REBc28 Četba novořeckých textů

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. et Mgr. Markéta Kulhánková, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. et Mgr. Markéta Kulhánková, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Předpoklady
REBc05 Novořecká mluvnice III
Ideální podmínkou je zvládnutí základní novořecké gramatiky zhruba na výstupní úrovni kurzu Novořecká mluvnice III (REBc05).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem semináře je podat úvod do četby a filologického překladu řeckých textů různých funkčních stylů, procvičit kritické čtení a práci s výkladovými i dvoujazyčnými slovníky. Četba a překládání budou doplněny praktickými cvičeními zaměřenými na kratší publicistické, literární a odborné texty.
Výstupy z učení
Po skončení kurzu budou studenti schopni:
- pracovat s různými typy slovníků;
- orientovat se v novořeckých textech odborných, publicistických i literárních;
- charakterizovat specifika jednotlivých funkčních stylů.
Osnova
 • Texty z učebnic řečtiny pro cizince.
 • Jazyk novin a časopisů (aktuální témata z řeckého tisku).
 • Encyklopedická hesla.
 • Odborný text jazykovědný a literárněvědný.
 • Esej.
 • Pohádka.
 • Básnický text.
 • Beletristický text.
Literatura
 • Texts and exercises are provided by the tutor, texts for reading are chosen by students individually after a consultation with the tutor.
 • Texty a cvičení poskytuje vyučující, texty k vlastní četbě si vybírají studenti individuálně po případné konzultaci s vyučující.
Výukové metody
Seminář. Během semestru je vyžadována domácí práce - studenti si připravují překlady z novořečtiny do češtiny.
Metody hodnocení
Předpoklady přistoupení k zápočtu: min. 70 % docházka, aktivní účast na hodinách, přečtení vybraného titulu povinné četby pro bakalářský cyklus (originály, próza) a jeho ústní prezentace na semináři, odevzdání eseje o vybrané knize.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.

 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/REBc28