RLA67 Současné religionistické teorie II

Filozofická fakulta
jaro 2019
Rozsah
1/1. 5 kr. (plus 1 za zk). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Radek Kundt, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jakub Cigán, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Tomáš Glomb, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Tomáš Hampejs, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Dan Řezníček (přednášející)
Mgr. Jan Horský (přednášející)
Mgr. Radim Chvaja (přednášející)
Garance
doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D.
Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Sedlářová
Dodavatelské pracoviště: Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 14:00–15:40 J22
Předpoklady
Kurz je primárně určen studentům magisterského studia religionistiky. Jelikož se širší diskuze o současných religionistických teoriích se odehrává z valné části v anglickém jazyce, je znalost angličtiny nezbytným předpokladem úspěšného ukončení předmětu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 2/30, pouze zareg.: 0/30
Jiné omezení: Zápis mimo religionistiku ja podmíněn souhlasem vyučujících.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz poskytuje zevrubné představení některých současných religionistických teorií, které významnou měrou přispívají k rozšíření teoreticko-metodologické základny religionistiky a připoutaly pozornost k novým, doposud často opomíjeným aspektům studia náboženství. Jednotlivé přednášky a semináře pokrývají široké spektrum religionistické problematiky, od všeobecných úvah nad výstavbou obecné religionistické teorie až po současné kognitivní a evoluční přístupy či výpočetní modelování ve studiu náboženství.
Výstupy z učení
Po úspěšném ukončení kurzu budou studenti schopni:
 • prokázat znalost vybraných současných religionistických teorií;
 • analyzovat vybrané současné religionistické teorie;
 • zhodnotit přednosti a slabiny současných religionistických teorií;
 • prakticky aplikovat některé z nových teorií během studia konkrétní religionistické situace nebo náboženské tradice.
 • Osnova
  • Úvodní informační hodina
  • Teorie sdílené reality (Gerald Echterhoff)
  • Nákladná signalizace (Richard Sosis)
  • Náboženství a sociální mozek (Robin Dunbar)
  • Ritualizované jednání a hazard precaution system (Pascal Boyer a Pierre Liénard)
  • Big Gods (Ara Norenzayan)
  • CREDs - Credibility Enhancing Displays a náboženství (Joseph Henrich)
  • Výpočetní modelování v sociálních vědách
  • Cliodynamika (Peter Turchin)
  • Studentské prezentace seminárních projektů
  Literatura
   povinná literatura
  • LANG, Martin, Jan KRÁTKÝ, John SHAVER, Danijela JEROTIJEVIĆ a Dimitrios XYGALATAS. Effects of Anxiety on Spontaneous Ritualized Behavior. Current Biology, London: Elsevier Science, 2015, roč. 25, č. 14, s. 1892-1897. ISSN 0960-9822. doi:10.1016/j.cub.2015.05.049. URL info
  • NORENZAYAN, Ara. Big gods : how religion transformed cooperation and conflict. Princeton: Princeton University Press, 2013. xiii, 248. ISBN 9780691151212. info
  • TURCHIN, Peter. War and peace and war : the life cycles of imperial nations. New York: Pi Press, 2006. viii, 405. ISBN 0131499963. info
   doporučená literatura
  • Contemporary theories of religion : a critical companion. Edited by Michael Stausberg. First published. London: Routledge, 2009. x, 309. ISBN 9780415463461. info
  Výukové metody
  Kurz sestává z přednášek, seminářů a studentských vystoupení.
  Metody hodnocení
  Ukončování zkouškou

  Účast na seminářích
  Účast na seminářích a aktivní vystupování během seminárních diskuzí přináší bonusové body, které se započítávají do celkového hodnocení.

  Komentáře
  Komentáře se odevzdávají do neděle (23:55 SEČ) v týdnu konání semináře jako vypracování "úkolu s opravou" vždy k odpovídajícímu týdnu/tématu kurzu v aplikaci ELF. Budou bodovány v rozmezí 0 až 10 bodů. Studenti povinně odevzdávají všech osm komentářů. Do celkového bodového hodnocení se pak vybírá šest nejlepších z nich. Komentář bude mít maximálně dvě normostrany (3600 znaků). Jádro komentáře budou tvořit tři části (nejlépe odstavce), které budou jednotlivě prezentovat:

  1. hlavní problém řešený v textu a stanovisko autora k němu;
  2. stručné a jasné shrnutí autorovy argumentace;
  3. vlastní (studentovu) kritickou reflexi formulace problému, jeho řešení a zdůvodnění tohoto řešení.

