PSMA003 Pedagogická psychologie

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jana Sklepníková (cvičící)
doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D.
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jarmila Valchářová
Dodavatelské pracoviště: Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Rozvrh
každou sudou středu 10:00–11:40 B2.43
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PSMA003/01: každé sudé pondělí 12:00–13:40 C42, J. Sklepníková, A. Slezáčková, Z. Stránská
PSMA003/02: každé sudé pondělí 14:00–15:40 C42, J. Sklepníková, A. Slezáčková, Z. Stránská
PSMA003/03: každé liché pondělí 12:00–13:40 C42, J. Sklepníková, A. Slezáčková, Z. Stránská
PSMA003/04: každé liché pondělí 14:00–15:40 C42, J. Sklepníková, A. Slezáčková, Z. Stránská
Předpoklady
Prerekvizity nezadány.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Pedagogická psychologie zkoumá psychologické zákonitosti změn, které v subjektu působí výchovný a vzdělávací proces. Studenti se seznámí se základními a nejnovějšími poznatky této speciální psychologické vědní disciplíny a s možnostmi aplikace jejích teoretických poznatků v každodenním procesu učení, výchovy a sebevýchovy jedince.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen identifikovat hlavní činitele vztahu učitel-žák; vysvětlit základní složky a formy jejich vzájemné komunikace; orientovat se v aktuálních otázkách integrace a inkluze; prokázat znalosti alternativních přístupů ke vzdělávání; vysvětlit příčiny a dopady mobbingu ve škole; znát hlavní přístupy a programy pozitivní edukace; orientovat se v aktuálních otázkách a poznatcích pedagogického výzkumu; využít vhodných metod pedagogické diagnostiky pro zpracování závěrečné semestrální práce.
Osnova
 • 1. Metody a postupy poznávání žáka: pedagogická diagnostika. Využití metod Pedagogické psychologie pro vypracování Pedagogicko-psychologické charakteristiky žáka. Etické aspekty pedagogické diagnostiky.
 • 2. Vztahy mezi učiteli a žáky a jejich utváření. Složky zastoupené ve vztahu mezi učitelem a žákem. Činitelé vztahu učitele k žákovi. Učitelovy postoje a očekávání vůči žákům. Činitelé vztahu žáka k učiteli.
 • 3. Pedagogická komunikace. Pravidla pedagogické komunikace. Formy komunikace: verbální, neverbální, komunikace činem. Psychologické aspekty komunikace mezi učitelem a žákem, učitelem a rodičem.
 • 4. Odlišné dítě ve třídě - specifické otázky integrace, inkluze, speciálních potřeb, národnosti a etnika. Začlenění dětí cizinců v české škole. Bilingvismus.
 • 5. Školní zátěž a její zvládání. Vnímání a hodnocení zátěže žákem, zvládání školní zátěže, faktory usnadňující a komplikující zvládání zátěže. Typy žákovského zvládání školních zátěžových situací, nácvik zvládacích strategií.
 • 6. Psychologický rozbor výchovných obtíží žáků. Lhaní, podvádění, krádež, záškoláctví, rizikové chování, krádeže, kouření, alkoholismus, užívání drog, sexuální přestupky, agresivita, šikana, sebevražedné úmysly aj. Školní kázeň.
 • 7. Psychologické aspekty metod aktivního vyučování. Praktické ukázky postupů, her a cvičení. Nuda ve škole.
 • 8. Alternativní školství. Waldorfská škola, Montessori škola, Daltonský plán, Jenský plán. Další alternativní přístupy ke vzdělávání. Zdravá škola, Začít spolu.
 • 9. Mobbing jako negativní fenomén na škole. Prevence, diagnostika, intervence.
 • 10. Aktuální otázky a poznatky pedagogicko-psychologického výzkumu.
 • 11. Nové přístupy ve vzdělávání: Praktické intervence a programy pozitivní edukace.
Literatura
  povinná literatura
 • MAREŠ, Jiří. Pedagogická psychologie. Vyd. 1. Praha: Portál, s.r.o., 2013. 704 s. ISBN 978-80-262-0174-8.
