PV1A207 Němčina II

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Petr Elbel, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Martin Pleva (přednášející)
Garance
Mgr. Petr Elbel, Ph.D.
Ústav pomocných věd historických a archivnictví - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Olga Barová
Dodavatelské pracoviště: Ústav pomocných věd historických a archivnictví - Filozofická fakulta
Předpoklady
PV1A206 Němčina I || AR1A206 Němčina I && ! PV1A107 Němčina II && ! AR1A107 Němčina II
Absolvování předmětu Němčina I. Zájemci, kteří neabsolvovali Němčinu I, budou v první hodině výuky prověřeni testem. Podle výsledků testů bude souhlas k zápisu definitivně schválen (příp. bude doporučeno odregistrování).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem výuky němčiny v prvních dvou semestrech je zvládnutí základů gramatiky německého jazyka, základní slovní zásoby pro běžnou komunikaci a úvod do čtení odborných textů. Zvláštní pozornost je věnována morfologickým a syntaktickým jevům vyskytujícím se v německých odborných textech starších i novějších, technice čtení a použití dané slovní zásoby i v mluvních řečových aktech. Pozornost je věnována také výcviku písemného projevu, pravopisnému systému a s přihlédnutím k oboru také čtení a psaní v kurentu. Důraz je kladen i na samostatnou četbu.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- aktivně a pasivně znát základní slovní zásobu německého jazyka, ovšem ve větším rozsahu než po kurzu Němčina I (např. dle učebnice Němčina pro jazykové školy nově 2)
- ve větším rozsahu časovat nepravidelná slovesa, dále pravidelná i nepravidelná slovesa s odlučitelnými a neodlučitelnými přeponami
- tvořit pasivum
- tvořit nejobvyklejší podřadná souvětí
- rozumět textům s historickou tematikou, náročnějším než v kurzu Němčina I
- napsat stručné shrnutí textu
- souvisleji se ústně vyjádřit
Osnova
  • Gramatika
  • Práce s textem
  • Konverzace
Literatura
  • HÖPPNEROVÁ, Věra. Němčina pro jazykové školy nově : der, die, das. Illustrated by Josef Pospíchal. 1. vydání. Plzeň: Fraus, 2011. 232 stran. ISBN 9788072389582. info
  • Materiály vyučujícího
Výukové metody
Cvičení
Metody hodnocení
Písemná zkouška
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020.