PSMA003 Educational Psychology

Faculty of Arts
Autumn 2020
Extent and Intensity
2/0/0. 4 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Jana Sklepníková (seminar tutor)
PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D.
Department of Psychology - Faculty of Arts
Contact Person: Jarmila Valchářová
Supplier department: Department of Psychology - Faculty of Arts
Timetable
Thu 8:00–9:40 G24
Prerequisites
No prerequisites.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
Educational psychology examines the psychological patterns of changes in an individual caused by the educational process. Students will learn the basic and latest findings of this special discipline and get acquainted with the applications of theory in the everyday learning, teaching, education and self-education.
Learning outcomes
After completing the course, students will be able to identify the main factors of teacher-pupil relationship; explain the basic components and forms of their mutual communication; to understand the current issues of integration and inclusion; to demonstrate the knowledge of alternative approaches to education; to explain the causes and effects of mobbing at school; to know the main approaches and programs of positive education; to be acqauinted with the current issues and findings of pedagogical research; to use appropriate methods of pedagogical diagnostics for the final semester work.
Syllabus
 • 1. Methods of diagnostics of the pupils: pedagogical diagnostics. Using methods of Educational Psychology for elaboration of Pedagogical-psychological characteristics of a pupil. Ethical aspects of pedagogical diagnostics.
 • 2. Relationships between teachers and pupils and their formation. Components represented in the relationship between the teacher and the pupil. The factors of the teacher's relationship with the pupil. Teacher attitudes and expectations towards pupils. The factors of the pupil's relationship to the teacher.
 • 3. Pedagogical communication. Rules of pedagogical communication. Forms of communication: verbal, non-verbal, communication by action. Psychological aspects of communication between teacher and student, teacher and parents.
 • 4. Special child in class - issues of integration, inclusion, specific needs, nationality and ethnicity. Integration of children of foreigners in the Czech school. Bilingualism.
 • 5. School stres, effective coping strategies. Pupil perception and assessment of school stress, coping with school load, factors facilitating and complicating coping. Types of pupil coping with school stress situations.
 • 6. Psychological analysis of the educational difficulties of pupils. Lying, cheating, theft, truancy, risky behavior.
 • 7. Psychological aspects of active teaching methods. Practical demonstrations of procedures, games and exercises. Borednom at school.
 • 8. Alternative education. Waldorf School, Montessori School, Dalton Plan. Other alternative approaches to education.
 • 9. Mobbing as a negative phenomenon at school. Prevention, diagnosis, intervention.
 • 10. Current issues and latest findings of pedagogical-psychological research.
 • 11. New approaches in education: Practical interventions and programs of positive education.
Literature
  required literature
 • MAREŠ, Jiří. Pedagogická psychologie. Vyd. 1. Praha: Portál, s.r.o., 2013. 704 s. ISBN 978-80-262-0174-8.
 • MERTIN, Václav and Lenka KREJČOVÁ. Metody a postupy poznávání žáka : pedagogická diagnostika. 2., doplněné a aktualizova. Praha: Wolters Kluwer, 2016. 398 stran. ISBN 9788075520142. info
 • GILLERNOVÁ, Ilona and Lenka KREJČOVÁ. Sociální dovednosti ve škole. Vydání 1. Praha: Grada, 2012. 247 stran. ISBN 9788024734729. info
 • PRŮCHA, Jan and Roman ŠVAŘÍČEK. Etický kodex české pedagogické vědy a výzkumu (The Ethical Code of Czech Educational Sciences and Research). Pedagogická orientace, Brno: ČSPd - Konvoj, 2009, vol. 19, No 2, p. 89-105. ISSN 1211-4669. Fulltext info
 • NELEŠOVSKÁ, Alena. Pedagogická komunikace v teorii a praxi : význam komunikace, vztah učitele k žákovi, komunikace ve škole, ukázky. Vydání 1. Praha: Grada, 2005. 171 stran. ISBN 8024707381. info
 • VÁGNEROVÁ, Marie. Školní poradenská psychologie pro pedagogy. Vyd. 1. V Praze: Karolinum, 2005. 430 s. ISBN 8024610744. info
 • FONTANA, David. Psychologie ve školní praxi. Vyd. 2. Praha: Portál, 2003. 383 s. ISBN 8071780268. info
 • ČÁP, Jan and Jiří [pedagog] MAREŠ. Psychologie pro učitele [Čáp, 2001]. Vyd. 1. Praha: Portál, 2001. 655 s. ISBN 80-7178-463-X. info
  recommended literature
 • HOLLIMAN, Andrew J. The Routledge international companion to educational psychology. First published. xxiv, 351. ISBN 9780415675581. info
 • Štech, S., Zapletalová, J. (2013). Úvod do školní psychologie. Praha: Portál.
 • Bartoňová, M. & Vítková, M. (2015). Inkluze ve školách jako interdisciplinární problém. Brno: Muni Press.
 • Ďurič, L., Grác, J., Štefanovič, J.: Pedagogická psychológia. SPN, Bratislava 1988, 1990, 1991.