 • MERTIN, Václav a Lenka KREJČOVÁ. Metody a postupy poznávání žáka : pedagogická diagnostika. 2., doplněné a aktualizova. Praha: Wolters Kluwer, 2016. 398 stran. ISBN 9788075520142. info
 • GILLERNOVÁ, Ilona a Lenka KREJČOVÁ. Sociální dovednosti ve škole. Vydání 1. Praha: Grada, 2012. 247 stran. ISBN 9788024734729. info
 • PRŮCHA, Jan a Roman ŠVAŘÍČEK. Etický kodex české pedagogické vědy a výzkumu. Pedagogická orientace, Brno: ČSPd - Konvoj, 2009, roč. 19, č. 2, s. 89-105. ISSN 1211-4669. Fulltext info
 • NELEŠOVSKÁ, Alena. Pedagogická komunikace v teorii a praxi : význam komunikace, vztah učitele k žákovi, komunikace ve škole, ukázky. Vydání 1. Praha: Grada, 2005. 171 stran. ISBN 8024707381. info
 • VÁGNEROVÁ, Marie. Školní poradenská psychologie pro pedagogy. Vyd. 1. V Praze: Karolinum, 2005. 430 s. ISBN 8024610744. info
 • FONTANA, David. Psychologie ve školní praxi. Vyd. 2. Praha: Portál, 2003. 383 s. ISBN 8071780268. info
 • ČÁP, Jan a Jiří [pedagog] MAREŠ. Psychologie pro učitele [Čáp, 2001]. Vyd. 1. Praha: Portál, 2001. 655 s. ISBN 80-7178-463-X. info
  doporučená literatura
 • HOLLIMAN, Andrew J. The Routledge international companion to educational psychology. First published. xxiv, 351. ISBN 9780415675581. info
 • Štech, S., Zapletalová, J. (2013). Úvod do školní psychologie. Praha: Portál.
 • Ďurič, L., Grác, J., Štefanovič, J.: Pedagogická psychológia. SPN, Bratislava 1988, 1990, 1991.
 • Bartoňová, M. & Vítková, M. (2015). Inkluze ve školách jako interdisciplinární problém. Brno: Muni Press.
 • JEDLIČKA, Richard, Jaroslav KOŤA a Jan SLAVÍK. Pedagogická psychologie pro učitele : psychologie ve výchově a vzdělávání. Illustrated by Jana Slavíková. Vydání 1. Praha: Grada, 2018. 528 stran. ISBN 9788027105861. info
 • HOY, Anita Woolfolk. Educational psychology. Global edition, thirteenth e. Boston: Pearson, 2016. 720 stran. ISBN 9781292095301. info
 • Evidence-based approaches in positive education : implementing a strategic framework for well-being in schools. Edited by Martin E. P. Seligman - Mathew A. White - A. Simon Murray. Dordrecht: Springer, 2015. xxxiii, 18. ISBN 9789401796668. info
 • SLAVIN, Robert E. Educational psychology : theory and practice. Pearson new international ed. Harlow: Pearson, 2014. ii, 578. ISBN 9781292020730. info
 • SLEZÁČKOVÁ, Alena a Jana Marie HAVIGEROVÁ. Positive education : Principles and contribution to the prevention of socially pathological phenomena at school. In Miłkowska, Grazyna. Prevention in School - Prevention in Education. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2013. s. 152-168, 17 s. International Forum for Education ; No. 2(4). ISBN 978-83-7780-750-7. info
 • SITNÁ, Dagmar. Metody aktivního vyučování : spolupráce žáků ve skupinách. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009. 150 s. ISBN 9788073672461. info
 • PRŮCHA, Jan, Eliška WALTEROVÁ a Jiří MAREŠ. Pedagogický slovník. 6., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2009. 395 s. ISBN 9788073676476. info
 • FENSTERMACHER, Gary D. a Jonas F. SOLTIS. Vyučovací styly učitelů. Translated by Karel Starý. Vydání první. Praha: Portál, 2008. 124 stran. ISBN 9788073674717. info
 • Handbook of educational psychology. Edited by Patricia A. Alexander - Philip H. Winne. 2nd ed. London: Lawrence Erlbaum Associates, 2006. xx, 1055. ISBN 0805859713. info
 • BOURCET, Stéphane a Isabelle GRAVILLON. Šikana ve škole, na ulici, doma : jak bránit své dítě... : praktický průvodce pro rodiče, pedagogy a vychovatele. Translated by Martina Janošková. 1. vydání. Praha: Albatros, 2006. 71 stran. ISBN 8000015528. info
 • KYRIACOU, Chris. Řešení výchovných problémů ve škole. Translated by Dagmar Tomková. Vydání první. Praha: Portál, 2005. 151 stran. ISBN 8071789453. info
 • AUGER, Marie-Thérèse a Christiane BOUCHARLAT. Učitel a problémový žák : strategie pro řešení problémů s kázní a učením. Translated by Lucie Hučínová. Vyd. 1. Praha: Portál, 2005. 121 s. ISBN 8071789070. info
