PSMA025 Psychoterapie I

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc. (přednášející)
PhDr. Julián Kuric (přednášející)
PhDr. Marta Romaňáková, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Jaroslava Dosedlová, Dr. (přednášející)
Garance
PhDr. Jaroslava Dosedlová, Dr.
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jarmila Valchářová
Dodavatelské pracoviště: Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Předpoklady
! PSMA009 Psychoterapie
Předmět vychází z poznatků psychologie osobnosti a dalších obecně psychologických disciplín, dále pak z klinické psychologie a využívá i poznatky z psychodiagnostických disciplín.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po absolvování předmětu Psychoterapie I by měli být studující seznámeni se základními psychoterapeutickými směry a psychoterapeutickými metodami. Předmět Psychoterapie I seznámí studující s indikacemi a místem psychoterapie v klinické praxi a rovněž s požadavky kladenými na psychoterapeuta. Součástí předmětu je rovněž získání určitých zkušeností s vedením psychoterapie u vybraných hlavních psychoterapeutických směrů, a to formou praktické výuky. Charakter výuky předmětu je jednak přednáškový, jednak praktický. Přednášky jsou orientovány na tzv. obecnou část psychoterapie, zatímco cvičení jsou zaměřena na tzv. praktickou aplikaci psychoterapie.
Výstupy z učení
Studující budou po absolvování předmětu schopni: • orientovat se v základních teoretických poznatcích z oblasti psychoterapie dospělých; • porozumět systému psychoterapeutické péče v České republice; • porozumět praktické aplikaci psychoterapie u nejčastěji používaných psychoterapeutických směrů.
Osnova
 • 1. Psychoterapie jako obor, druhy psychoterapie;
 • 2. Sigmund Freud a počátky psychoanalýzy;
 • 3. Základní koncepty psychoanalýzy (struktura osobnosti, fáze vývoje libida aj.);
 • 4. Základní metody psychoanalýzy (analýza snů, metoda volných asociací aj.);
 • 5. Současné směry v psychoanalýze;
 • 6. Alfred Adler a individuální psychologie;
 • 7. Carl Gustav Jung a analytická psychologie;
 • 8. Leopold Szondi a analýza osudu;
 • 9. Principy dynamické psychoterapie, její zakladatelé ve světě a v ČR;
 • 10. Základní pojmy dynamické psychoterapie (přenos, empatie aj.);
 • 11. Formy dynamické psychoterapie, terapeutický rozhovor;
 • 12. Psychologické mechanismy změn v dynamické skupinové psychoterapii;
 • 13. Prvky skupinové dynamiky v dynamické skupinové psychoterapii;
 • 14. Typy skupin v dynamické skupinové psychoterapii, základní role ve skupině;
 • 15. Fáze vývoje terapeutické skupiny v dynamické skupinové psychoterapii;
 • 16. Speciální techniky v dynamické skupinové psychoterapii (arteterapie, musikoterapie aj.);
 • 17. Filosofické a psychologické aspekty přístupu zaměřeného na člověka (PCA);
 • 18. Základní pojmy PCA, aktualizační tendence, self aktualizace, základní potřeby rozvoje self, podmínky ocenění;
 • 19. Teorie osobnosti v PCA – self teorie, teorie terapie a terapeutické změny;
 • 20. Teorie plně fungujícího člověka a teorie interpersonálních vztahů v PCA;
 • 21. Empatie, bezpodmínečně pozitivní přijetí a kongruence v PCA;
 • 22. PCA terapeut a jeho role;
 • 23. Behaviorální psychoterapie;
 • 24. Kognitivní psychoterapie;
 • 25. Základní principy kognitivně – behaviorální psychoterapie (KBT), podstata psychických potíží z pohledu KBT;
 • 26. Základní terapeutické techniky KBT;
 • 27. Komunikační terapie Paula Watzlawicka;
 • 28. Gestalt terapie;
 • 29. Daseinsanalýza, humanistická psychoterapie;
 • 30. Transpersonální psychoterapie, pozitivní psychoterapie, integrovaná psychoterapie manželů Knoblochových;
 • 31. Jakob Moreno a psychodrama;
 • 32. Život a dílo Viktora E. Frankla, jeho následovníci;
 • 33. Základní principy logoterapie;
 • 34. Techniky logoterapie (paradoxní intence, dereflexe aj.);
 • 35. Rodinná terapie;
 • 36. Osobnost terapeuta v psychoterapii.
Literatura
  povinná literatura
 • KRATOCHVÍL, Stanislav. Základy psychoterapie. Praha: Portál, 2006. 283 s. Portál 5.verze. ISBN 80-7367-122-0. info
 • VYMĚTAL, Jan. Speciální psychoterapie. 2., přeprac. a dopl. vyd.,. Praha: Grada, 2007. 396 s. ISBN 9788024713151. info
  doporučená literatura
 • KRATOCHVÍL, Stanislav. Skupinová psychoterapie v praxi. 3., dopl. vyd. Praha: Galén, 2005. 297 s. ISBN 8072623478. info
 • SKÁLA, Jaroslav. Psychoterapie v medicínské praxi. Praha: Avicenum, 1989. info
 • HRDLIČKA, Michal, Julián KURIC a Marek BLATNÝ. Krize středního věku. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 167 s. ISBN 8073671689. info
 • SYŘIŠŤOVÁ, Eva. Skupinová psychoterapie psychotiků a osob s těžším somatickým postižením. Praha: Avicenum, 1989. info
Výukové metody
Přednášky, cvičení.
Metody hodnocení
Kolokvium.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.

 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2021/PSMA025