PS_BA013 Sociální psychologie I

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
PhDr. Jaroslava Dosedlová, Dr. (přednášející)
doc. PhDr. Jana Marie Havigerová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Matěj Stříteský (cvičící)
Mgr. Lenka Vildová (cvičící)
Garance
PhDr. Jaroslava Dosedlová, Dr.
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jarmila Valchářová
Dodavatelské pracoviště: Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Rozvrh
každé sudé úterý 8:00–9:40 K21
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PS_BA013/01: každé liché úterý 14:00–15:40 C51, J. Havigerová
PS_BA013/02: každé liché úterý 16:00–17:40 C51, M. Stříteský
PS_BA013/03: každé sudé úterý 14:00–15:40 C51, J. Dosedlová
PS_BA013/04: každé sudé úterý 16:00–17:40 C51, L. Vildová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmět představuje sociální psychologii v kontextu příbuzných disciplín jako obor zaměřený na hledání obecných mechanismů poznávání, chování a prožívání, které jsou determinovány sociálním kontextem. Klade důraz na porozumění základním sociálně psychologickým přístupům k tématům sociálního poznávání, teorie atribuce, socializace a skupinových procesů.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu budou studenti schopni:
- vymezit sociální psychologii v kontextu příbuzných disciplín;
- porozumět základním sociálně psychologickým přístupům k tématům sociálního poznávání, teorie atribuce, socializace a skupinových procesů;
- uvědomit si společensko historický kontext vzniku probíraných teoretických přístupů a naučit se je kriticky hodnotit;
- interpretovat a teoreticky zakotvit sociálně podmíněnou subjektivní zkušenost.
Osnova
 • 1. Úvod do sociální psychologie
 • Předmět studia SP, SP v kontextu příbuzných disciplín. Historie SP, základní trendy v sociálně psychologickém myšlení 20. století, odraz hlavních psychologických škol 20.stol. v SP, současná vlivná paradigmata. Metody výzkumu v SP, aplikační možnosti SP.
 • 2. Sociální kognice
 • a) sociální percepce a kategorizace
 • Asocianistické a konstruktivistické modely sociálního poznávání. Schéma procesů kognitivního zpracování (sociálních) informací. Percepce – první dojem vers. komplexní posouzení. Utváření dojmů o druhých lidech, spjatost percepce s motivací. Zkreslení a chyby v sociální percepci. Pojem sociálního stereotypu (autostereotyp a heterostereotyp). Sociální reprezentace (Moscovici). Spjatost percepce s procesy atribuce.
 • b) interpretace sociální reality – teorie atribuce
 • Naivní psychologie F. Heidera, implicitní teorie osobnosti H. Kelleyho jako východiska atribučních přístupů. Teorie kauzálních schémat, základní principy atribuování (Weiner, Fiske, Taylor). Chyby v atribučních procesech (zákl. atribuční chyba, Ross), atribuce úspěchu a neúspěchu. Optimismus jako explanační styl (Seligman), depresivní atribuční styl (Abramson, Seligman, Teasdale).
 • c) vztah k sobě samému jako produkt sociální interakce – sebeuvědomění, sebeúcta (Rosenberg, Tafarodi, Swan), sebeobranné a sebepodporující mechanismy. Socializace.
 • 3. Skupinové procesy
 • a) malá sociální skupina
 • Vymezení, klasifikace a typologie skupin. Struktura a vývoj skupiny. Skupinová dynamika. Role vůdce ve skupině, styly vedení. Skupinový vliv (sociální facilitace, sociální zahálení, deindividuace, skupinová polarizace).
 • b) velké skupiny
 • Typologie velkých skupin. Charakteristika davu, fenomény davového chování. Mezikulturální psychologie (Hofstede). Psychologie etnických společenství (mezietnické vztahy).
Literatura
  povinná literatura
 • Sociální psychologie. Edited by Jozef Výrost - Ivan Slaměník. 2., přepracované a rozší. Praha: Grada, 2008. 404 stran. ISBN 9788024714288. info
 • Sociální psychologie : moderní učebnice sociální psychologie. Edited by Miles Hewstone - Wolfgang Stroebe, Translated by Dagmar Brejlová - Pa. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 769 s. ISBN 8073670925. info
  doporučená literatura
 • MYERS, David G. Sociální psychologie. Translated by Helena Vaďurová - Zuzana Paseková - Milena Bildová. 1. vydání. Brno: Edika, 2016. 536 stran. ISBN 9788026608714. info
 • SELIGMAN, Martin E. P. Naučený optimismus : jak změnit své myšlení a život. Translated by Adéla Bartlová. Vydání první. Praha: Dobrovský nakladatelství, 2013. 508 stran. ISBN 9788073065348. info
  neurčeno
 • Handbook of implicit social cognition : measurement, theory, and applications. Edited by Bertram Gawronski - B. Keith Payne. New York: Guilford Press, 2010. xiii, 594. ISBN 9781606236734. info
 • FORSYTH, Donelson R. Group dynamics. 3rd ed. Belmont: Brooks/Cole Publishing Company, 1999. xvi, 622 s. ISBN 0-534-26147-5. info
 • JANOUŠEK, Jaromír [psycholog. Metody sociální psychologie [Janoušek, 1986]. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1986. 256 s. info
 • Journal of Personality and Social Psychology
 • Journal of Social Psychology
 • European Journal of Social Psychology
Výukové metody
Výuka kombinuje dvouhodinové přednášky jednou za 14 dní a semináře v dělených skupinách zaměřené na skupinové práce, diskusi a aplikaci teoretických poznatků.
Metody hodnocení
Předmět je zakončen kolokviem, jehož udělení je vázáno na odevzdání písemné práce (eseje) v rozsahu 4 - 5 stran. Studenti si mohou vybrat ze čtyř zadaných témat.
Další podmínkou k vykonání kolokvia je nejméně 80% účast v seminářích.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/PS_BA013