PS_BB020 Motivace činnosti a nečinnosti

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Tatiana Malatincová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Tatiana Malatincová, Ph.D.
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jarmila Valchářová
Dodavatelské pracoviště: Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 12:00–13:40 B2.44
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 9/20, pouze zareg.: 1/20
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět se zabývá tím, co lze pojmenovat "vnitřní bariéry v seberealizaci". Pomocí poznatků z různých oblastí psychológie hledá odpovědi na otázku, proč lidé mnohdy nejsou schopni dělat to, co dělat chtějí, mohou a často i musí, jak je možné bojovat proti seberegulačním problémům, jako je prokrastinace a další zlozvyky, a co je potřeba pro zvyšování adaptivního fungování nebo dosažení dlouhodobé pozitivní změny. Poznatky probírané v rámci předmětu jsou přímo aplikovatelné na problémy běžných lidí včetně studentů samotných, ale i potenciálních klientů.
Hlavní cíle předmětu jsou:
1. Rozvíjet u studentů schopnost vnímat nepostradatelnost dobře rozvinuté teorie pro nacházení řešení běžných problémů psychologické praxe;
2. Podat studentům přehled nejdůležitějších současných teorií z oblasti motivace a regulace lidského chování užívaných pro analýzu mechanizmů cílově zaměřeného chování a seberegulačních problémů;
3. Podporovat u studentů schopnost kritické diskuse a kladení správně cílených otázek;
4. Demonstrovat způsoby využití jednotlivých motivačních a seberegulačních teorií pro hledání řešení seberegulačních problémů.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu budou studenti disponovat širokým přehledem předních moderních teorií motivace a seberegulace a budou obeznámeni s tím, z jakého výzkumu tyto teorie vychází, jak na sebe navazují a jak dohromady pomáhají zodpovědět komplexní otázky ohledně seberegulačních problémů jako prokrastinace nebo nezdravý životní styl. Studenti budou také mít přehled v tom, jakýmí způsoby lze použít různé teorie k analýze vlastních i cizích problémů v praxi, a budou umět alespoň částečně vyvozovat z poznatků různé strategie pro řešení seberegulačních problémů. Důležitou kompetencí, kterou budou studenti během předmětu rozvíjet, je používání teorie a poznatků z výzkumu jako nástrojů pro řešení problémů v psychologické praxi.
Osnova
 • 1. Základní pojmy psychologie motivace a seberegulace. Klasické teorie motivace - hydraulický model a teorie pole. Motivace jako funkce očekávání, hodnoty a psychologické vzdálenosti.
 • 2. Proč je některé chování těžší než jiné? Automatické vs. kontrolované procesy. Návyky, zákonitosti podmiňování a automatizované chování. Dimenze impulsivity.
 • 3. Jak překonám návyky a impulsy? Emoční regulace a teorie vůle jako vyčerpatelného zdroje.
 • 4. Jak se chování spouští na základě cílových reprezentací? Kognitivní zložky seberegulace: exekutivní funkce a standardy (reprezentace požadovaných stavů). Tolman a základní kybernetický model TOTE.
 • 5. Proč je těžké spustit chování na základě mentálních reprezentací? Cílový priming. Problém konfliktu a úrovně reprezentace. Ekvifinlita a multifinalita.
 • 6. Proč jsou plány důležitou součástí seberegulace? Model Rubikon, mentální nastavení, implementační intence.
 • 7. Jakou roli sehrávají emoce v seberegulaci chování? Co je to "já" (self)? Dvoustupňový kybernetický model seberegulace. Intuitivní vs. kontrolovaná regulace chování pomocí sebesystému a regulce emočního nastavení - teorie PSI a činnostná/stavová orientace.
 • 8. Proč je integrované self důležité pro dlouhodobě efektivní seberegulaci? Teorie sebedeterminace - základní psychologické potřeby, orientace na autonomii vs. kontrolu, typy motivace podle úrovně autonomie.
