PSMB017 Didactics of psychology I

Faculty of Arts
Autumn 2019
Extent and Intensity
1/1/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D.
Department of Psychology - Faculty of Arts
Contact Person: Jarmila Valchářová
Supplier department: Department of Psychology - Faculty of Arts
Timetable
Tue 8:00–8:50 C51
 • Timetable of Seminar Groups:
PSMB017/01: Tue 9:00–9:50 C51, Z. Stránská
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 20 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 15/20, only registered: 0/20
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives
Didactics of psychology: This course is open to students, interested to teach psychology on secondary schools. The goal is to introduce them into the content as well as various forms of teaching in respect to different types of secondary schools, learning of effective teaching methods. Course serves to gain an insight into the structure of content thought(didactical analysis of the content).
Learning outcomes
At the end of the course Didactics of psychology I students should be able to:
- characterize the basic categories of general didactics
- define object of psychology didactics and explain the relationship between general didactics and didactics of psychology
- characterize the basic organizational forms of teaching and justify their use in teaching psychology at secondary school
- propose and justify variations in teaching methods for the realization of educational objectives for the chosen subject matter of psychology
- formulate educational objectives to be functional, and work with educational objectives in the lesson
- perform the didactic analysis of the subject matter
Syllabus
 • 1. Object and basic categories of general didactics. Relationship general didactics and subjects didactics.
 • 2. Didactics of psychology as a scientific discipline border (the conditions for its formation). Object of psychology didactics. Relationship general didactics and didactics of psychology. General didactic notes on teaching psychology.
 • 3. Psychology teacher education (lifelong learning). Profile of a graduate teacher of psychology studies. Characteristics of personality psychology teacher.
 • 4. Psychological foundations of didactic principles. Basic system of didactic principles.
 • 5. Lesson of psychology and other organizational forms of teaching (seminars, excursions, individual work with pupils).
 • 6. Group instruction.
 • 7. Teaching methods and their application in teaching psychology.
 • 8. Problem-based teaching and its use in teaching psychology.
 • 9. Separate student activity and its use (work with textbook, use of the press - newspapers, magazines, obtaining psychological information, use of extracurricular activities of pupils, problem situations).
 • 10. Exercises in teaching psychology.
 • 11. Demonstration of simple psychological experiments.
 • 12. Psychological games and their use.
 • 13. Situational method. Socio-psychological training.
 • 14. Working with the literature in teaching psychology, use examples of literary works.
 • 15. Material teaching materials (teaching aids and didactic technology) in teaching psychology; cabinet visual aids.
 • 16. Educational objective (the hierarchy of educational objectives, errors in formulating educational objectives, the requirements for formulating educational objectives, target orientation in the management activities of teachers and learning activities of pupils).
 • 17. Didactic analysis of the subject matter (subject matter, analysis of the subject matter and its types, didactic analysis of the subject matter - the process of implementation).
 • 18. Testing, evaluation and classification of learning outcomes of pupils in psychology (objective testing and evaluation, types of testing, forms of testing, the use of educational tests).
Literature
  required literature
 • VAŠUTOVÁ, Maria and Veronika JEŽKOVÁ. Didaktika psychologie : vybrané kapitoly. Vydání: první. Ostrava: Universitas Ostraviensis, 2015. 212 stran. ISBN 9788074646812. info
 • SOKOLOVÁ, Lenka. Didaktika psychológie. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského, 2010. 161 s. ISBN 9788022328067. info
 • KALHOUS, Zdeněk and Otto OBST. Školní didaktika [Kalhous, Portál, 2002]. Vyd. 1. Praha: Portál, 2002. 447 s. ISBN 80-7178-253-X. info
  recommended literature
 • Turek, I.: Didaktika. Bratislava, Iura Edition, spol. s~r. o. 2010.
 • Lemešová, M. a kol.: Psychológia zážitkom: Metodická príručka. Bratislava: Univerzita Komenského, 2015.
 • Miškolciová, L.: Vybrané kapitoly z didaktiky psychológie. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2003, 2016.
 • Lemešová, M.: Metodika vedenia sociálno-psychologického tréningu v prostredí školy. Bratislava: Univerzita Komenského, 2015.
 • Rozsypalová, M.: Metodické postupy ve vyučování psychologie na SZŠ. Brno, Institut pro další vzdělávání středních zdravotnických pracovníků 1987.
 • PETTY, Geoff. Moderní vyučování. Vydání šesté, rozšířené a přepracované. Praha: Portál, 2013. 568 s. ISBN 978-80-262-0367-4.
 • Homola, M., Žáková, H.: Příručka pro vyučování psychologie na SVVŠ. Ústí nad Labem, Metodické oddělení školské správy Severočeského KNV v~Ústí nad Labem 1968.
 • SOKOLOVÁ, Lenka. Metódy vyučovania psychológie a osobnostného a sociálného rozvoja. Bratislava: Univerzita Komenského, 2015.
 • Šipoczová, A.: Psychológia na stredných školách: Študijný text na prípravu učiteľov psychológie na nové poňatie výchovy a vzdelávania, Bratislava: SPN, 1984.
 • Cyrusová, E. a kol.: Metodické pokyny pro výuku psychologie - cvičení. Praha, SZŠ 5. května 51, 1996.
 • Rozsypalová, M.: Ukázky z literárních děl k doplnění výuky psychologie na SZŠ. Praha: Institut pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů v Praze, 1979.
 • Homola, M., Trpišovská, D.: Úvod do didaktiky psychologie. Olomouc, Rektorát UP v~Olomouci 1989.
 • KOSÍKOVÁ, Věra. Psychologie ve vzdělávání a její psychodidaktické aspekty. Vyd. 1. Praha: Grada, 2011. 265 s. ISBN 9788024724331. info
 • SKALKOVÁ, Jarmila. Obecná didaktika. 2., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2007. 322 s. ISBN 9788024718217. info
 • ŠIL, Přemysl and Jana KAROLOVÁ. Já člověk : alternativní výuka psychologie pro střední školy. 1. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2004. 286 s. ISBN 8071821756. info
 • VÍZDAL, František. Didaktika psychologie. [Sv.] 1. 1. vyd. Brno: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1987. 134 s. info
 • BLAŠKOVIČ, Oskár, Martin JURČO and Tomáš PARDEL. Psychologie v obrazech a příkladech. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1963. info
Teaching methods
lecture and seminar, group work, discussion
Assessment methods
credit (written test - usually 10 questions rated 20 points, for succesfully managing to be achieved at least 14 points - 70 %)
prerequisite to the credit: active participation in seminars - at least 80 % (involvement in group work, ten-minute speech at the seminar - microteaching - an explanation of the psychological concept of their choice student)
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
Listed among pre-requisites of other courses

 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2019/PSMB017