RLB218 Historický Ježíš

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučující
PhDr. Dalibor Papoušek, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D.
Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Sedlářová
Dodavatelské pracoviště: Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/30, pouze zareg.: 0/30
Jiné omezení: Zápis mimo religionistiku je podmíněn souhlasem vyučujícího.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz mapuje tři vlny "hledání historického Ježíše" a jejich současnou teologickou a religionistickou kritiku. Zaměřuje se na metodologické aspekty zkoumání Ježíše jako historické postavy, v jejímž profilu se promítají různorodé podoby raně křesťanské mýtotvorby.
Výstupy z učení
Po úspěšném ukončení kurzu budou studující schopni:
 • rozlišit hlavní vrstvy starověkých pramenů o Ježíšovi na základě jejich textové kritiky;
 • analyzovat teologické a ideologické tendence jednotlivých pramenů ve vztahu k Ježíšově postavě;
 • formulovat hlavní metodologické problémy spojené s Ježíšovou historicitou;
 • kriticky zhodnotit možnosti historické rekonstrukce Ježíšova života a učení na základě dochovaného pramenného materiálu;
 • posoudit "hledání historického Ježíše" jako novověký teologický koncept.
 • Osnova
  • Úvodní informace k předmětu.
  • Přehled dějin ježíšovských bádání.
  • Kritéria při zkoumání Ježíšovy historicity.
  • Křesťanské prameny k historickému Ježíši.
  • Mimokřesťanské prameny k historickému Ježíši.
  • Podoby Ježíšova učení.
  • Ježíšova biografie v sociálně-historických souvislostech.
  • Ježíšův proces, poprava a pohřeb.
  • Ježíšovy tituly a atributy.
  • Rozpětí Ježíšových profilací.
  • Ježíš v konfrontaci s analogickými postavami
  • Napětí mezi historickým Ježíšem a ranou christologií.
  Literatura
   doporučená literatura
  • POKORNÝ, Petr. Ježíš Nazaretský : historický obraz a jeho interpretace. 1. vyd. Praha: Oikoymenh, 2005. 174 s. ISBN 8072981358. info
  • FUNDA, Otakar Antoň. Ježíš a mýtus o Kristu. Vyd. 1. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2007. 366 s. ISBN 9788024612768. info
  • THEISSEN, Gerd a Annette MERZ. Der historische Jesus : ein Lehrbuch. 3., durchgesehene und um Lit. In Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2001. 570 s. ISBN 3525521987. info
  • HURTADO, Larry W. Lord Jesus Christ : devotion to Jesus in earliest Christianity. Pbk. ed. Grand Rapids, Michigan: William B. Eerdmans publishing company, 2005. xxii, 746. ISBN 0802831672. info
  • MACK, Burton L. The Christian myth :origins, logic, and legacy. New York: Continuum, 2001. 237 s. ISBN 0-8264-1355-2. info
  Výukové metody
  Přednášky; seminární prezentace zvolených tematických okruhů; semestrální písemné komentáře k zadaným textům, seminární diskuse; prezentace a obhajoba kolokviálního eseje.
  Metody hodnocení
  Podmínky kolokvia:
 • semestrální prezentace vybraného tematického okruhu;
 • pět semestrálních písemných komentářů k zadaným textům;
 • nejméně tři vystoupení v seminární diskusi nad komentáři;
 • kolokviální esej včetně jeho obhajoby.
  Celkové hodnocení zahrnuje: semestrální komentáře a vystoupení v seminárních diskusích (100 bodů v poměru 60:40 = 50 %, limit 60 bodů); semestrální prezentaci tematického okruhu a kolokviální esej (100 bodů v poměru 50:50 = 50 %, limit 60 bodů).
 • Navazující předměty
  Informace učitele
  Předmět je spravován v ELFu (e-learningové prostředí Filozofické fakulty Masarykovy univerzity).
  The course is administrated in the ELF (e-learning environment of the Faculty of Arts, Masaryk University).
  Další komentáře
  Předmět je vyučován jednou za dva roky.
  Výuka probíhá každý týden.
  Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
  Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2007, podzim 2009, podzim 2011, podzim 2016.