 • 9. Jak seberegulaci ovlivňují přesvědčení o sobě? Self-efficacy, načená bezmocnost a pesimismus, růstové vs. fixované mentální nastavení, role sebehodnocení a defensivní mechanismy.
 • 10. Proč, kdy a jak být zaměřený na růst a učení? Výkonová motivace, kritéria posouzení výkonu, mastery vs. performance goals. Promotion vs. prevention focus.
Literatura
 • Reeve, J. (2009). UNDERSTANDING MOTIVATION AND EMOTION (5th ed.). Wiley.
 • Heckhausen, J., & Heckhausen, H. (eds.) (2008). MOTIVATION AND ACTION. Springer-Verlag.
 • Ryan, R. M. (ed.) (2012). OXFORD HANDBOOK OF HUMAN MOTIVATION. Oxford University Press.
 • Weiner, B. (1992). HUMAN MOTIVATION: METAPHORS, THEORIES, AND RESEARCH. Sage.
 • Elliot, A. J., Dweck, C. S., & Yeager, D. S. (Eds.) (2017). HANDBOOK OF COMPETENCE AND MOTIVATION: THEORY AND APPLICATION (2nd ed.). Guilford Press.
 • Elliot, A. J., & Dweck, C. S. (Eds.) (2005). HANDBOOK OF COMPETENCE AND MOTIVATION. Guilford Press.
 • Vohs, K. D., & Baumeister, R. F. (eds.) (2016). HANDBOOK OF SELF-REGULATION: RESEARCH, THEORY, AND APPLICATIONS (3rd ed.). Guilford Press.
 • Vohs, K. D., & Baumeister, R. F. (eds.) (2011). HANDBOOK OF SELF-REGULATION: RESEARCH, THEORY, AND APPLICATIONS (2nd ed.). Guilford Press.
 • Moskowitz, G. B., & Grant, H. (2009). THE PSYCHOLOGY OF GOALS. Guilford Press.
 • Gross, J. J. (ed.) (2007). HANDBOOK OF EMOTION REGULATION. Guilford Press.
 • Hoyle, R. H. (ed.) (2010). HANDBOOK OF PERSONALITY AND SELF-REGULATION. Wiley-Backwell.
 • Ryan, R. M. & Deci, E. L. (eds.) (2017). SELF-DETERMINATION THEORY: BASIC PSYCHOLOGICAL NEEDS IN MOTIVATION, DEVELOPMENT, AND WELLNESS. The Guilford Press.
 • Deci, E. L., & Ryan, R. M. (eds.) (2002). HANDBOOK OF SELF-DETERMINATION RESEARCH. The University of Rochester Press.
 • Sansone, C., & Harackiewicz, J. M. (2000). INTRINSIC AND EXTRINSIC MOTIVATION: THE SEARCH FOR OPTIMAL MOTIVATION AND PERFORMANCE. Academic Press.
 • Kahneman, D. (2010). THINKING, FAST AND SLOW. Penguin Books.
Výukové metody
Teoretický výklad a diskuse. K předmětu bude otevřený elektronický kurz v ELFe.
Metody hodnocení
Povinnou součástí předmětu jsou domácí úkoly vo formě struční písemní přípravy (zamyšlení) na diskuzi v seminářích. Studenti jsou též povinni získat stanovený počet bodů za elektronické rozvojové kvízy (MEF), k nímž budou mít přístup prostřednictvím ELF kurzu. Předmět je ukončen kolokviem, jehož součástí je prakticky orientovaná diskuze o vlastním motivačním a seberegulačním profilu v kontextu probíraných teorií. Na kolokvium je nutno s sebou přinést volně psanou písemnou přípravu. Pro předmět platí běžná pravidla pro uznání docházky (max. 20% absencí, pokud nejsou všechny omluveny).
Informace učitele
Výklad probíhá v slovenském jazyce.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/PS_BB020