PSMA012 Praxe z poradenské a školní psychologie

Filozofická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/0/14. 14 dní. 6 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D.
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jarmila Valchářová
Dodavatelské pracoviště: Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Předpoklady
Předpokládá se znalost témat a literatury, které jsou obsahem předmětů: Vývojová psychologie I, II, Školní psychologie, Poradenská psychologie, Psychodiagnostika dětí a dospívajících.
Dále účast na povinné informační schůzce v semestru, ve kterém má student tento předmět zapsaný (o datu a místě konání této schůzky budou studenti informováni včas předem hromadným mailem).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Dvoutýdenní stáž (celkem 14 pracovních dnů) v pedagogicko-psychologických poradnách, na základních školách a v dalších státních i nestátních institucích, které působí v oblasti péče o děti a dospívající v ČR.
Cílem předmětu je získání základní orientace a základního přehledu o práci psychologů v těchto zařízeních, tj. o psychologické praxi v rámci specializace na oblast poradenské a školní psychologie.
Výstupy z učení
Student získá:
- základní znalost a orientaci v odborných praktických tématech, která jsou obsahem pracovní činnosti psychologů působících na těchto pracovištích;
- základní praktickou zkušenost z práce s klientem (pod supervizí psychologa);
- základní praktickou zkušenost z práce s diagnostickou metodou (pod supervizí psychologa).
Student bude schopen vypracovat požadované podklady z praxe v odpovídající úrovni zpracování.
Osnova
 • Praxe je čtrnáctidenní, doporučuje se absolvovat:
 • - 7 dní stáže v pedagogicko-psychologických poradnách, střediscích výchovné péče, dětských diagnostických domovech apod.
 • - 7 dní stáže v dalších státních institucích působících v rámci resortu školství (primárně ve školách, dále např. v SPC, speciálních školách, domovech mládeže atd.), nebo i v zařízeních nestátních, které pracují s dětmi a dospívajícími.
 • Student má za úkol v průběhu stáže (po dohodě s psychologem, který stáž vede):
 • - sejmout jednu anamnézu (pod supervizí psycholga)
 • - pracovat s jednou diagnostickou metodou - dopor. WISC III (pod supervizí psychologa)
 • Orientační hodinová dotace praxe (celkem 150 hodin):
 • 2 hodiny (2 x 1 hodina) – seznámení s chodem pracoviště a jeho etickým kodexem
 • 20 hodin (2 x 10 hodin) samostudium – seznámení s psychodiagnostickými metodami, nebo příslušnými nástroji užívanými na daném pracovišti
 • 112 hodin (2 x 56 hodin) přímého výkonu praxe na pracovišti
 • 16 hodin (2 x 8 hodin) – koncepce závěrečné zprávy o praxi, jež zahrnuje kromě studentovy sebereflexe i popis pracoviště a zpracování dalších příslušných požadovaných materiálů
 • Pozn.: Hodinová dotace na praxi z poradenské a školní psychologie se násobí dvěma na každou ze součástí praxe (praxe v oblasti poradenské psychologie je vykonávána v pedagogicko-psychologických poradnách, střediscích výchovné péče, dětských diagnostických domovech apod. za supervize psychologa daného zařízení, zatímco praxe ve školní psychologii je vykonávána primárně ve školách za supervize školního psychologa).
Literatura
  doporučená literatura
 • MERTIN, Václav a Lenka KREJČOVÁ. Metody a postupy poznávání žáka : pedagogická diagnostika. 2., doplněné a aktualizova. Praha: Wolters Kluwer, 2016. 398 stran. ISBN 9788075520142. info
 • SVOBODA, Mojmír. Psychodiagnostika dětí a dospívajících. 1. vyd. Praha: Portál, 2001. 791 s. Studium. ISBN 80-7178-545-8. info
 • MATĚJČEK, Zdeněk. Praxe dětského psychologického poradenství. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1991. 335 s. ISBN 8004245269. info
  neurčeno
 • BRAUN, Richard, Dana MARKOVÁ a Jana NOVÁČKOVÁ. Praktikum školní psychologie. Vyd. 1. Praha: Portál, 2014. 214 s. ISBN 9788026201762. info
 • ŠTECH, Stanislav a Jana ZAPLETALOVÁ. Úvod do školní psychologie. Vydání první. Praha: Portál, 2013. 230 stran. ISBN 9788026203681. info
Výukové metody
Čtrnáctidenní stáž, kterou si studenti zajistí samostatně na některém z doporučených pracovišť. Výuka probíhá blokově. Studenti mají povinnost vždy se podřídit řádu daného pracoviště a dodržovat pravidla profesionální etiky.
Metody hodnocení
Předpokladem získání zápočtu je odevzdání písemné práce, která obsahuje:
- potvrzení aktivní účasti z jednotlivých pracovišť v "Protokolu o absolvování praxe z  dětské poradenské a školní psychologie"
- písemné zpracování jedné anamnézy (sejmuté pod supervizí psychologa)
- písemné zpracování jedné diagnostické metody (realizované pod supervizí psychologa), které obsahuje: pozorování z průběhu práce s metodou, přehled výsledků i základní diagnostické závěry
- osobní reflexi stáže.
Informace učitele
http://www.phil.muni.cz/psych/download/protokoly/det_por_ok.doc
Podle Studijního a zkušebního řádu MU existuje povinnost archivovat veškeré písemné materiály po dobu 6 měsíců od konce zkouškového období příslušného semestru.
D o p o r u č u j e m e studentům uchovávat v kopii potvrzené protokoly o praxi i další písemné materiály, které jsou předpokladem k udělení zápočtu.
Odůvodnění doporučení: Pokud chce absolvent pokračovat v profesní kariéře především v EU, jsou tyto dokumenty v poslední době v některých zemích striktně vyžadovány.
Orientační hodinová dotace praxe (celkem 150 hodin):
2 hodiny (2 x 1 hodina) – seznámení s chodem pracoviště a jeho etickým kodexem
20 hodin (2 x 10 hodin) samostudium – seznámení s psychodiagnostickými metodami, nebo příslušnými nástroji užívanými na daném pracovišti
112 hodin (2 x 56 hodin) přímého výkonu praxe na pracovišti
16 hodin (2 x 8 hodin) – koncepce závěrečné zprávy o praxi, jež zahrnuje kromě studentovy sebereflexe i popis pracoviště a zpracování dalších příslušných požadovaných materiálů
Pozn.: Hodinová dotace na praxi z poradenské a školní psychologie se násobí dvěma na každou ze součástí praxe (praxe v oblasti poradenské psychologie je vykonávána v pedagogicko-psychologických poradnách, střediscích výchovné péče, dětských diagnostických domovech apod. za supervize psychologa daného zařízení, zatímco praxe ve školní psychologii je vykonávána primárně ve školách za supervize školního psychologa).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2019/PSMA012