PSMA006 Školní psychologie

Filozofická fakulta
jaro 2019
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D. (cvičící)
Bc. Michal Kosina (pomocník)
Garance
doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D.
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jarmila Valchářová
Dodavatelské pracoviště: Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 14:00–15:40 C51 a každé liché pondělí 12:00–13:40 C51
Předpoklady
Předpoklady nezadány.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem kurzu je seznámit studenty s vybranými tématy Školní psychologie. Studenti získají vhled do současných teorií a dovednost je prakticky aplikovat.
Výstupy z učení
Na konci kurzu budou studenti schopni vysvětlit systém poradenské péče u nás v oblasti výchovy a vzdělávání; orientovat se v systému poradenské péče o děti i v sítích dalších odborníků a specialistů, se kterými je možné dále spolupracovat a konzultovat; orientovat se v legislativním rámci upravujícím činnost školního psychologa; umět aplikovat teoretické koncepty v konkrétních situacích; na modelových případech prokázat své znalosti přípravy na práci s klienty v rámci školního poradenství; orientovat se ve školní diagnostice; navrhnout a použít vhodné intervenční strategie pro řešení specifických problémů školské praxe; umět interpretovat výsledky modelových diagnostických a intervenčních situací.
Osnova
 • 1. Škola jako instituce - vývoj ve školství, legislativa, vnitřní a vnější síť školy. Podpůrný systém ve školství, jeho organizace a legislativa. Úkoly a vzájemná spolupráce poradenských pracovišť.
 • 2. Historie školní psychologie a aktuální situace v ČR a v zahraničí. Asociace školní psychologie, odborné časopisy.
 • 3. Profesní role školního a poradenského psychologa, specifika psychologické práce v rámci školy. Náplň práce školního psychologa.
 • 4. Školní poradenské pracoviště. Školní psycholog, speciální pedagog, školním metodik prevence, třídní učitel - jejich role a vzájemná spolupráce. Etický kodex pracovníků ve školství.
 • 5. Nové trendy ve psychologické diagnostice. Kvalitativní a kvantitativní metody v práci školního psychologa. Projektivní psychodiagnostické techniky. Screeningové metody. Dynamické testování, autentická diagnostika, diagnostika postavená na činnosti, portfolio, diagnostika postavená na kurikulu, diagnostika založená na hře.
 • 6. Škola a rodina. Obraz rodiny, vztahová síť, styly výchovy. Spolupráce školy s rodinou. Konflikty mezi rodiči a jejich dopady. Zásady vedení rozhovoru se žáky, rodiči a pedagogy. Individuální konzultace se žákem.
 • 7. Práce s třídními kolektivy. Psychosociální klima třídy. Činitelé ovlivňující klima školní třídy. Zjišťování třídního klimatu, možnosti a meze intervence. Klima školy.
 • 8. Šikana ve třídě. Typy šikany, fáze šikany. Rizikové faktory vzniku šikany. Agresor a oběť šikany. Diagnostika, prevence a řešení šikany ve škole.
 • 9. Kariérní poradenství pro žáky, kompetence škol a školských poradenských zařízení.
 • 10. Interaktivní programy primární prevence. Intervence u žáků se SPUCH, zdravotně postižených žáků, nadaných žáků. Intervence u bilingvních žáků a žáků etnických a kulturních minorit. Prevence sociopatologických jevů a poruch chování.
Literatura
  povinná literatura
 • VÁGNEROVÁ, Marie. Školní poradenská psychologie pro pedagogy. Vyd. 1. V Praze: Karolinum, 2005. 430 s. ISBN 8024610744
 • BRAUN, Richard, Dana MARKOVÁ a Jana NOVÁČKOVÁ. Praktikum školní psychologie. Vyd. 1. Praha: Portál, 2014. 214 s. ISBN 9788026201762. info
 • KNOTOVÁ, Dana, Lenka HLOUŠKOVÁ, Bohumíra LAZAROVÁ, Šárka PORTEŠOVÁ, Martina HREJSEMNOU a Michaela VACKOVÁ. Školní poradenství. Vyd. 1. Praha: Grada, 2014. 258 s. Pedagogika. ISBN 978-80-247-4502-2. info
 • ŠTECH, Stanislav a Jana ZAPLETALOVÁ. Úvod do školní psychologie. Vydání první. Praha: Portál, 2013. 230 stran. ISBN 9788026203681. info
 • MATĚJČEK, Zdeněk. Praxe dětského psychologického poradenství. Vyd. 2., aktualiz. a upr., v. Praha: Portál, 2011. 342 s. ISBN 9788026200000. info
  doporučená literatura
 • Turner, J. L. (2017). So, You Are a School Psychologist: A Guide for Interns and First Year Psychologist. Palm Springs, US: IJEP Press.
 • BERANOVÁ, Eva. Metodický průvodce výchovného poradce. Praha: Raabe, 2014. [130] s. ISBN 9788074960901. info
 • GAJDOŠOVÁ, EVA. School psychology and school psychologist for the 21st century. : Praha: Wolters Kluwer, 2014. info
 • MERTIN, Václav a Lenka KREJČOVÁ. Výchovné poradenství. 2., přepracované vydání. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013. 363 stran. ISBN 9788074783562. info
 • VÁGNEROVÁ, Marie. Psychopatologie pro pomáhající profese. Vyd. 5., rozš. a přeprac. Praha: Portál, 2012. 870 s. ISBN 9788026202257. info
 • The Oxford handbook of school psychology. Edited by Melissa A. Bray - Thomas J. Kehle. New York: Oxford University Press, 2011. xx, 893. ISBN 9780199348404. info
 • Practical handbook of school psychology : effective practices of the 21st century. Edited by Gretchen Gimpel Peacock. London: Guilford Press, 2010. xiii, 626. ISBN 9781462507771. info
 • ČAPEK, Robert. Třídní klima a školní klima. Vyd. 1. Praha: Grada, 2010. 325 s. ISBN 9788024727424. info
 • LAZAROVÁ, Bohumíra. Netradiční role učitele : o situacích pomoci, krize a poradenství ve školní praxi. 2., upr. vyd. Brno: Paido, 2008. 69 s. ISBN 9788073151690. info
 • LAZAROVÁ, Bohumíra. Školní psychologie v České republice po roce 1989. Československá psychologie, Praha, 2008, LII, č. 5, s. 480-492. ISSN 0009-062X. info
 • CANGELOSI, James S. Strategie řízení třídy : jak získat a udržet spolupráci žáků při výuce. Translated by Milan Koldinský. Vyd. 4. Praha: Portál, 2006. 289 s. ISBN 8073671182. info
 • Encyclopedia of school psychology. Edited by Steven W. Lee. Thousand Oaks: Sage Publications, 2005. xxix, 656. ISBN 0761930809. info
 • FONTANA, David. Psychologie ve školní praxi. Vyd. 2. Praha: Portál, 2003. 383 s. ISBN 8071780268. info
 • SVOBODA, Mojmír, Dana KREJČÍŘOVÁ a Marie VÁGNEROVÁ. Psychodiagnostika dětí a dospívajících. Vyd. 1. Praha: Portál, 2001. 791 s. ISBN 8071785458. info
Výukové metody
Přednášky, semináře, diskuse.
Metody hodnocení
Minimálně 80% účast ve výuce, ústní zkouška.
Informace učitele
PŘEDNÁŠKY A SEMINÁŘE budou doplněny návštěvami hostů z praxe školní psychologie.
Doporučujeme studentům využívat interaktivní osnovu předmětu Školní psychologie!
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2019/PSMA006