PV1A33 České právní dějiny středověku

Filozofická fakulta
jaro 2017
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Naďa Fiedlerová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Petr Elbel, Ph.D.
Ústav pomocných věd historických a archivnictví - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Martina Maradová
Dodavatelské pracoviště: Ústav pomocných věd historických a archivnictví - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 15:50–17:25 U37
Předpoklady
! NOWANY ( AR1B03 České právní dějiny středověku , PV1A121 České právní dějiny středověku )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Zapisují pouze imatrikulační ročníky 2015 a starší !!! Předmět pod tímto kódem bude vypsán naposledy na jaře 2017.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Přednášky budou zaměřeny na obecnější výklad právního vývoje v českých zemích od nejstarších dob do konce středověku a počátku raného novověku. Akcent bude přitom kladen na nejdůležitější determinanty právního vývoje v uvedeném období. Na seminářích budou studenti seznámeni s vybranými prameny právní povahy. Jejich četba a analýza bude tvořit značnou část práce na seminářích.
Výstupy z učení
Na konci kurzu budou studenti schopni porozumět základním rysům středověkého práva; identifikovat vlivy římského práva, německého a římsko-kanonického práva v domácím právním vývoji; kriticky pracovat s historickými prameny a interpretovat je v právně-historickém kontextu; charakterizovat a rozpoznat prameny zemského a městského práva.
Osnova
 • 1. Právní dějiny jako vědní obor
 • 2. Povaha středověkého práva a jeho charakteristické rysy
 • 3. Pronikání římského práva do českých zemí ve středověku
 • 4. Role univerzit ve středověku, Právnická univerzita v Praze, pronikání kanonického práva do českých zemí ve středověku
 • 5. Prameny právní povahy, jejich typologie, využití právní ikonografie a právní archeologie pro studium právních dějin
 • 6. Zemské právo I - právní knihy jako pramen zemského práva
 • 7. Zemské právo II - pokusy o kodifikaci zemského práva
 • 8. Zemské právo III - zemské desky a možnosti jejich studia
 • 9. Město jako právní fenomén
 • 10. Městské právo I – právní knihy jako pramen městského práva (Právní kniha města Brna)
 • 11. Městské právo II - právní knihy jako pramen městského práva (magdeburské právo)
 • 12. Městské právo III - unifikace městského práva (Práva městská království českého)
Literatura
 • Einflüsse des römischen Rechts in Böhmen und Mähren. Mediolani: Typis Giuffre, 1975. 162 s. info
 • BURDOVÁ, Pavla. Desky zemské Království českého. Praha 1990.
 • ČÁDA, František. České právní knihy v době předhusitské. V Brně: [s.n.], 1928. info
 • FLODR, Miroslav. Brněnské městské právo. Zakladatelské období (-1359). 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2001. 519 s. Knižnice Matice moravské, sv. 7. ISBN 80-86488-00-4. info
 • HOFFMANN, František. Středověké město v Čechách a na Moravě. Vydání první, (celkově d. Praha: Lidové noviny, 2009. 712 stran. ISBN 9788071065432. info
 • JAN, Libor a Dalibor JANIŠ. Ad iustitiam et bonum commune. Proměny zemského práva v českých zemích ve středověku a raném novověku. 1. vyd. Brno: Matice moravská a Historický ústav AV ČR, v. v. i., 2010. 300 s. ISBN 978-80-86488-65-3. info
 • KEJŘ, Jiří. Vznik městského zřízení v českých zemích. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1998. 345 s. ISBN 8071845159. info
 • KEJŘ, Jiří. Dějiny pražské právnické univerzity. Vydání I. Praha: Univerzita Karlova, 1995. 154 stran. ISBN 8071840165. info
 • SULITKOVÁ, Ludmila. Vývoj městských knih v Brně ve středověku : (v kontextu vývoje městských knih v českých zemích). Praha: Archiv Akademie věd ČR, 2004. 259 s. ISBN 8086404137. info
Výukové metody
Výuka probíhá ve formě přednášek a seminářů každý týden (jarní semestr).
Metody hodnocení
Zápočet - pro jeho získání je třeba určité přítomnosti na přednáškách a seminářích, písemné vypracování anotací k zadaným textům a referát ve formě powerpointové prezentace na vybrané téma, který je třeba ústně přednést.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2016, jaro 2018.