PS_BA028 Seminář k bakalářské diplomové práci

Filozofická fakulta
podzim 2017
Rozsah
0/2/0. 15 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Kateřina Bartošová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Jaroslava Dosedlová, Dr. (přednášející)
doc. PhDr. Jana Marie Havigerová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Anton Heretik, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Pavel Humpolíček, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Martin Jelínek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Helena Klimusová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Irena Komendová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Tatiana Malatincová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Katarína Millová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Pavel Moravec, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Hana Přikrylová Kučerová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Zuzana Slováčková, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Mojmír Svoboda, CSc. (přednášející)
Mgr. Čeněk Šašinka, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Josef Švancara, CSc. (přednášející)
prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Lubomír Vašina, CSc. (přednášející)
PhDr. Dalibor Vobořil, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Eva Závodná, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D.
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Irena Komendová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavním cílem předmětu je připravit studenty na realizování vlastního výzkumu/provedení kvalitní teoretické analýzy. Během přípravného semináře k bakalářské diplomové práci studenti budují svou schopnost modelovat proces přípravy výzkumu, formulovat výzkumné cíle, vyhledat relevantní literaturu, sestavit ucelený teoretický přehled tématu, kriticky odvodit teoretický model v návaznosti na prostudovanou literaturu a formulovat výzkumné hypotézy, kriticky zvolit výzkumnou metodologii, sestavit návrh výzkumu, realizovat sběr dat, provést adekvátní analýzu dat, formulovat závěry a interpretace podle vzoru vědecké literatury, a také kriticky zhodnotit vlastní výzkum a zasadit svá zjištění do výzkumného i aplikačního kontextu. V případě teoretické studie student prokáže zejména schopnost kritického rozlišení a zhodnocení vědeckých poznatků, zpracování určitého tématu do hloubky, syntézy různých přístupů a teorií nad rámec již publikovaných souhrnů a teoretických studií, kritické analýzy dostatečného množství zejména primárních zdrojů, zhodnocení přínosu, metodologického a empirického ukotvení publikovaných teorií a přístupů, odvozovaní vlastních logických závěrů a/nebo modelů, navrhnutí směrů výzkumu, příp. metodologických postupů.
Osnova
 • • Výběr tématu – popis a zdůvodnění výběru výzkumného/teoretického problému
 • • Studium základní literatury, zúžení tématu a formulace cílů – popis a odůvodnění konceptuálního modelu studie odvozeného z teorie (jak mají konstrukty vzájemně souviset a proč), formulace výzkumných otázek a obecných hypotéz. Důsledné vymezení zkoumaných konstruktů.
 • • Volba metodologie a návrh výzkumu – operacionalizace konstruktů: Jaké metody se využívají na zkoumání daných konstruktů obecně; jaké metody si zvolil student a proč. Formulace konkrétních výzkumných hypotéz (je-li aplikovatelné na daný typ výzkumu). Příprava metod a sběru dat.
 • • Teoretická práce – jasná formulace cíle teoretické práce, postup při výběru analyzovaných konceptů s odůvodněním, formulace základních argumentů, podrobný návrh osnovy práce s výčtem adresovaných témat, studium literatury.
Literatura
  doporučená literatura
 • Kapounová, J., Kapoun, P. Bakalářská a diplomová práce. Praha: GRADA Publishing, a.s., 2017. 136 stran
 • Úvod do metodologie psychologického výzkumu : jak zkoumat lidskou duši. Translated by Petr Bakalář, Illustrated by Ján Ferjenčík. Vyd. 2. Praha: Portál, 2010. 255 s. ISBN 9788073678159. info
 • KUBÁTOVÁ, Helena a Dušan ŠIMEK. Od abstraktu do závěrečné práce : jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech : praktická příručka. 4., přeprac. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 90 s. ISBN 9788024415895. info
 • POKORNÝ, Jiří. Úspěšnost zaručena : jak efektivně zpracovat a obhájit diplomovou práci. Vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004. 207 s. ISBN 807204348X. info
 • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
 • NEKUDA, Jaroslav a Antonín SLANÝ. O metodice zpracování bakalářských a diplomových prací v ekonomických oborech a vhodných informačních zdrojích. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1996. 97 s. ISBN 8021014466. info
 • NEKUDA, Jaroslav a Antonín SLANÝ. O metodice zpracování bakalářských a diplomových prací v ekonomických oborech a vhodných informačních zdrojích. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1996. 97 s. ISBN 8021014466. info
 • NEKUDA, Jaroslav a Antonín SLANÝ. Jak (ne)napsat závěrečnou práci : nejen pro posluchače Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v Brně. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 64 s. ISBN 8021007273. info
 • KERLINGER, Fred N. Základy výzkumu chování : pedagogický a psychologický výzkum. Vyd. 1. Praha: Academia, 1972. 705 s. info
  neurčeno
 • Literatura pro Seminář k bakalářské diplomové práci je závislá na tématu bakalářské práce - viz zadání bakalářské diplomové práce.
Výukové metody
individuální konzultace
Metody hodnocení
Diskuse během konzultací, četba, včasné plnění pokynů vedoucího bakalářské diplomové práce. Studenti se zapíšou k zvolenému tématu vypsanému vedoucím bakalářské práce, s kterým se dohodnou na individuálních konzultacích. Studenti jsou povinni držet se pokynů svého vedoucího ohledně času a způsobu konzultací. Zápočet uděluje vedoucí bakalářské práce na základě posouzení úrovně rozpracování projektu vzhledem ke kritériím, které musí splňovat bakalářská diplomová práce.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021.