REMgr05 Překladatelský seminář pro Mgr.

Filozofická fakulta
jaro 2021

Předmět se v období jaro 2021 nevypisuje.

Rozsah
0/2/0. 0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Nicole Votavová Sumelidisová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Nicole Votavová Sumelidisová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Předpoklady
REBcZk Státní zkouška bakalářská
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Náplní semináře je seznámení studentů s hlavními teoretickými problémy překladu a nácvik překladu textů odborných, publicistických a zejména literárních. U odborných a publicistických textů bude zaměřena pozornost na překlad z češtiny do řečtiny, literární texty budou překládány do češtiny, případně srovnávány s překlady již publikovanými. Bude procvičována schopnost kritického čtení textu, schopnost interpretace (významové vrsty, obrazná pojmenování, frazémy, idiomy, aluze) a budou zkoumány různé možnosti překladu textu. Seminář bude doplněn referáty studentů na témata z oboru translatologie.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu bude student:
- seznámen se základními teoretickými problémy překladu;
- schopen přeložit publicistický a odborný text do řečtiny;
- schopen analyzovat a přeložit literární text z řečtiny do češtiny;
- schopen vyhodnotit úroveň překladu.
Osnova
 • 1) Translatologie: lingvistický a literární směr.
 • 2) Teoretické problémy překladu (univerzálie, sémantické pole, paradigmatické a syntaktické vztahy, denotace, konotace aj.).
 • 3) Otázka interferencí.
 • 4) Útvary jazyka.
 • 5) Obrazná pojmenování, frazémy, idiomy, aluze.
 • 6) Problematika překladu poezie.
 • 7) Nácvik překladu: odborný text, publicistický text, beletrie.
 • 8) Referáty studentů na zadaná témata z oboru translatologie.
Literatura
 • LEVÝ, Jiří. Umění překladu. Čtvrté, upravené vydání. Praha: Apostrof, 2012. 367 stran. ISBN 9788087561157. info
 • IVANOVITS, Viktor. Metafraseologika. Athény: Dioni, 2004. 204 s. ISBN 960-7720-36-9. info
 • MOUNIN, Georges. Teoretické problémy překladu. Translated by Milada Hanáková. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1999. 263 s. ISBN 807184733X. info
 • HRDLIČKA, Milan. Translatologický slovník : výběr z českých a slovenských prací z teorie překladu. 1. vyd. Praha: Jednota tlumočníků a překladatelů, 1998. 99 s. ISBN 8090220894. info
 • LEVÝ, Jiří. České teorie překladu. Edited by Jiří Honzík. Vyd. 2., (rozdělené do dvo. Praha: Ivo Železný, 1996. 323 s. ISBN 8023728393. info
 • LEVÝ, Jiří. Základní otázky teorie překladu. 1965. 189 s. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou semináře. Studenti si na každou hodinu připraví zadaný překlad, případně provedou rozbor překladu jiného studenta. Jsou využívány podklady, které vznikly v rámci projektu OPVK Inovace studijních oborů ÚKS FF MU.
Metody hodnocení
Předpokladem k udělení zápočtu je aktivní účast na hodinách, vypracování zadaných úkolů (překlady textů a konrola textů jiných studentů) a referátu, úspěšné absolvování písemného testu z teorie překladu v rozsahu probrané látky (úspěšnost min. 70%).
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Výuka probíhá každý týden.

 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2021/REMgr05