PS_BA005 Společenskovědní základ

Filozofická fakulta
podzim 2018
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Ing. Martina Cirbusová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Mgr. Tomáš Čech, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Miroslav Králík, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Petra Urbanová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Jan Zukal, Dr., MBA (přednášející)
PhDr. Pavel Humpolíček, Ph.D. (náhr. zkoušející)
PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
PhDr. Pavel Humpolíček, Ph.D.
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jarmila Valchářová
Dodavatelské pracoviště: Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 18:00–19:40 N51
Předpoklady
Předmět je povinnou součástí bakalářského studia oboru Psychologie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je osvojení si přehledu o základních společenskovědních disciplínách. Předmět studentovi umožní rozšířit vědomosti v různých společenských vědách a poskytnout mu tak možnost pohlížet na různé pojmy z více hledisek.

Po absolvování kurzu budou studenti schopni se orientovat v základních společenskovědních oborech, jejich hlavních teoriích, konceptech a metodologii. Dále budou schopni vysvětlit základní pojmy těchto disciplín. Dokáží uvažovat o člověku z hlediska širšího společenskovědního pohledu.

V rámci Základů pedagogiky se student seznámí se základními pojmy pedagogiky jako vědy o výchově. Student po jejich absolvování bude schopen tyto základní pojmy vysvětlit, pochopí možnosti výchovy, její cíle a obsah, dokáže se orientovat v různých formách výchovy a vzdělávání.
Základy multikulturní výchovy studenta seznámí s problematikou multikulturní společnosti, jež je tvořena přítomností různých etnických, sociálních a náboženských skupin. Po jejich absolvování bude student schopen vysvětlit základní pojmy a některé hlavní teorie (např. kulturní vzor, enkulturace, kulturní pluralismus, xenofobie apod.). Student dále bude schopen uvažovat o specifikách minorit, zejm. romské minority, z pohledu principů multikulturní výchovy.
Základy andragogiky poskytují vstup do problematiky celoživotního učení v andragogickém myšlení. Po absolvování si student osvojí základní východiska andragogiky, bude schopen o dospělém člověku uvažovat jako o učícím se jedinci a porozumí procesu učení se dospělých.
Po absolvování Základů sociologie bude posluchač znát hlavní sociologické pojmy a dokáže se orientovat v základních sociologických jevech.
Na konci Základů antropologie student získá přehled o hlavních antropologických teoriích a paradigmatech v rámci antropologie biologické, kulturní a sociální. Po absolvování by student měl být schopen se orientovat v základních směrech antropologického myšlení, měl by být schopen definovat rozdílné pohledy na člověka a kulturu.
V rámci přednášky Základy etologie se student seznámí s vymezením etologie jako vědeckému oboru, a to z hlediska objasnění cílů a metod výzkumu, ale také klíčových okamžiků z hlediska historického vývoje. Vedle základních pojmů bude přednáška zacílena na pochopení prvků úplného instinktivního chování a chování plynoucí z konfliktu motivací.
Základy práva studenta seznámí se základními pojmy a principy teorie práva. Student po absolvování tohoto výukového bloku bude schopen orientovat se v základních právních odvětvích a získá přehled o úpravě soukromoprávních vztahů v občanském zákoníku.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu budou studenti schopni:
• orientovat se v základních společenskovědních oborech, jejich hlavních teoriích, konceptech a metodologii;
• vysvětlit základní pojmy těchto disciplín;
• dokáží uvažovat o člověku z hlediska širšího společenskovědního pohledu.
Osnova
 • Základy pedagogiky. Pedagogika jako věda. Základní pedagogické kategorie: cíl, obsah, forma, metoda, činitelé výchovy. Cíle a obsah výchovy. Formy výchovy. Vzdělávací soustava a výchovné instituce v ČR. Formální a neformální vzdělávání, informální učení. Školská soustava – základní charakteristika. Systém výchovných institucí a jejich zaměření, funkce.
 • Základy multikulturní výchovy. Koncept multikulturní společnosti. Etnické, sociální a náboženské skupiny. Kulturní vzor, kulturní pluralismus, xenofobie. Romská minorita, koncepce integrace romské minority v ČR.
