RLB210 Křesťanské misie

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Jana Valtrová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Martin Špirk (pomocník)
Garance
Mgr. Jana Valtrová, Ph.D.
Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Sedlářová
Dodavatelské pracoviště: Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Předpoklady
( RLA06 Křesťanství I || RLKA06 Křesťanství I ) && ( RLA07 Křesťanství II || RLKA07 Křesťanství II )
Základní znalosti o dějinách křesťanství v rozsahu kurzů Křesťanství I a II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/50, pouze zareg.: 0/50, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/50
Jiné omezení: Zápis mimo religionistiku je podmíněn souhlasem vyučující.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz přináší úvod do studia křesťanských misií s důrazem na mimoevropské misie v době středověku a novověku. Důraz je kladen především na obecné otázky misií, které budou řešeny na konkrétních příkladech z dějin. Na konci tohoto kurzu bude student schopen: porozumět komplexnímu charakteru misií v jejich historickém, sociálním a politickém kontextu; vysvětlit motivy a okolnosti významných misionářských projektů v dějinách; reflektovat politické a sociální aspekty misií jak v Evropě, tak v kulturách, kde se misie odehrávaly; porozumět možnostem využití misionářských zpráv jako pramenů religionistického výzkumu, porozumět a aplikovat teorie akulturace, akomodace.
Osnova
 • 0. Úvodní hodina, požadavky na ukončení. Perspektivy studia křesťanských misií, koncept křesťanské misie, předpoklady šíření křesťanství v raném období. 1. Středověké křesťanské misie v Asii - Mongolové a Evropa, misie do Indie, postoje středověkých křesťanů k jinověrcům, problém očekávání a představ o druhých 2. Dobytí Ameriky - problém "jiného", křesťanství v Latinské Americe, teorie jinakosti a otázka moci. 3. Portugalské misie v Indii - kontakty s tomášenci, jezuité a Mughalská říše, problém akomodace. 4. Křesťanské misie v Číně - Matteo Ricci, spor o čínské rity 5. Křesťanské misie v Tibetu a Ladaku - kapucíni a jezuité v Tibetu, misie Moravských bratří, problém překladu a interpretace křesťanských textů v odlišném kulturním prostředí. 6. Současné problémy misií ve světě - inkulturace, akulturace, národní církve. 7. Závěrečná hodina, diskuse, test. Podrobný aktuální sylabus kurzu je dostupný ve Studijních materiálech předmětu.
Literatura
  doporučená literatura
 • LIŠČÁK, Vladimír. Františkánské misie v Číně : (13.-18. století). Vydání první. Praha: Academia, 2015. 475 stran. ISBN 9788020024633. info
 • VALTROVÁ, Jana. Středověká setkání s "jinými". Modloslužebníci, židé, saracéni a heretici v misionářských zprávách o Asii. 1. vyd. Praha: Argo, 2011. 209 s. Každodenní život 47. ISBN 978-80-257-0399-1. info
 • ROBERT, Dana Lee. Christian mission : how Christianity became a world religion. 1st pub. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2009. xi, 214. ISBN 9780631236207. info
 • GILLMAN, Ian a Hans-Joachim KLIMKEIT. Christians in Asia before 1500. London: Routledge, 2008. xiv, 391. ISBN 0700710221. info
 • ŽUPANOV, Ines. Disputed mission : Jesuit experiments and Brahmanical knowledge in seventeenth-century India. New Delhi: Oxford University Press, 2001. xiii, 277. ISBN 0195658825. info
 • Questions of cultural identity. Edited by Stuart Hall - Paul Du Gay. 1st pub. London: SAGE Publications, 1996. viii, 198. ISBN 0-8039-7882-0. info
  neurčeno
 • NEILL, Stephen. A history of Christian missions. Harmondsworth: Penguin Books, 1990. 528 s. ISBN 0-14-013763-7. info
Výukové metody
Přednášky, studium zadané literatury, diskuse nad zadanou literaturou, závěrečný test.
Metody hodnocení
Požadavky na kolokvium: K dosažení kolokvia se očekává od studenta (a) krátký referát na zvolené téma, přednesený v kurzu (b) test v závěru kurzu, 60% správných odpovědí
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2006, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2016, jaro 2019.