RLB213 Magie ve středověkém křesťanství

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
PhDr. Iva Doležalová (přednášející)
doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Jana Valtrová, Ph.D.
Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Sedlářová
Dodavatelské pracoviště: Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Předpoklady
( RLA06 Křesťanství I || RLKA06 Křesťanství I ) && ( RLA07 Křesťanství II || RLKA07 Křesťanství II )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/50, pouze zareg.: 0/50, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/50
Jiné omezení: Zápis mimo religionistiku je podmíněn souhlasem vyučující.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz podává přehled křesťanských pohledů na magii ve středověkém období. Danou problematiku zasazuje především do kontextu sociálního a představuje ji jako výsledek mnoha vlivů. Podoby magie a její interpretace vycházejí z odlišných dobových postojů, v jejichž důsledku se její obraz proměňuje.

Pozornost bude věnována nejen pramenům, které reprezentují oficiální postoje křesťanské církve a učený obraz magie, ale také pramenům vypovídajícím o žité rovině středověkého křesťanství, v níž byly magické praktiky využívány.

Významnou součástí kurzu je problematika metodologie při studiu magie a její proměny, které spoluurčují výsledný obraz. Při interpretaci jsou využívány v historickém bádání především antropologické teorie.
Výstupy z učení
Studenti kurzu si:
 • osvojí terminologii a vyjasní pojmy používané při studiu magie;
 • seznámí se s jejími historickými proměnami v dějinách středověkého křesťanství;
 • osvojí si pravidla kritické četby pramenů a zásady jejich interpretace v rámci religionistiky.
 • Osnova
  • Úvod k problematice studia magie v dějinách křesťanství: Čarodějnici nedáš živu býti!
  • Definice magie, křesťanský kulturní rámec a kulturní antropologie
  • Magie v křesťanském náboženství/kultuře a její kořeny. Antika a předkřesťanská náboženství Evropy. Starověké křesťanství
  • Magie v prostředí lidovém a dvorském. Démonizace heretiků
  • I. seminární rozprava: Magie jako křižovatka
  • Pronásledování čarodějnictví. Sociální, kulturní, klimatické a jiné podněty k reorientaci pozornosti na téma čarodějnictví
  • Institucionalizace nástrojů k pronásledování. Typologie středověké magie
  • II. seminární rozprava: Kladivo na čarodějnictví - prameny a jejich kritická analýza
  • Sekta ďábelských čarodějnic. Žena: čarodějnice a svědkyně. Genderové aspekty protičarodějnických postojů a jejich právní rámec
  • Magické praktiky v inkvizičních dokumentech: realita a reprezentace
  • Sabat čarodějnic
  • 12. III. seminární rozprava: Stereotypy v obraze čarodějnického sabatu: konfrontace lidové kultury s kulturou učenců
  • Magie/čarodějnictví na počátku novověku: Hony na čarodějnice
  Literatura
   povinná literatura
  • KIECKHEFER, Richard. Magie ve středověku. Translated by Kateřina Jirsová. Vyd. 1. Praha: Argo, 2005. 252 s. ISBN 8072036602. info
  • DINZELBACHER, Peter. Světice, nebo čarodějky? : osudy "jiných" žen ve středověku a novověku. Translated by Petr Babka. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2003. 283 s. ISBN 8070216506. info
   doporučená literatura
  • Witchcraft in Europe, 400-1700 : a documentary history. Edited by Edward Peters - Alan Charles Kors. 2nd ed. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2001. xiv, 451. ISBN 0812217519. info
  • JOLLY, Karen Louise, Catharina RAUDVERE a Edward PETERS. Witchcraft and magic in Europe : the middle ages. Edited by Bengt Ankarloo - Stuart Clark. 1st pub. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2002. xiv, 280. ISBN 0812217861. info
  • The witchcraft reader. Edited by Darren Oldridge. 1st pub. New York: Routledge, 2002. xiii, 448. ISBN 0415214939. info
  • LEHMANN, Arthur C. a James E. MYERS. Magic, witchcraft, and religion :an anthropological study of the supernatural. 2nd ed. Mountain View, Calif.: Mayfield Publishing Company, 1989. xi, 482 s. ISBN 0-87484-898-9. info
  Výukové metody
 • Přednášky; seminární diskuze na základě zadané četby pramenů a literatury k jednotlivým přednáškám
 • Seminární prezentace k zadanému prameni (dvě vystoupení za semestr v seminární diskuzi na základě písemných komentářů k zadaným pramenům a četbě)
 • Práce na komentáři ke kolokviu
 • Metody hodnocení
  Přednáška, seminář
  Kolokvium
  Ukončení kolokviem
  Požadavky pro kolokvium:
 • Faktografický test ověřuje znalosti v rozsahu přednášek a zadané četby (je nutno získat alespoň 60 bodů ze 100; jedná se o přístupovou podmínku ústního kolokvia, bodově se do celkového hodnocení kolokvia nezapočítává)
 • Dva písemné semestrální úkoly (podklady pro seminární prezentaci) na základě četby zadaných pramenů - analytické konspekty s řešením konkrétního úkolu (za každý je nutno získat alespoň 60 bodů ze 100, lze je odevzdávat opakovaně; přístupová podmínka ústního kolokvia)
 • Aktivní účast v seminárních diskuzích založená na četbě a písemném komentáři zadaných textů
 • Ke zkušebnímu termínu vypsanému v IS MU účastníci kurzu odevzdávají do odevzdávárny předmětu vypracovaný komentář k vybranému prameni jako podklad pro ústní kolokvium
  Podrobné informace o podmínkách ukončení jsou zveřejněny ve Studijních materiálech.
 • Další komentáře
  Předmět je vyučován jednou za dva roky.
  Výuka probíhá každý týden.
  Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
  Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2007, podzim 2007, podzim 2010, podzim 2013, podzim 2015, podzim 2019.