RLA08 Islám

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
2/0/0. 4 kr. (plus 1 za zk). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.
Vyučující
doc. Mgr. Attila Kovács, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Jana Valtrová, Ph.D.
Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Sedlářová
Dodavatelské pracoviště: Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 80 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/80, pouze zareg.: 0/80
Jiné omezení: Zápis mimo religionistiku je podmíněn souhlasem vyučujícího.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz poskytuje zevrubný přehled o islámu jako historicky třetím a nejmladším monoteistickém náboženství vzešlém z prostředí semitské civilizace. Prostřednictvím periodizačního schématu podává obraz jeho historického vývoje a základních proměn od jeho vzniku počátkem 7. století přes vlastní komplikovanou přeměnu v rozsáhlý synkretický státní útvar v kontextu obecnějších dějin středověku, rozporuplnou éru stagnace, období střetu s evropským kolonialismem až po soudobou diferenciaci islámu na tradiční, reformistické, mystické a fundamentalistické varianty. Zvláštní pozornost se věnuje vstupu islámu do lokální i mezinárodní politiky jakožto svébytného ideologického a státoprávního konceptu.
Výstupy z učení
Po úspěšném ukončení kurzu budou studenti schopni:
 • demonstrovat základní faktografickou znalost dějin islámu, včetně hlavních rysů věrouky, náboženského práva, rituální praxe a vkladu do státoprávního uspořádání a politických poměrů příslušných zemí;
 • identifikovat základní paradigmatické proměny islámu v průběhu jeho dějin;
 • užívat základní terminologii islámu i jeho religionistického studia;
 • interpretovat vybrané prameny studia islámu v českém překladu;
 • srovnat islám s dalšími monoteistickými systémy (judaismem a křesťanstvím).
 • Osnova
  • Úvodní informace k předmětu.
  • Džáhilíja a předislámská Arábie.
  • Prorok Muhammad a vznik islámu.
  • Islámské frakce, směry a proudy I.
  • Islámské frakce, směry a proudy II.
  • Korán.
  • Islámská nábožensko-právní tradice.
  • Pět pilířů víry.
  • Islámská eschatologie a kosmologie.
  • Islámská filozofie a věda.
  • Mystika, lidový islám a muslimské reálie.
  • Islámský reformismus a islamismus.
  • Islám na Západě, islámofobie.
  Literatura
   povinná literatura
  • KROPÁČEK, Luboš. Duchovní cesty islámu. 3., dopl. vyd. Praha: Vyšehrad, 2003. 292 s. ISBN 8070216131. info
  • PAVLINCOVÁ, Helena. Judaismus, křesťanství, islám. Vyd. 2. přeprac. a rozš.,. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2003. 661 s. ISBN 80-7182-165-9. info
   doporučená literatura
  • HILLENBRAND, Carole. Islám : historie, současnost a perspektivy. Translated by Jitka Jeníková. Vydání první. V Praze: Paseka, 2017. 301 stran. ISBN 9788074326851. info
  • KROPÁČEK, Luboš. Islám a Západ : historická paměť a současná krize. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2002. 197 s. ISBN 8070215402. info
  • MENDEL, Miloš, Bronislav OSTŘANSKÝ a Tomáš RATAJ. Islám v srdci Evropy : vlivy islámské civilizace na dějiny a současnost českých zemí. Vyd. 1. Praha: Academia, 2007. 499 s. ISBN 9788020015549. info
  Výukové metody
  Přednášky; domácí četba pramenů a literatury.
  Metody hodnocení
  Podmínky ukončení kolokviem (doporučeno pro neoborové studenty) a vstupní předpoklady zkoušky
 • písemný test z věcné znalosti Koránu a základní právní a věroučné terminologie a dějin islámu na základě česky vydaných pramenů a literatury (nejméně 60 bodů ze 100);
 • písemný test z dějin a ideového vývoje moderního islámu na základě doporučených pramenů a literatury (nejméně 60 bodů ze 100).
  Podmínky ukončení zkouškou (povinné pro oborové studenty)
  Zkouška probíhá ústní formou a soustřeďuje se na:
 • ověření znalostí podle zadaných tematických okruhů;
 • ověření interpretačních schopností v dané oblasti.
  Celkové hodnocení zahrnuje výsledky dosažené v testech (50 %), jejichž splnění alespoň na 60 bodů je zároveň vstupní podmínkou ústní zkoušky, a vlastní výkon u ústní zkoušky (50 %).
  Podrobný harmonogram kurzu, tematické okruhy ke zkoušce a doporučená studijní literatura jsou zveřejněny ve Studijních materiálech předmětu.
 • Navazující předměty
  Další komentáře
  Poznámka k ukončení předmětu: Posluchači religionistiky povinně ukončují zkouškou.
  Předmět je vyučován každoročně.
  Výuka probíhá každý druhý týden.
  Informace k inovaci předmětu
  Předmět byl inovován v rámci projektu „Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA) – reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

  logo image
  Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2019, jaro 2020.