PS_BA006 Praxe v sociální péči I

Filozofická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/0/5. praxe 5 dní (40 hod.). 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D.
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jarmila Valchářová
Dodavatelské pracoviště: Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Praxe je zaměřena na specifika sociální práce při zvládání obtížných sociálních situací s ohledem na sociální fungování klienta v těchto situacích. Cílem praxe je seznámit se s běžným provozem pracoviště, pomoci tam, kde je potřeba, a obohatit se o poznání i některých stinných stránek lidského života.
Výstupy z učení
Po absolvování praxe student bude ovládat některé vhodné způsoby práce s klienty příslušné instituce a dokáže využít získané poznatky a zkušenosti pro konkrétní práci s těmito klienty. Student bude schopen zhodnotit absolvovanou praxi s ohledem na její přínos pro jeho osobní rozvoj.
Osnova
  • Praxe je neplacená a student při ní vykonává nekvalifikovanou práci pomocného charakteru. Student si může domluvit praxi na příslušných pracovištích (např. pečovatelská služba, domovy důchodců, hospice, charitativní organizace, diagnostický ústav, dětské domovy apod.) dle vlastní volby (např. v místě svého bydliště). Student absolvuje praxi zásadně mimo výuku (např. ve zkouškovém období, o prázdninách, o víkendu apod.) - tzn. praxi lze vykonávat i během semestru, může tedy být absolvována ve dnech, kdy neprobíhají přednášky a semináře (tedy doba konání praxe by se neměla krýt se školním rozvrhem). Seznam některých pracovišť, kde je možno absolvovat praxi v oblasti sociální péče, je vyvěšen na www-stránkách Psychologického ústavu, příp. je k nahlédnutí u garanta praxe. Protokol o absolvované praxi v sociální péči lze získat na webových stránkách Psychologického ústavu - viz soubory ke stažení (http://psych.phil.muni.cz/studium/dokumenty).
Literatura
  • KOPŘIVA, Karel. Lidský vztah jako součást profese. Edited by Jiřina Šiklová. Vyd. 7., V Portálu 6. Praha: Portál, 2013. 147 s. ISBN 9788026205289. info
  • Sociální práce v praxi : specifika různých cílových skupin a práce s nimi. Edited by Oldřich Matoušek - Pavla Kodymová - Jana Koláčková. Vyd. 2. Praha: Portál, 2010. 351 s. ISBN 9788073678180. info
  • MATOUŠEK, Oldřich. Metody a řízení sociální práce. Vyd. 2. Praha: Portál, 2008. 380 s. ISBN 9788073675028. info
  • MATOUŠEK, Oldřich. Základy sociální práce. Vyd. 2. Praha: Portál, 2007. 309 s. ISBN 9788073673314. info
  • Aplikovaná sociální psychologie. Edited by Růžena Komárková - Ivan Slaměník - Jozef Výrost. Vyd. 1. Praha: Grada, 2001. 224 s. ISBN 8024701804. info
  • Aplikovaná sociální psychologie. Edited by Jozef Výrost - Ivan Slaměník. Vyd. 1. Praha: Grada, 2001. 260 s. ISBN 8024700425. info
  • Aplikovaná sociální psychologie. Edited by Jozef Výrost - Ivan Slaměník. Vyd. 1. Praha: Portál, 1998. 383 s. ISBN 8071782696. info
Výukové metody
praxe - 5 dní (tj. 40 hodin)
Metody hodnocení
Podmínky pro získání zápočtu z praxe:
1) potvrzení s razítkem a podpisem odpovědné osoby příslušného pracoviště o absolvování praxe (slovní zhodnocení praktikanta - čím se v průběhu praxe zabýval a jak se projevoval),
2) stručná zpráva o vlastní činnosti praktikanta na pracovišti v rozsahu 1-2 stran potvrzená odpovědnou osobou,
3) vlastní písemné zhodnocení praxe praktikantem - přínos pro osobní rozvoj (v rozsahu 1-2 stran)
výstup: zápočet
Navazující předměty
Informace učitele
Podle Studijního a zkušebního řádu MU existuje povinnost archivovat veškeré písemné materiály po dobu 6 měsíců od konce zkouškového období příslušného semestru.
D o p o r u č u j e m e studentům uchovávat v kopii potvrzené protokoly o praxi i další písemné materiály, které jsou předpokladem k udělení zápočtu.
Odůvodnění doporučení: Pokud chce absolvent pokračovat v profesní kariéře především v EU, jsou tyto dokumenty v poslední době v některých zemích striktně vyžadovány.
Pozn.:
Protokoly (3 dokumenty) o praxi v tištěné podobě odevzdat do pracovny dr. Z. Stránské (příp. i do obálky na dveřích pracovny dr. Z. Stránské) nebo na sekretariát PsÚ v době úředních hodin.
Protokoly o praxi v tištěné podobě lze také zaslat poštou na adresu Psychologického ústavu FF MU.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2019/PS_BA006