PSMA018 Praxe z manželského a rodinného poradenství

Filozofická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/0/7. 7 dní. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D.
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jarmila Valchářová
Dodavatelské pracoviště: Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Předpoklady
Předpokládá se znalost témat a literatury předmětů: Poradenská psychologie, Manželské a rodinné poradenství, Psychodiagnostika dospělých, Psychodiagnostika dětí a dospívajících. Dále účast na povinné informační schůzce, o jejímž datu a místě konání budou studenti informováni včas předem, hromadným mailem.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Sedmidenní stáž v Manželských a rodinných poradnách, Centrech sociálních služeb a v dalších relevantních zařízeních Ministerstva práce a sociálních věcí.
Cílem předmětu je získání základní orientace a základního přehledu o práci psychologů v těchto zařízeních, tj. o psychologické praxi v rámci specializace na oblast manželského a rodinného poradenství; včetně konfrontace teoretických poznatků s praktickou realitou konkrétního pracoviště.
Výstupy z učení
Student získá:
- základní znalost a orientaci v odborných praktických tématech, která jsou obsahem pracovní činnosti psychologů těchto zařízení;
- základní zkušenost s vypracováním kazuistiky z oblasti manželského a rodinného poradenství;
- základní znalost o organizaci i o organizační strukruře daného pracoviště.
Student bude schopen vypracovat požadované podklady z praxe v odpovídající úrovni zpracování.
Osnova
 • Týdenní stáž /celkem 7 dní praxe/ si studenti zajistí samostatně, přičemž pracoviště volí dle svých možností preferencí - seznam doporučených pracovišť je k nahlédnutí na sekretariátě PsÚ i na webových stránkách PsÚ. V případě pochybností, zda vybrané pracoviště splňuje kladené požadavky, doporučuje se předem konzultovat možnost uznání s garantkou předmětu. Stážista na základě informací pracovníka, který praxi vede, i na základě dostupných materiálů zpracuje písemný dokument, který obsahuje: - popis pracoviště: organizační začlenení, náplň práce, aktuálně řešené problémy, popis pracovní účasti praktikanta - kazuistiku /aktuálně řešený případ/: popíše jeden konkrétní případ, který byl v době jeho stáže na pracovišti řešen, včetně vypracování vlastního návrhu dalšího postupu psychologického působení v tomto případu a zhodnocení praxe: student shrne konkrétní přínos stáže pro odborný a osobní rozvoj, zhodnotí získané poznatky ve vztahu k teorii a provede celkovou reflexi praxe.
 • Orientační hodinová dotace praxe (celkem 75 hodin):
 • 1 hodina – seznámení s chodem pracoviště a jeho etickým kodexem
 • 10 hodin samostudium – seznámení s psychodiagnostickými metodami, nebo příslušnými nástroji užívanými na daném pracovišti
 • 56 hodin přímého výkonu praxe na pracovišti
 • 8 hodin – koncepce závěrečné zprávy o praxi, jež zahrnuje kromě studentovy sebereflexe i popis pracoviště a zpracování dalších příslušných požadovaných materiálů
Literatura
 • PLZÁK, Miroslav. Manželské judo. 3. upr. vyd. Praha: Motto, 1997. 158 s. ISBN 80-85872-82-X. info
 • SRNCOVÁ, Jaroslava. Funkční a dysfunkční zvládání tranzitorní rodinné a manželské krize v etapě odpoutávání dospělých "dětí" od rodičovské rodiny. 1996. 97, [24] s. info
 • PLAŇAVA, Ivo. Manželské krize a rozvraty z hlediska dvou dimenzí soužití. Kontext : časopis sekce rodinné terapie Společnosti pro psychoterapii a rodinnou terapii a Institutu rodinné terapie a systemických studií hl. m. Prahy, Praha: Sekce rodinné terapie, 1996, roč. 1996, ročenka 96, s. 67-68. ISSN 1210-6208. info
 • MOTTLOVÁ, Marie. Manželské právo v českých zemích od 1.1.1812 do 31.3.1964. Brno, 1996. 64 s. info
 • PLAŇAVA, Ivo. Shody, rozdíly otazníky. (Konstruktivistický přístup a manželské poradenství). Konfrontace - časopis pro psychologii, 1996, roč. 7, č. 4, s. 6-8. ISSN 0862-8971. info
 • CHRASTILOVÁ, Leona. Konfrontace manželské reality a předmanželských představ a předsevzetí zhruba dva roky po svatbě v závislosti na věku ženy v době sňatku. 1994. 129, [8] s. info
 • PLAŇAVA, Ivo. Rozvodové poradenství a terapie: možná východiska, cíle a strategie. Psychológia a patopsychológia dieťaťa., Bratislava: VÚ detskej psychológie a patopsychológie, 1994, roč. 29, č. 1, s. 51-60. ISSN 0555-5574. info
 • CAPPONI, Věra. Kompatibilita v manželské dyádě. 1976. 158 s. info
 • MATZKE, Josef. Manželství v pravěku : přirozené právo manželské podle svědectví etnologie. V Olomouci: Nákladem vlastním, 1934. 126 s. info
Výukové metody
Sedmidenní stáž na některém z doporučených pracovišť. Studenti mají povinnost vždy se podřídit řádu daného pracoviště a dodržovat pravidla profesionální etiky.
Metody hodnocení
Předpokladem pro udělení zápočtu je odevzdání vyplněného Protokolu o absolvované praxi z manželského a rodinného poradenství /včetně potvrzení účasti a zhodnocení praktikanta vedoucím stáže organizace, ve které stáž probíhala a písemného dokumentu, který obsahuje: popis pracoviště, kazuistiku, reflexi stáže/. Razítko a podpis vedoucího stáže musí být nejen na protokolu, ale též za přiloženou kazuistikou. Veškeré dokumenty je také nutné naskenovat a vložit do Odevzdávárny předmětu v ISu v elektronické podobě.
Informace učitele
http://www.phil.muni.cz/wups/home/studium/informace/praxe/protokoly/manz_rod_ok.doc/view
Podle Studijního a zkušebního řádu MU existuje povinnost archivovat veškeré písemné materiály po dobu 6 měsíců od konce zkouškového období příslušného semestru.
D o p o r u č u j e m e studentům uchovávat v kopii potvrzené protokoly o praxi i další písemné materiály, které jsou předpokladem k udělení zápočtu.
Odůvodnění doporučení: Pokud chce absolvent pokračovat v profesní kariéře především v EU, jsou tyto dokumenty v poslední době v některých zemích striktně vyžadovány.
Orientační hodinová dotace praxe (celkem 75 hodin):
1 hodina – seznámení s chodem pracoviště a jeho etickým kodexem
10 hodin samostudium – seznámení s psychodiagnostickými metodami, nebo příslušnými nástroji užívanými na daném pracovišti
56 hodin přímého výkonu praxe na pracovišti
8 hodin – koncepce závěrečné zprávy o praxi, jež zahrnuje kromě studentovy sebereflexe i popis pracoviště a zpracování dalších příslušných požadovaných materiálů
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2019/PSMA018