 • JEDLIČKA, Richard, Jaroslav KOŤA and Jan SLAVÍK. Pedagogická psychologie pro učitele : psychologie ve výchově a vzdělávání. Illustrated by Jana Slavíková. Vydání 1. Praha: Grada, 2018. 528 stran. ISBN 9788027105861. info
 • HOY, Anita Woolfolk. Educational psychology. Global edition, thirteenth e. Boston: Pearson, 2016. 720 stran. ISBN 9781292095301. info
 • Evidence-based approaches in positive education : implementing a strategic framework for well-being in schools. Edited by Martin E. P. Seligman - Mathew A. White - A. Simon Murray. Dordrecht: Springer, 2015. xxxiii, 18. ISBN 9789401796668. info
 • SLAVIN, Robert E. Educational psychology : theory and practice. Pearson new international ed. Harlow: Pearson, 2014. ii, 578. ISBN 9781292020730. info
 • SLEZÁČKOVÁ, Alena and Jana Marie HAVIGEROVÁ. Positive education : Principles and contribution to the prevention of socially pathological phenomena at school. In Miłkowska, Grazyna. Prevention in School - Prevention in Education. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2013. p. 152-168, 17 pp. International Forum for Education ; No. 2(4). ISBN 978-83-7780-750-7. info
 • SITNÁ, Dagmar. Metody aktivního vyučování : spolupráce žáků ve skupinách. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009. 150 s. ISBN 9788073672461. info
 • PRŮCHA, Jan, Eliška WALTEROVÁ and Jiří MAREŠ. Pedagogický slovník. 6., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2009. 395 s. ISBN 9788073676476. info
 • FENSTERMACHER, Gary D. and Jonas F. SOLTIS. Vyučovací styly učitelů. Translated by Karel Starý. Vydání první. Praha: Portál, 2008. 124 stran. ISBN 9788073674717. info
 • Handbook of educational psychology. Edited by Patricia A. Alexander - Philip H. Winne. 2nd ed. London: Lawrence Erlbaum Associates, 2006. xx, 1055. ISBN 0805859713. info
 • BOURCET, Stéphane and Isabelle GRAVILLON. Šikana ve škole, na ulici, doma : jak bránit své dítě... : praktický průvodce pro rodiče, pedagogy a vychovatele. Translated by Martina Janošková. 1. vydání. Praha: Albatros, 2006. 71 stran. ISBN 8000015528. info
 • KYRIACOU, Chris. Řešení výchovných problémů ve škole. Translated by Dagmar Tomková. Vydání první. Praha: Portál, 2005. 151 stran. ISBN 8071789453. info
 • AUGER, Marie-Thérèse and Christiane BOUCHARLAT. Učitel a problémový žák : strategie pro řešení problémů s kázní a učením. Translated by Lucie Hučínová. Vyd. 1. Praha: Portál, 2005. 121 s. ISBN 8071789070. info
 • KYRIACOU, Chris. Klíčové dovednosti učitele : cesty k lepšímu vyučování. Translated by Dominik Dvořák - Milan Koldinský. 2. vyd. Praha: Portál, 2004. 155 s. ISBN 8071789658. info
 • KUSÁK, Pavel and Pavel DAŘÍLEK. Pedagogická psychologie. 2. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2001. 234 s. ISBN 8024402947. info
 • DAŘÍLEK, Pavel and Pavel KUSÁK. Pedagogická psychologie. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1998. 234 s. ISBN 8070678372. info
 • ĎURIČ, Ladislav and Mária BRATSKÁ. Pedagogická psychológia : terminologický a výkladový slovník. Edited by Viliam S. Hotár - Jozef Pastier. 1. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1997. 463 s. ISBN 8008024984. info
 • VÁGNEROVÁ, Marie. Psychologie problémového dítěte školního věku. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1997. 170 s. ISBN 8071844888. info
 • ŘÍČAN, Pavel. Agresivita a šikana mezi dětmi :jak dát dětem ve škole pocit bezpečí. Vyd. 1. Praha: Portál, 1995. 95 s. ISBN 80-7178-049-9. info
 • MAREŠ, Jiří and Jaro KŘIVOHLAVÝ. Komunikace ve škole. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 1995. 210 stran. ISBN 8021010703. info
 • Psychologie výchovy a vyučování. Edited by Jan Čáp. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova - Vydavatelství Karolinum, 1993. 413 s. ISBN 80-7066-534-3. info
 • ĎURIČ, Ladislav and Jozef ŠTEFANOVIČ. Psychológia pre učiteľov. 2. nezměn. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1977. 592 s. info
Teaching methods
Lectures, class discussions, practical exercises.
Assessment methods
Assessment methods:
80% attendance
semester paper
knowledge test
oral exam
Type of completion: written test, oral examination, semester work.
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught annually.
Teacher's information
We encourage students to use resources and links in the Study Materials in the IS.
The course is also listed under the following terms Autumn 2018, Autumn 2019.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2020/PSMA003