RLA16 Seminář k bakalářské diplomové práci II

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/1/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Tomáš Glomb, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jakub Cigán, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Milan Fujda, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Aleš Chalupa, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Radek Kundt, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Dalibor Papoušek, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. David Václavík, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jana Valtrová, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Iva Doležalová (cvičící)
Mgr. Zuzana Kubovčáková, M.A., Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Dušan Vávra, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Luboš Bělka, CSc. (cvičící)
Dr. phil. Anna Michalík Kvíčalová, MA (cvičící)
Garance
Mgr. Jana Valtrová, Ph.D.
Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Sedlářová
Dodavatelské pracoviště: Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
RLA16/LB: Rozvrh nebyl do ISu vložen. L. Bělka
RLA16/JC: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Cigán
RLA16/MF: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Fujda
RLA16/TG: Rozvrh nebyl do ISu vložen. T. Glomb
RLA16/AC: Rozvrh nebyl do ISu vložen. A. Chalupa
RLA16/RK: Rozvrh nebyl do ISu vložen. R. Kundt
RLA16/AMK: Rozvrh nebyl do ISu vložen. A. Michalík Kvíčalová
RLA16/DP: Rozvrh nebyl do ISu vložen. D. Papoušek
RLA16/DaV: Rozvrh nebyl do ISu vložen. D. Václavík
RLA16/JV: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Valtrová
RLA16/DZ: Rozvrh nebyl do ISu vložen. D. Zbíral
RLA16/ID: Rozvrh nebyl do ISu vložen. I. Doležalová
RLA16/ZK: Rozvrh nebyl do ISu vložen. Z. Kubovčáková
RLA16/DuV: Rozvrh nebyl do ISu vložen. D. Vávra
Předpoklady
RLA15 Seminář k bak. dipl. práci I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na přípravu pokročilé pracovní verze bakalářské diplomové práce prostřednictvím vzájemných konzultací mezi studentem a školitelem, v závislosti na potřebách studenta a s ohledem na úroveň a postup rozpracovanosti práce. Pokročilou pracovní verzí bakalářské diplomové práce se zde rozumí práce, která je po obsahové stránce prakticky dokončena, vyžaduje však další dílčí úpravy na základě zpětné vazby vedoucího práce nebo dílčí úpravy formálního rázu vedoucí k finalizaci textu. Na základě zpětné vazby vedoucího práce je následně vypracována konečná verze bakalářské diplomové práce, která je odevzdávána jako výstup navazujícího kurzu RLBcP Bakalářská diplomová práce.
Výstupy z učení
Po úspěšném absolvování tohoto kurzu student:
- bude schopen po odborné stránce vytvořit vědeckou práci rozsahu bakalářské diplomové práce;
- dokáže reflektovat odborné obsahové připomínky vedoucího práce a zapracovat je do finální verze bakalářské diplomové práce;
- dokáže zvolit vhodný citační systém a konzistentně jej používat v celém textu bakalářské diplomové práce;
- dokáže připravit text bakalářské diplomové práce, který bude vyhovovat nárokům kladeným na tvorbu textů v prostředí humanitních a sociálních věd,
Osnova
  • Individuální konzultace se školitelem a práce na přípravě pokročilé pracovní verze bakalářské diplomové práce.
Literatura
    povinná literatura
  • KUBÁTOVÁ, Helena a Dušan ŠIMEK. Od abstraktu do závěrečné práce : jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech : praktická příručka. 4., přeprac. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 90 s. ISBN 9788024415895. info
  • POKORNÝ, Jiří. Úspěšnost zaručena : jak efektivně zpracovat a obhájit diplomovou práci. Vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004. 207 s. ISBN 807204348X. info
    doporučená literatura
  • ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Translated by Ivan Seidl. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 8071981737. info
Výukové metody
Individuální práce studenta na přípravě pokročilé pracovní verze bakalářské diplomové práce ve spolupráci s vedoucím práce; zpracovávání odborné zpětné vazby vedoucího práce a finalizace textu po stránce formálních náležitostí.
Metody hodnocení
Hodnocení uděluje koordinátor kurzu na základě konzultací s jednotlivými školiteli
Podmínky úspěšného ukončení kurzu
- Včasné odevzdání pokročilé pracovní verze bakalářské diplomové práce a její přijetí vedoucím práce (100%).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, jaro 2020.