 • KYRIACOU, Chris. Klíčové dovednosti učitele : cesty k lepšímu vyučování. Translated by Dominik Dvořák - Milan Koldinský. 2. vyd. Praha: Portál, 2004. 155 s. ISBN 8071789658. info
 • KUSÁK, Pavel a Pavel DAŘÍLEK. Pedagogická psychologie. 2. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2001. 234 s. ISBN 8024402947. info
 • DAŘÍLEK, Pavel a Pavel KUSÁK. Pedagogická psychologie. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1998. 234 s. ISBN 8070678372. info
 • ĎURIČ, Ladislav a Mária BRATSKÁ. Pedagogická psychológia : terminologický a výkladový slovník. Edited by Viliam S. Hotár - Jozef Pastier. 1. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1997. 463 s. ISBN 8008024984. info
 • VÁGNEROVÁ, Marie. Psychologie problémového dítěte školního věku. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1997. 170 s. ISBN 8071844888. info
 • ŘÍČAN, Pavel. Agresivita a šikana mezi dětmi :jak dát dětem ve škole pocit bezpečí. Vyd. 1. Praha: Portál, 1995. 95 s. ISBN 80-7178-049-9. info
 • MAREŠ, Jiří a Jaro KŘIVOHLAVÝ. Komunikace ve škole. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 1995. 210 stran. ISBN 8021010703. info
 • Psychologie výchovy a vyučování. Edited by Jan Čáp. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova - Vydavatelství Karolinum, 1993. 413 s. ISBN 80-7066-534-3. info
 • ĎURIČ, Ladislav a Jozef ŠTEFANOVIČ. Psychológia pre učiteľov. 2. nezměn. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1977. 592 s. info
Výukové metody
Přednášky a semináře, diskuze ve skupině, praktická cvičení.
Metody hodnocení
Podmínky ukončení předmětu:
- aktivní účast na seminářích (min. 80 %)
- včasné odevzdání kvalitní semestrální práce. Termín odevzdání Charakteristiky je týden před zvoleným termínem ústní zkoušky (platí pro prosincový předtermín a první lednový termín).
- písemný test, jehož úspěšné splnění opravňuje k přístupu k ústní zkoušce
- ústní zkouška
Informace učitele
Harmonogram výuky v PS 2019:

PŘEDNÁŠKY:
P1. (2.10.2019, AS): Odlišné dítě ve třídě - specifické otázky integrace, inkluze, speciálních potřeb, národnosti a etnika. Začlenění dětí cizinců v české škole. Bilingvismus.
P2. (16.10.2019, ZS): Vztahy mezi učiteli a žáky a jejich utváření. Složky zastoupené ve vztahu mezi učitelem a žákem. Činitelé vztahu učitele k žákovi. Učitelovy postoje a očekávání vůči žákům. Činitelé vztahu žáka k učiteli.
P3 (30.10.2019, AS): Alternativní školství. Waldorfská škola, Montessori škola, Daltonský plán, Jenský plán. Další alternativní přístupy ke vzdělávání. Zdravá škola, Začít spolu.
P4 (13.11.2019, ZS): Psychologický rozbor výchovných obtíží žáků. Lhaní, podvádění, krádež, záškoláctví, rizikové chování, krádeže, kouření, alkoholismus, užívání drog, sexuální přestupky, agresivita, šikana, sebevražedné úmysly aj. Školní kázeň.
P5 (27.11.2019, AS): Mobbing jako negativní fenomén na škole. Prevence, diagnostika, intervence.

SEMINÁŘE:
S1 (30.9. a 7. 10.2019, AS): Metody a postupy poznávání žáka: pedagogická diagnostika. Využití metod Pedagogické psychologie pro vypracování Pedagogicko-psychologické charakteristiky žáka. Etické aspekty pedagogické diagnostiky.
S2 (14. 10. a 21. 10.2019, JS): Pedagogická komunikace. Pravidla pedagogické komunikace. Formy komunikace: verbální, neverbální, komunikace činem. Psychologické aspekty komunikace mezi učitelem a žákem, učitelem a rodičem.
S3 (4. 11. a 11. 11.2019, JS): Psychologické aspekty metod aktivního vyučování. Praktické ukázky postupů, her a cvičení. Nuda ve škole.
S4 (18. 11. a 25. 11.2019, ZS): Aktuální otázky a poznatky pedagogicko-psychologického výzkumu. Studenti (ve dvojici) vyhledají aktuální odborné články z relevantní tuzemské a zahraniční literatury, jež se týkají probíraných témat, a představí je formou stručného referátu. Stručné rešerše s úplnými citacemi použitých zdrojů vloží do Odevzdávárny v ISu.
S5 (2. 11. a 9. 12.2019, AS): Nové přístupy ve vzdělávání: Praktické intervence a programy pozitivní edukace.

Doporučujeme studentům využívat zdroje a odkazy ve Studijních materiálech v ISu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/PSMA003