RJA108 Practical Russian II

Faculty of Arts
Spring 2007
Extent and Intensity
0/4/0. 4 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Jana Bumbálková (seminar tutor)
prof. PhDr. Josef Dohnal, CSc. (seminar tutor)
doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.
Department of Slavonic Studies - Faculty of Arts
Contact Person: doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.
Timetable of Seminar Groups
RJA108/A: Mon 13:20–14:55 B12, Thu 8:20–9:55 A43 stara, J. Bumbálková, J. Gazda
RJA108/B: Mon 13:20–14:55 B23, Thu 8:20–9:55 A40, J. Bumbálková, J. Dohnal
Prerequisites (in Czech)
RJA103 Practical Russian I
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Lektorská cvičení jsou koncipována jako systematický výcvik v praktické znalosti jazyka, jehož cílem je vytvoření komplexních jazykových předpokladů a řečových návyků nezbytných pro plnohodnotnou komunikaci v ruštině na běžná témata každodenního života. Součástí cvičení je i intenzivní nácvik mluvnických tvarů podle slovních druhů a jejich správné užití v minimálních i širších řečových kontextech.
Syllabus (in Czech)
 • Témata: Zdraví a lékařská péče. Rodinný život. Člověk a společnost. Mluvnice: Zájmena. Zájmena osobní, přivlastňovací, tázací, vztažná, ukazovací. Zájmena určovací, neučitá a záporná. Číslovky. Číslovky základní a řadové.
Literature
 • 15 urokov po russkoj morfologii. Karolinum, Praha 1997.
 • DOLEŽELOVÁ, Eva and René GRENAROVÁ. Překladová cvičení z ruského tvarosloví : s klíčem. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1998. 79 s. ISBN 80-210-1881-X. info
 • ČÁRA, Vladimír. Ruská mluvnice pro střední školy. 4. upravené vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1996. 197 s. ISBN 8004248918. info
 • BALCAR, Milan. Sbírka cvičení k ruské gramatice. V Praze: Vysoká škola ekonomická v Praze, 1996. 99 stran. ISBN 8070793074. info
 • BALCAR, Milan. Ruská gramatika v kostce. Vydání první. V Praze: Vysoká škola ekonomická v Praze, 1995. 79 stran. ISBN 8070791381. info
 • SKÁCEL, Josef, Eva MRHAČOVÁ and Lumír RIES. Praktická cvičení z ruského jazyka. D. 1, Část B. 1. vyd. Praha: Ministerstvo školství ČSR, 1987. 265 s. info
 • BALCAR, Milan. Příručka ruského pravopisu. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1983. 118 s. info
 • ROZKOVCOVÁ, Ludmila. Cvičení z ruského tvarosloví : pomocná kniha pro vyučování ruštině na středních školách [Rozkovcová, 1979]. 4. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979. 238 s. info
Language of instruction
Russian
Further comments (probably available only in Czech)
Information on completion of the course: písemná + ústní část
The course is taught annually.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Spring 2000, Spring 2001, Spring 2002, Spring 2003, Spring 2004, Spring 2005, Spring 2006, Spring 2008, Spring 2009, Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018, Spring 2019, Spring 2020.
 • Enrolment Statistics (Spring 2007, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2007/RJA108