický slovník. 6., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2009. 395 s. ISBN 9788073676476. info
 • FENSTERMACHER, Gary D. a Jonas F. SOLTIS. Vyučovací styly učitelů. Translated by Karel Starý. Vydání první. Praha: Portál, 2008. 124 stran. ISBN 9788073674717. info
 • Handbook of educational psychology. Edited by Patricia A. Alexander - Philip H. Winne. 2nd ed. London: Lawrence Erlbaum Associates, 2006. xx, 1055. ISBN 0805859713. info
 • BOURCET, Stéphane a Isabelle GRAVILLON. Šikana ve škole, na ulici, doma : jak bránit své dítě... : praktický průvodce pro rodiče, pedagogy a vychovatele. Translated by Martina Janošková. 1. vydání. Praha: Albatros, 2006. 71 stran. ISBN 8000015528. info
 • KYRIACOU, Chris. Řešení výchovných problémů ve škole. Translated by Dagmar Tomková. Vydání první. Praha: Portál, 2005. 151 stran. ISBN 8071789453. info
 • AUGER, Marie-Thérèse a Christiane BOUCHARLAT. Učitel a problémový žák : strategie pro řešení problémů s kázní a učením. Translated by Lucie Hučínová. Vyd. 1. Praha: Portál, 2005. 121 s. ISBN 8071789070. info
 • KYRIACOU, Chris. Klíčové dovednosti učitele : cesty k lepšímu vyučování. Translated by Dominik Dvořák - Milan Koldinský. 2. vyd. Praha: Portál, 2004. 155 s. ISBN 8071789658. info
 • KUSÁK, Pavel a Pavel DAŘÍLEK. Pedagogická psychologie. 2. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2001. 234 s. ISBN 8024402947. info
 • DAŘÍLEK, Pavel a Pavel KUSÁK. Pedagogická psychologie. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1998. 234 s. ISBN 8070678372. info
 • ĎURIČ, Ladislav a Mária BRATSKÁ. Pedagogická psychológia : terminologický a výkladový slovník. Edited by Viliam S. Hotár - Jozef Pastier. 1. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1997. 463 s. ISBN 8008024984. info
 • VÁGNEROVÁ, Marie. Psychologie problémového dítěte školního věku. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1997. 170 s. ISBN 8071844888. info
 • ŘÍČAN, Pavel. Agresivita a šikana mezi dětmi :jak dát dětem ve škole pocit bezpečí. Vyd. 1. Praha: Portál, 1995. 95 s. ISBN 80-7178-049-9. info
 • MAREŠ, Jiří a Jaro KŘIVOHLAVÝ. Komunikace ve škole. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 1995. 210 stran. ISBN 8021010703. info
 • Psychologie výchovy a vyučování. Edited by Jan Čáp. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova - Vydavatelství Karolinum, 1993. 413 s. ISBN 80-7066-534-3. info
 • ĎURIČ, Ladislav a Jozef ŠTEFANOVIČ. Psychológia pre učiteľov. 2. nezměn. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1977. 592 s. info
  neurčeno
 • JEDLIČKA, Richard, Jaroslav KOŤA a Jan SLAVÍK. Pedagogická psychologie pro učitele : psychologie ve výchově a vzdělávání. Illustrated by Jana Slavíková. Vydání 1. Praha: Grada, 2018. 528 stran. ISBN 9788027105861. info
Výukové metody
Přednášky a semináře, diskuze ve skupině, praktická cvičení.
Metody hodnocení
Podmínky ukončení předmětu:
- aktivní účast na seminářích (min. 80 %)
- včasné odevzdání kvalitní semestrální práce. Termín odevzdání Charakteristiky je týden před zvoleným termínem ústní zkoušky (platí pro prosincový předtermín a první lednový termín). Pro všechny ostatní termíny platí odevzdání do 6.1.2019).
- písemný test, jehož úspěšné splnění opravňuje k přístupu k ústní zkoušce
- ústní zkouška
Informace učitele
ROZPIS PŘEDNÁŠEK A SEMINÁŘŮ:

PŘEDNÁŠKY:
P1. (3.10., AS): Odlišné dítě ve třídě - specifické otázky integrace, inkluze, speciálních potřeb, národnosti a etnika. Začlenění dětí cizinců v české škole. Bilingvismus.
P2. (17.10., ZS): Vztahy mezi učiteli a žáky a jejich utváření. Složky zastoupené ve vztahu mezi učitelem a žákem. Činitelé vztahu učitele k žákovi. Učitelovy postoje a očekávání vůči žákům. Činitelé vztahu žáka k učiteli.
P3 (31.10., AS): Alternativní školství. Waldorfská škola, Montessori škola, Daltonský plán, Jenský plán. Další alternativní přístupy ke vzdělávání. Zdravá škola, Začít spolu.
P4 (14.11., ZS): Psychologický rozbor výchovných obtíží žáků. Lhaní, podvádění, krádež, záškoláctví, rizikové chování, krádeže, kouření, alkoholismus, užívání drog, sexuální přestupky, agresivita, šikana, sebevražedné úmysly aj. Školní kázeň.
P5 (28.11., AS): Mobbing jako negativní fenomén na škole. Prevence, diagnostika, intervence.

SEMINÁŘE:
S1 (1. 10. a 8. 10., AS): Aplikace metod Pedagogické psychologie. Zásady a doporučení pro vypracování Pedagogicko-psychologické charakteristiky žáka. Etické aspekty pedagogické diagnostiky.
S2 (15. 10. a 22. 10., ZS/JS): Pedagogická komunikace. Pravidla pedagogické komunikace. Formy komunikace: verbální, neverbální, komunikace činem. Psychologické aspekty komunikace mezi učitelem a žákem, učitelem a rodičem.
S3 (29. 10. a 5. 11. (AS/JS): Psychologické aspekty metod aktivního vyučování. Praktické ukázky postupů, her a cvičení. Nuda ve škole.
S4 (12. 11. a 19. 11., ZS): Aktuální otázky a poznatky pedagogicko-psychologického výzkumu. Studenti (ve dvojici) vyhledají aktuální odborné články z relevantní tuzemské a zahraniční literatury, jež se týkají probíraných témat, a představí je formou stručného referátu. Stručné rešerše s úplnými citacemi použitých zdrojů vloží do Odevzdávárny v ISu. POZOR: Seminář v termínu 12.11. 2018 se mimořádně koná v B2.21!
S5 (26. 11. a 3. 12., AS): Nové přístupy ve vzdělávání: Praktické intervence a programy pozitivní edukace.

Téma k samostudiu:
Školní zátěž a její zvládání. Vnímání a hodnocení zátěže žákem, zvládání školní zátěže, faktory usnadňující a komplikující zvládání zátěže. Typy žákovského zvládání školních zátěžových situací.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.