PSMA020 Praxe z psychodiagnostiky

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/0/7. 7 dní. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Jana Marie Havigerová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Pavel Humpolíček, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
doc. PhDr. Jana Marie Havigerová, Ph.D.
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jarmila Valchářová
Dodavatelské pracoviště: Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Aktivní účast studenta v rámci odborného psychodiagnostického procesu na klinickém či jiném odborně-psychologickém pracovišti.
Praxe probíhá v psychologických zařízeních, klinických i mimo klinická pracoviště. Při výběru neklinických pracovišť je však nutné, aby pracoviště umožňovalo administrovat testy jedné vybrané osobě a sepsat klinickou kazuistiku.
Předmět je součástí psychodiagnostického klinického praktika a navazuje na praxi z psychopatologie.
Výstupy z učení
Po absolvování praxe by měl student umět:
- vybrat vhodné diagnostické metody;
- administrovat základní diagnostické metody;
- orientovate se v dokumentaci pacienta;
- sepsat klinický nález;
- komunikovat s pacienty;
- interpretovat rozporuplné výsledky diagnostických metod;
- porozumět patologii osobnosti.
Osnova
 • Průběh praxe:
 • - praxe je sedmidenní;
 • - praxe probíhá na zvoleném psychologickém pracovišti, které spadá pod veřejné zdravotnictví (v případě jiného zařízení je potřebná konzultace s garantem předmětu).
 • Osnova pro písemné zpracování dokumentu z praxe:
 • 1) Popis pracoviště:
 • organizační začlenění;
 • náplň práce;
 • aktuální řešené problémy;
 • popis pracovní účasti praktikanta.
 • 2) Aktuálně řešený případ:
 • - povinné je vypracování psychologického nálezu s využitím poznatků získaných z použitých diagnostických metod, z pozorování a explorace; psychologické vyšetření musí obsahovat účel, okolnosti vyšetření, výčet a rozbor užitých dg metod, závěr vyšetření;
 • blíže viz doporučení pro vypracování kazuistiky k SZZ (k dispozici na sekretariátě PsÚ);
 • - kazuistiku vypracuje za dodržení etických zásad (zachování anonymity klientů apod.);
 • - pozn.: Psychologické vyšetření lze využít jako kazuistiku ke státní závěrečné zkoušce.
 • Orientační hodinová dotace praxe (celkem 75 hodin):
 • 1 hodina – seznámení s chodem pracoviště a jeho etickým kodexem
 • 10 hodin samostudium – seznámení s psychodiagnostickými metodami, nebo příslušnými nástroji užívanými na daném pracovišti
 • 56 hodin přímého výkonu praxe na pracovišti
 • 8 hodin – koncepce závěrečné zprávy o praxi, jež zahrnuje kromě studentovy sebereflexe i popis pracoviště a zpracování dalších příslušných požadovaných materiálů
Literatura
  povinná literatura
 • HUMPOLÍČEK, Pavel a Václav ŠNOREK. Psychodiagnostika dospělých. Edited by Mojmír Svoboda. Vydání první. Praha: Portál, 2013. 487 stran. ISBN 9788026203636. info
 • American Educational Research Association, American Psychological Association, National Council on Measurement in Education. Standardy pro pedagogické a psychologické testování. Praha: Testcentrum, 2001.
  doporučená literatura
 • LONEKOVÁ, Katarína a David ČÁP. Projektivní metody v psychologické diagnostice. Edited by Kristina Najbrtová - Jiří Šípek. Vydání první. Praha: Portál, 2017. 175 stran. ISBN 9788026212607. info
 • YIN, Robert K. Case study research: design and methods. 4. vyd. Thousand Oaks: Sage Publications, 2009, 219 s. ISBN 978-1-412-96099-1.
Výukové metody
Výuka probíhá blokově.
Individuální stáž ve zdravotnickém nebo jiném psychologickém zařízení pod supervizí psychologa či psychiatra zaměřená na administraci a vyhodnocení základních psychodiagnostických metod.
Metody hodnocení
Podmínky pro získání zápočtu z praxe:
1. Potvrzení o absolvované praxi;
2. Aktivní účast - pod supervizí psychologa - aktivní účast popíše a potvrdí vedoucí praxe - účast předpokládá především psychologické vyšetření vybraného klienta, které zahrnuje administraci a vyhodnocení baterie diagnostických metod (z každé kategorie alespoň jednu; níže uvedené jsou doporučené, nikoli povinné):
Výkonové testy (testy inteligence, paměti aj.) Raven, Wechsler (W-B, WAIS-R, WAIS III.) Wechsler - Memory;
Testy osobnosti (dotazníky, projektivní metody atp.) MMPI, BOD, ICL, KUD, MAS, N 5, Cornell-index, CPI ROR, TAT, Rosenzweig, Wartegg, Sacks;
Diferenciálně diagnostické metody (posuzovací stupnice, testy organicity apod.) Malamud-Sands, ZPPS Benton, Benderová, LFT, DCS;
3. Písemné zpracování dokumentu z praxe - pod supervizí psychologa
- student povinně vypracuje psychologický nález (rozsah min. 10 normostran) a popíše pracoviště, na němž praxe probíhala (rozsah min. 1/2 strany);
4. Vlastní zhodnocení praxe - student provede písemné zhodnocení praxe, v němž shrne přínos praxe pro vlastní osobní rozvoj, zhodnotí získané poznatky ve vztahu k teorii a provede celkovou reflexi praxe;
5. Online evaluační dotazník - student poskytne strukturovanou zpětnou vazbu o přípravě, průběhu a organizačním kontextu uskutečněné praxe.
Informace učitele
http://psych.phil.muni.cz/studium/dokumenty
Doporučujeme vyhotovit psychologický nález podle manuálu od Říčana: "Psychologický nález". Kopie k nahlédnutí na sekretariátu. Razítko je nutné na protokolou o praxi i na kazuistice samotné (potvrzení, že ji supervidující psycholog schválil).
Podle Studijního a zkušebního řádu MU existuje povinnost archivovat veškeré písemné materiály pouze po dobu 6 měsíců od konce zkouškového období příslušného semestru.
D o p o r u č u j e m e studentům uchovávat v kopii potvrzené protokoly o praxi i další písemné materiály, které jsou předpokladem k udělení zápočtu.
Odůvodnění doporučení: Pokud chce absolvent pokračovat v profesní kariéře především v EU, jsou tyto dokumenty v poslední době v některých zemích striktně vyžadovány.
Orientační hodinová dotace praxe (celkem 75 hodin):
1 hodina – seznámení s chodem pracoviště a jeho etickým kodexem
10 hodin samostudium – seznámení s psychodiagnostickými metodami, nebo příslušnými nástroji užívanými na daném pracovišti
56 hodin přímého výkonu praxe na pracovišti
8 hodin – koncepce závěrečné zprávy o praxi, jež zahrnuje kromě studentovy sebereflexe i popis pracoviště a zpracování dalších příslušných požadovaných materiálů
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/PSMA020