RLB115 Hebrew IV

Faculty of Arts
Spring 2019
Extent and Intensity
0/2/0. 2 credit(s) (plus extra credits for completion). Recommended Type of Completion: zk (examination). Other types of completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Simona Pöder Innerhofer, Ph.D. (lecturer), PhDr. Dalibor Papoušek, Ph.D. (deputy)
Guaranteed by
Mgr. Jana Valtrová, Ph.D.
Department for the Study of Religions - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Kateřina Sedlářová
Supplier department: Department for the Study of Religions - Faculty of Arts
Timetable
Tue 10:00–11:40 T209
Prerequisites (in Czech)
RLB114 Hebrew III || RLKB114 Hebrew III
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 30 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 1/30, only registered: 0/30, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/30
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 7 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Čtyřsemestrální kurz, jehož cílem je poskytnut základní znalosti o biblické hebrejštině, slouží porozumění biblickému textu s ohledem na jeho správný výklad. Základní jazykové poznatky, jsou procvičovány překládáním starozákonního textu. Výsledky překladu jsou srovnávány ze starověkými překlady Septuaginty a Vulgáty, překlady českými případně i překlady do jiných jazyků. Starohebrejský překlad řeckých novozákonních textů, je pak srovnáván s překladem do současné hebrejštiny. Část IV seznamuje se základy exegeze biblického textu, rozšiřuje znalosti flexe nepravidelných sloves a uzavírá výklad syntaxe hebrejštiny.
Literature
  • WEINGREEN, J. Učebnice biblické hebrejštiny. Translated by Mlada Mikulicová - Josef Hermach. 1. čes. vyd. Praha: Karolinum, 1997. 357 s. ISBN 8071843458. info
  • PRUDKÝ, Martin. Cvičebnice biblické hebrejštiny. 1. vyd. Praha: Scriptum, 1992. 334 s. ISBN 80-85528-17-7. info
  • Klíma, Otakar - Segert, Stanislav. Mluvnice hebrejštiny a aramejštiny.Praha : Nakladatelství ČSAV, 1956.
  • Pípal, Blahoslav. Hebrejsko-český slovník ke Starému zákonu. Skriptum Komenského bohoslovecké fakulty, Praha : ÚCN - Kalich, 1974.
Assessment methods (in Czech)
Podmínky zkoušky: písemný test.
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Spring 2005, Spring 2006, Spring 2007, Spring 2008, Spring 2009, Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2019/RLB115