RESZk Státní závěrečná zkouška magisterská

Filozofická fakulta
podzim 2015
Rozsah
0/0/0. 0 kr. Ukončení: SZk.
Vyučující
Mgr. Bc. Kateřina Bočková Loudová, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Růžena Dostálová, CSc. (cvičící)
PhDr. Aikaterini Franc (cvičící)
doc. Mgr. et Mgr. Markéta Kulhánková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Marek Meško, M.A., Ph.D. (cvičící)
Mgr. Nicole Votavová Sumelidisová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Předpoklady
RESoZk Soub. zk. z novořec. jaz. || REBcZk Státní zkouška bakalářská
Ke státní závěrečné zkoušce se smí přihlásit student, který: složil státní bakalářskou zkoušku; získal předepsané kredity ze všech - povinných i výběrových - kurzů; splnil podmínky společného základu studia na Filozofické fakultě MU; předložil diplomovou práci nebo (v případě, že obhajuje diplomovou práci na jiném oboru) předložil práci oborovou, která byla přijata jeho školitelem.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Státní magisterská zkouška se skládá z obhajoby diplomové práce (u diplomového studia) a zkoušky dle čl. 22, 23 a 24 Studijního a zkušebního řádu. Termíny státních závěrečných zkoušek (zpravidla jeden v každém zkušebním období) vyhlašuje vedoucí ústavu. Obhajoby diplomových prací se konají pouze dvakrát ročně, v červnu a v lednu.
Státní závěrečná zkouška se skládá z písemné a ústní části. K oběma částem přistupuje student v témže zkušebním období. Zkouška začíná písemnou částí, při neúspěchu u této části je celá zkouška hodnocena známkou F.
Cíl: státní magisterskou zkouškou jsou ověřovány znalosti získané v povinných, příp. i volitelných předmětech magisterského cyklu.
Osnova
 • Požadavky ke státní zkoušce:
 • 1. Schopnost důstojného písemného a ústního projevu v novořečtině (písemná zkouška sestává z překladu do řečtiny, z řečtiny a z eseje na zadané téma, slovník není k dispozici), schopnost vysvětlení gramatických a syntaktických jevů (ústní zkouška).
 • 2. Dobrá znalost byzantské a starší novořecké literatury v rozsahu daném náplní předmětů Úvod do byzantologie a Řecká literatura 15.–18. století.
 • 3. Sečtělost v byzantské a novořecké literatuře v originálech a překladech nejméně v doporučeném rozsahu. Seznam četby přinese uchazeč/-ka k písemné části zkoušky
 • 4. Přehledná znalost řeckých dějin 15.–18. století (předmět Řecké dějiny 15.–18. století).
 • Okruhy ústní zkoušce (dějiny, literatura, konverzace) a seznam doporučené literatury jsou zveřejněny v učebních materiálech k předmětu.
Literatura
 • DOSTÁLOVÁ, Růžena. Byzantská vzdělanost. Vyd. 2. Praha: Vyšehrad, 2003. 413 s. ISBN 8070214090. info
 • ZÁSTĚROVÁ, B. Dějiny Byzance. Praha, 1994. info
 • DOSTÁLOVÁ, Růžena, Pavel OLIVA a Vladimír VAVŘÍNEK. Řecko. Praha: Libri, 2002. 146 s. ISBN 8072771108. info
 • For the literature, see the annotations of the compulsory subjects, from which the students have to obtain the credits to sit the final master state examination
 • Literatura je podrobně vypsána u jednotlivých povinných předmětů, jejichž úspěšné absolvování je k této zkoušce požadováno
Výukové metody
Obě části zkoušky se vykonávají ve stejném zkušebním období, pokud student/-ka neuspěje u jedné z nich, opakuje celou zkoušku.
Metody hodnocení
Písemný test, ústní zkouška.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, jaro 2000, podzim 2000, jaro 2001, podzim 2001, jaro 2002, podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021.