  V závěru budou navíc připojeny otázky, které byste autorům položili a které budou předmětem seminární diskuse.

  Prezentace tezí seminární práce
  Prezentace projektu seminární práce během semináře v podobě posteru se slovním komentářem. Poster bude krátce shrnovat základních teoretická východiska, výzkumnou otázku, hypotézy atd. Délka trvání prezentace bude upřesněna podle počtu prezentujících studentů. Prezentace bude bodována. Maximální počet bodů je 20, student musí získat alespoň 12 bodů.

  Seminární práce
  Vypracování seminární práce a její obhajoba během ústní zkoušky. Parametry práce: (8 - 13 normostran, cca. 18 000 znaků, písmo Times New Roman, velikost 12, řádkování 1,5; práce musí být opatřena průběžným poznámkovým aparátem a závěrečným seznamem literatury).

  Kromě formálních nároků musí práce splňovat také věcné požadavky na odborný text:

  a) práce musí v souladu se zaměřením kurzu demonstrovat studentovu schopnost teoretického uvažování. Buď tedy může vhodným způsobem využít některou obecnou teorii při analýze konkrétních dat, nebo může na konkrétním příkladu ukázat některý teoreticko-metodologický problém a představit jeho možné/možná řešení (i z hlediska různých teoretických přístupů);

  b) práce musí být obsahovat jasně formulovaný teoretický problém, jasnou formulaci jeho řešení nebo stanoviska autora práce ve vztahu k tomuto problému a jasnou argumentaci a prezentaci dat, na jejichž základě lze autorovo stanovisko doložit/odůvodnit.

  Práce musí být vyučujícím přijata minimálně 3 pracovní dny před konáním ústní zkoušky. Práce může být ohodnocena maximálně 80 body a musí dosáhnout minimálně 48 bodů.

  Ústní zkouška
  Vstupní podmínkou ústní zkoušky je:
  - 8 odevzdaných a přijatých komentářů, kde za 6 nejlepších z nich student získal alespoň 36.
  - Vystoupení v rámci prezentace posteru s minimálním hodnocením 12 bodů.
  - Přijatá seminární práce (v elektronické podobě do příslušné složky v ELFu).

  Zkouška má podobu veřejné prezentace seminární práce v parametrech konferenčního vystoupení (20 minut prezentace; student si povinně připravuje prezentaci v některém z prezentačních softwarů) a její následné obhajoby v diskuzi. Obhajoby se účastní vyučující předmětu, studenti zapsaní v kurzu a případní zájemci z řad pedagogů, doktorských a magisterských studentů ÚR FF MU. Za obhajobu práce lze získat maximálně 40 bodů. K jejímu úspěšnému absolvování je třeba získat přinejmenším 24 bodů.

  Shrnutí
  Student může v průběhu kurzu získat maximálně 200 bodů / 100 procent hodnocení (60 bodů / 30 procent hodnocení za komentáře + 20 bodů / 10 procent hodnocení za prezentaci posteru + 80 bodů / 40 procent hodnocení za seminární práci + 40bodů/20 procent hodnocení za obhajobu práce). Za každou z uvedených aktivit musí získat minimálně 60 procent bodů (tj. 36+12+48+24). Známka udělená jako výsledná známka za absolvování kurzu se odvozuje od splnění výše uvedených podmínek a od součtu bodového zisku za jednotlivé bodované aktivity. Účast na seminářích a aktivní vystupování během seminárních diskuzí přináší bonusové body, které se započítávají do celkového hodnocení.

  A = 100-95% - 200-190 bodů
  B = 95-85% - 189-170 bodů
  C = 85-75% - 169-150 bodů
  D = 75-65% - 149-130 bodů
  E = 65-60% - 129-120 bodů
  F méně než 60%  Ukončování kolokviem

  - Včasné odevzdání osmi komentářů k zadané literatuře, kde student ze šesti nejlepších získal alespoň 36 bodů (60 bodů maximum/36 bodů minimum/100 procent hodnocení). Parametry kladené na komentáře jsou stejné jako v případě těch, kteří kurz ukončují zkouškou.
  - Účast na seminářích a aktivní vystupování během seminárních diskuzí přináší bonusové body, které se započítávají do celkového hodnocení.
  Další komentáře
  Studijní materiály
  Poznámka k ukončení předmětu: Studenti religionistiky povinně ukončují zkouškou.
  Předmět je vyučován každoročně.
  Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2020, jaro 2021.