RLB113 Hebrejština II

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Simona Pöder Innerhofer, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Simona Pöder Innerhofer, Ph.D.
Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Sedlářová
Dodavatelské pracoviště: Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Předpoklady
RLB112 Hebrejština I
Hebrejština I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/30, pouze zareg.: 0/30
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem dvousemestrálního kurzu je dosažení základní znalosti biblické vrstvy hebrejského jazyka. Důraz je kladen na práci s termíny a schopnosti jejich správného čtení a transkripce. Náplní druhého semestru (kurz Hebrejština II) je zejména rozšíření znalosti morfologie o verbální flexi, seznámení se zájmennými sufixy, základními předložkami se zájmennými sufixy a základy syntaxe hebrejštiny.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- číst snadnější biblické verše s vokalizací a překládat je;
- srovnat překlad těchto veršů s různými překlady do jiných jazyků;
- dohledat ve slovníku slovesa podle jejich kořene;
- ovládat elementární slovní zásobu;
- ovládat základní gramatická pravidla;
- rozpoznat slovní kořen u sloves a odvozovat od něj významy dalších slovesných tvarů.
Osnova
 • Silné sloveso, základní kmen kal a jeho tvary: perfektum, imperfektum, participium aktivní a pasivní, imperativ, infinitiv samostatný a vázaný, kohortativ, jusiv.
 • Vyjádření časů a dokonavosti.
 • Zájmenné sufixy a jejich použití v hebrejštině.
 • Podstatná jména se zájmennými sufixy.
 • Některé předložky se zájmennými sufixy.
Literatura
  povinná literatura
 • WEINGREEN, J. Učebnice biblické hebrejštiny. Translated by Mlada Mikulicová - Josef Hermach. 1. čes. vyd. Praha: Karolinum, 1997. 357 s. ISBN 8071843458. info
  doporučená literatura
 • PRUDKÝ, Martin. Cvičebnice biblické hebrejštiny. 1. vyd. Praha: Scriptum, 1992. 334 s. ISBN 80-85528-17-7. info
 • Klíma, Otakar - Segert, Stanislav. Mluvnice hebrejštiny a aramejštiny.Praha : Nakladatelství ČSAV, 1956.
 • PÍPAL, Blahoslav. Hebrejsko-český slovník ke Starému zákonu. Vyd. 4. Praha: Kalich, 2006. 188 s. ISBN 8070170298. info
Výukové metody
Teoretický výklad jazykových jevů, četba a překlad textu.
Metody hodnocení
Závěrečný písemný test. Test představuje 100% hodnocení. Během semestru je vyžadována domácí práce - četba a překlad cvičení.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.