 • Základy andragogiky. Andragogika jako obor, charakteristika. Vzdělávání dospělých a celoživotní učení, rozvoj lidských zdrojů. Dospělý jako účastník vzdělávání. Vzdělávací potřeby a motivace ke vzdělávání dospělých. Vzdělávání dospělých v současnosti, kontext problematiky.
 • Základy sociologie. Sociologie jako věda. Základní sociologické teorie. Sociální nerovnost, soužití a rodina. Individualizace a standardizace životních příběhů: sociální přináležení, vzdělání a práce.
 • Základy antropologie. Antropologie jako věda. Úvod do dějin antropologického myšlení. Člověk a pohled na něj od starověku po současnost. Původ člověka. Člověk a kultura. Osobnost a kultura. Příbuzenské systémy. Náboženství a rituály. Současné trendy v biologické, kulturní a sociální antropologii.
 • Základy etologie. Etologie jako vědecký obor. Cíle, metody výzkumu, historický vývoj. Základní pojmy. Vymezení úplného instinktivního chování a chování plynoucího z konfliktu motivací.
 • Základy práva. Základy práva, teorie práva, dělení práva na soukromé a veřejné, odvětví práva, zásady soukromého a veřejného práva, prameny práva, základy občanského práva, základy rodinného práva, zákon o zvláštních řízeních soudních, občanský soudní řád.
Literatura
  doporučená literatura
 • BUDIL, Ivo T. Mýtus, jazyk a kulturní antropologie. Vyd. 4. Praha: Triton, 2003. 487 s. ISBN 80-7254-321-0.
 • LORENZ, Konrad. 8 smrtelných hříchů. Vyd. 1. Praha: Panorama, 1990. 99 s. ISBN 80-7038-212-0.
 • PRŮCHA, Jan. Moderní pedagogika. 4., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Portál, 2009. 481 s. ISBN 978-80-7367-503-5.
 • SOUKUP, V. (2011). Antropologie – Teorie člověka a kultury. Praha: Portál.
 • PRŮCHA, J. (ed.). (2009). Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál.
 • MÁCHAL, A.; HUSTÁK, J.; SLÁMOVÁ, G. Malý ekologický a environmentální slovníček. BRNO, Rezekvítek, 2001. 56 s. ISBN 80-902954-1-X
 • NOVOTNÝ, Petr. Pracoviště jako prostor k učení. In Pracoviště jako prostor k učení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 97 s. ISBN 978-80-210-4918-5.
 • JIRÁSKOVÁ, Věra. Multikulturní výchova: předsudky a stereotypy. 1. vyd. Praha: Epocha, 2006. 130 s. ISBN 80-87027-31-0.
 • BAUMAN, Zygmunt a Tim MAY. Myslet sociologicky: netradiční uvedení do sociologie. Translated by Jana Ogrocká. Přeprac. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2004. 239 s. ISBN 80-86429-28-8.
 • GIDDENS, A. Sociologie. 1. vyd. Praha: Argo, 2013. 1049s. ISBN 9788025708071.
 • WEBER, Max. Metodologie, sociologie a politika. Translated by Miloš Havelka. 1. vyd. Praha: OIKOYMENH, 1998. 354 s. ISBN 80-86005-48-8.
 • BLACKWELL, Basil. Blackwellova encyklopedie politického myšlení. Edited by Janet Colemanová - William Connolly - Alan Ryan - David Miller, Trans. Vyd. 2., dotisk. Brno: Barrister & Principal, 2003. xiii, 560. ISBN 80-85947-56-0.
 • BEGON, Michael, John L. HARPER a Colin R. TOWNSEND. Ekologie: jedinci, populace a společenstva. Translated by Bronislava Grygová. 1 vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1997. xxiv, 949. ISBN 80-7067-695-7.
 • PRŮCHA, Jan. Multikulturní výchova: příručka (nejen) pro učitele. Vyd. 1. Praha: Triton, 2006. 263 s. ISBN 80-7254-866-2.
 • PRŮCHA, J., Veteška, J. (2014). Andragogický slovník. Praha: Grada.
 • HORKÁ, H. Výchova pro 21. století. BRNO: PAIDO, 2000. 127 S. ISBN 80-85931-54-0.
 • KRATOCHVÍL, P., DRULÁK, P. (2009). Encyklopedie mezinárodních vztahů. Praha: Portál.
 • MALINA, Jaroslav. Encyklopedie antropologie. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita; Akademické nakladatelství CERM, 2011. 4811 s. Neuveden. ISBN 978-80-210-5716-6.
 • MURPHY, R. F. (1999). Úvod do kulturní a sociální antropologie, Praha: Slon.
  neurčeno
 • VESELOVSKÝ, Zdeněk. Etologie : biologie chování zvířat. Vyd. 1. Praha: Academia, 2005. 407 s. ISBN 9788020016218. info
 • GAISLER, Jiří. Úvod do etologie. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1989. 148 s. info
Výukové metody
přednáška, samostudium
Metody hodnocení
Ukončení předmětu je formou písemného kolokvia zaměřeného na ověření znalostí hlavních teorií, konceptů a metodologie daných disciplín.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2019.