PSMA017 Seminář k magisterské diplomové práci I

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/2/0. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Kateřina Bartošová, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc. (cvičící)
doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Jaroslava Dosedlová, Dr. (cvičící)
doc. PhDr. Martin Jelínek, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Vojtěch Juřík, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Helena Klimusová, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Hana Přikrylová Kučerová, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Zuzana Slováčková, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Mojmír Svoboda, CSc. (cvičící)
PhDr. Katarína Šafárová, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Lubomír Vašina, CSc. (cvičící)
PhDr. Dalibor Vobořil, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D.
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jarmila Valchářová
Dodavatelské pracoviště: Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem diplomového semináře je formou individuálních konzultací pomoci studentům úspěšně realizovat diplomovou práci a připravit se na její úspěšnou obhajobu. Diplomová práce řeší dílčí odborný problém odpovídající typu studia. Student v ní musí prokázat schopnost samostatné odborné práce, zvládnutí příslušné odborné literatury a analýzy zkoumaného materiálu.
Výstupy z učení
Definovat problém, vytvořit pracovní hypotézy, vhodně zvolit cíle práce,
pracovat s odbornou literaturou i jinými zdroji informací - vyhledávat, třídit a zobecňovat informace,
vyhledat a použít vhodnou metodu pro vyřešení daného problému,
postupovat v souladu s etickými zásadami vědecké/odborné práce,
připravit a řídit projekt.
Osnova
 • 1. Volba tématu diplomové práce.
 • 2. Výběr vedoucího diplomové práce.
 • 3. Precizace tématu diplomové práce, stanovení cíle a formulace řešeného odborného problému.
 • 4. Vypracování podrobné osnovy.
 • 5. Studium a popis současného stavu poznání o řešeném problému (fakta, znalosti, názory, záměry a motivy).
 • 6. Ideový plán výzkumu/projektu.
Literatura
 • EVANS, David, GRUBA, Paul a Justin ZOBEL. How to Write a Better Thesis. Melbourne: Springer International Publishing, 2014. ISBN 978-3-319-042855.
 • KUBÁTOVÁ, Helena a Dušan ŠIMEK. Od abstraktu do závěrečné práce : jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech : praktická příručka. 4., přeprac. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 90 s. ISBN 9788024415895. info
 • POKORNÝ, Jiří. Úspěšnost zaručena : jak efektivně zpracovat a obhájit diplomovou práci. Vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004. 207 s. ISBN 807204348X. info
 • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
 • NEKUDA, Jaroslav a Antonín SLANÝ. O metodice zpracování bakalářských a diplomových prací v ekonomických oborech a vhodných informačních zdrojích. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1996. 97 s. ISBN 8021014466. info
 • SLANÝ, Antonín a Jaroslav NEKUDA. Jak /ne/napsat závěrečnou práci. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1993. 86 s. ISBN 80-210-0727-3. info
 • Further literature for the diploma thesis seminar is assigned on an individual basis based on the topic of the thesis. | (in Czech) Literatura pro diplomový seminář je předepsána individuálně podle tématu práce.
 • Náhradní obsah: dle tematu diplomové práce - viz zadání diplomové práce
Výukové metody
Individuální konzultace s vedoucím podle potřeby studenta a s ohledem na úroveň a postup rozpracovanosti práce.
Metody hodnocení
Vedoucí práce uděluje zápočet - kredity na základě stupně rozpracovanosti diplomové práce a na základě průběhu konzultací se studentem.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá každý týden.
Student zapisuje po zadání DP u vedoucího diplomové práce.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, podzim 2021, jaro 2022.