PSMA009 Psychoterapie

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc. (přednášející)
PhDr. Julián Kuric (přednášející)
PhDr. Marta Romaňáková, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Jaroslava Dosedlová, Dr. (přednášející)
Garance
PhDr. Jaroslava Dosedlová, Dr.
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jarmila Valchářová
Dodavatelské pracoviště: Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Předpoklady
Předpoklady a návaznosti:
Předmět vychází z poznatků psychologie osobnosti a dalších obecně psychologických disciplin, dále pak z klinické psychologie a bezprostředně využívá i poznatky z psychodiagnostických disciplin. Na Psychoterapii navazují další předměty, např. Speciální psychoterapie, Taneční terapie, Imaginativní terapie, Sebepoznání aj.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po absolvování předmětu Psychoterapie by měli být studující seznámeni s nejširším pojetím psychoterapie a se systémy psychoterapeutických metod.
Předmět obsahuje i přehled současné a nedávné produkce psychoterapeutické literatury a její kritické zhodnocení.
Součástí úspěšného ukončení předmětu je rovněž získání některých zkušeností s vedením psychoterapie formou seminární výuky.
Charakter výuky předmětu je jednak přednáškový jednak seminární. Přednášky jsou orientovány na tzv. obecnou část psychoterapie, zatímco seminární výuka je zaměřena na tzv. speciální okruhy psychoterapie.
Výstupy z učení
Studující budou po absolvování předmětu schopni:
- orientovat se v základních teoretických poznatcích z oblasti psychoterapie dospělých
- využívat praktické zkušenosti z oblasti psychoterapie (prezentované například formou kazuistik či vycházející ze sebezkušenosti v rámci seminární výuky)
- rozlišit základní a speciální okruhy psychoterapie.
Osnova
 • Tematické okruhy:
 • Historický přehled psychoterapie;
 • Etické otázky psychoterapie;
 • Psychoterapeutické vzdělání, místo psychoterapie v organizační struktuře stavovských společností;
 • Systematický přehled metod, škol, směrů.
 • Hlubinná psychoterapie (Freud, Jung, Adler);
 • Neoanalytické přístupy;
 • Dynamická a komunikační psychoterapie;
 • Rogeriánská terapie;
 • Humanistická psychoterapie;
 • Behaviorální a discentní terapie;
 • Směry skupinové terapie;
 • Principy terapeutické komunity;
 • Psychoterapeutické techniky - přehled;
 • Metody racionální psychoterapie;
 • Hypnóza a sugesce;
 • Relaxační a imaginativní metody;
 • Tréninkové metody a systematická desenzibilizace;
 • Abreaktivní metody a farmakologická psychoterapie;
 • Empatická a náhledová terapie;
 • Skupinová dynamika terapeutické skupiny, role terapeuta ve skupině;
 • Průběh a orientace skupinového sezení;
 • Psychodrama, neverbální techniky, arteterapie, muzikoterapie, choreoterapie;
 • Rodinná terapie;
 • Psychoterapie psychóz;
 • Psychoterapie drogových závislostí;
 • Psychoterapie v jednotlivých oblastech medicíny;
 • Výzkum v psychoterapii;
 • Vymezení psychoterapie vůči dalším intervenčním přístupům (krizová intervence, poradenství, coaching).
 • Osobní (přímá) vs. distanční psychologická/psychoterapeutická intervence (specifika, možnosti, omezení či rizika).
 • Odborné, profesní a zákonné podmínky pro vykonávání praxe v psychoterapii v ČR a EU. Supervize, intervize, výcviky, etický kodex, průběžné vzdělávání a rozvoj terapeutických kompetencí.
 • Součástí povinných zdrojů jsou videonahrávky ve studijních materiálech.
Literatura
  povinná literatura
 • Vymětal, J. (2007). Speciální psychoterapie. 2. vyd., Praha: Grada.
  doporučená literatura
 • VYMĚTAL, Jan. Úvod do psychoterapie. 2., aktualizované vydání. Praha: Grada Publishing, 2003. 262 stran. ISBN 8024702533. info
 • Timuľák, L. (2005). Současný výzkum psychoterapie. Praha: Triton.
 • Zeig, J. K. ( 2006).Umění psychoterapie. Praha: Portál.
 • VYBÍRAL, Zbyněk a Jan ROUBAL. Současná psychoterapie. 1. vyd. Praha: Portál, 2010. 744 s. 615.8 – Psychoterapie. ISBN 978-80-7367-682-7. info
 • MOŽNÝ, Petr a Ján PRAŠKO. Kognitivně-behaviorální terapie : úvod do teorie a praxe. Vyd. 1. V Praze: Triton, 1999. 304 s. ISBN 8072540386. info
 • LEUNER, Hanscarl. Katatymní prožívání obrazů : studijní texty k psychoterapii : základní stupeň, úvod do psychoterapie, technikou denního snu : seminář. 1. vyd. V Brně: Masarykova univerzita, 1997. 209 s. ISBN 8021016779. info
  neurčeno
 • Kratochvíl, S. (2017). Základy psychoterapie. Praha: Portál.
 • Kratochvíl, S. (2005). Základy psychoterapie. 5. vyd,. Praha:Portál.
 • Vymětal, J.a kol. ( 2004 ). Obecná psychoterapie.2.vyd. Praha: Grada
 • KRATOCHVÍL, Stanislav. Manželská terapie. Vyd. 3., v Portálu 1. Praha: Portál, 2000. 255 s. ISBN 80-7178-332-3. info
 • ROGERS, Carl R. Způsob bytí :klíčová témata humanistické psychologie z pohledu jejího zakladatele. Translated by Jiří Krejčí. Vyd. 1. Praha: Portál, 1998. 292 s. ISBN 80-7178-233-5. info
 • MURDOCH, Douglas a Philip BARKER. Základy behaviorální terapie : studijní texty k psychoterapii. 1. vyd. Brno: Vydavatelství Masarykovy univerzity, 1996. 153 s. ISBN 8021012900. info
 • KRATOCHVÍL, Stanislav. Skupinová psychoterapie v praxi. 1. vyd. Praha: Galén, 1995. 329 s. ISBN 8085824205. info
 • SYŘIŠŤOVÁ, Eva. Skupinová psychoterapie psychotiků a osob s těžším somatickým postižením. Praha: Avicenum, 1989. info
 • KRATOCHVÍL, Stanislav. Terapeutická komunita. Praha: Academia, 1979. info
Výukové metody
Dvouhodinová přednáška a dvouhodinový seminář vždy jednou za dva týdny.
Metody hodnocení
Kurz je ukončen zkouškou. Psychoterapie je součástí volitelné zkoušky z Klinické psychologie u Státní závěrečné zkoušky.
Nezbytným předpokladem ukončení předmětu je 80% docházka na semináře, minimálně 75 % bodů získaných v zápočtovém testu a ústní zkouška (cca 15 minut).
Informace učitele
Ve studijních materiálech předmětu jsou vložena výuková videa vzniklá za podpory OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST: Cílená inovace systému vzdělávání v oblastech aplikované psychologie s cílem podpory diverzifikace a internacionalizace těchto oborů CZ.1.07/2.2.00/28.0239.
Výuková videa slouží výhradně studijním potřebám studentů zapsaných do předmětu a vztahuje se na ně zákaz jejich kopírování a šíření.

Inovace je pevnou součástí informačního systému a je přístupná pouze studentům daného předmětu.

Poslední úprava: 19. 6. 2019, PhDr. Pavel Humpolíček, Ph.D.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019, jaro 2020.