RLB247 Křesťané a jinověrci ve středověku

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Jana Valtrová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D.
Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Sedlářová
Dodavatelské pracoviště: Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/30, pouze zareg.: 0/30
Jiné omezení: Zápis mimo religionistiku je podmíněn souhlasem vyučující.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz se zabývá vztahem středověkého evropského křesťanství k židovství, islámu, ale také k východním křesťanům a náboženstvím Asie. Na vybraných příkladech podává základní přehled teologických a právních východisek v konkrétním historickém kontextu oblasti Středomoří, ale také Asie. Na základě písemných pramenů různé povahy kurz pojednává také o souvisejících praktických problémech, jakými byla jazyková bariéra či stereotypní očekávání spojená s jinověrci. Nedílnou součástí kurzu je reflexe současných trendů v bádání na tomto poli.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu budou studenti schopni:
 • porozumět terminologii a typologii jinověrců, jak se utvářela ve středověkém křesťanství;
 • porozumět historickému kontextu utváření postojů k jednotlivým skupinám jinověrců a rozeznávat jejich škálu;
 • orientovat se v typech pramenů, které jsou s touto problematikou spojené;
 • orientovat se v současných badatelských trendech na tomto poli.
 • Osnova
  • 0. Úvodní hodina, průběh semestru, seznámení s literaturou a požadavky na ukončení;
  • 1. Středověký obraz světa a jeho obyvatelé očima dobové křesťanské teologie
  • 2. Základní východiska vztahu latinských křesťanů k jinověrcům ve středověku, terminologie a typologie jinověrců;
  • 3. Právní rovina vztahů k jinověrcům a její proměny;
  • 4. Studium a znalost orientálních jazyků ve středověké Evropě;
  • 5. Křesťanské polemiky se židovstvím;
  • 6. Křesťanské polemiky s islámem;
  • 7. Misie a mučednictví;
  • 8. Křesťanský Západ a Východ - vztah latinských křesťanů k východním církvím v Asii, zejména Číně a Indii;
  • 9. Křesťané a jinověrci v Asii;
  • 10. Obraz jinověrců v literatuře a umění;
  • 11. Česká středověká kultura a jinověrci;
  • 12. Závěrečná diskuse nad tématy prací.
  Literatura
   povinná literatura
  • VALTROVÁ, Jana. Středověká setkání s "jinými". Modloslužebníci, židé, saracéni a heretici v misionářských zprávách o Asii. 1. vyd. Praha: Argo, 2011. 209 s. Každodenní život 47. ISBN 978-80-257-0399-1. info
  • TOLAN, John Victor. Saracens : Islam in the medieval European imagination. New York: Columbia University Press, 2002. xxiii, 372. ISBN 9780231123334. info
   doporučená literatura
  • Jews and Christians in medieval Europe : the historiographical legacy of Bernhard Blumenkranz. Edited by Philippe Buc - Martha Keil - John Victor Tolan. Turnhout: Brepols, 2016. 383 stran. ISBN 9782503565590. info
  • COHEN, Mark R. Pod křížem a půlměsícem : Židé ve středověku. Translated by Jiří Blažek. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2013. 393 s. ISBN 9788074293528. info
  • MENDEL, Miloš, Bronislav OSTŘANSKÝ a Tomáš RATAJ. Islám v srdci Evropy : vlivy islámské civilizace na dějiny a současnost českých zemí. Vyd. 1. Praha: Academia, 2007. 499 s. ISBN 9788020015549. info
  • TOLAN, John Victor. Petrus Alfonsi and his medieval readers. Gainesville: University Press of Florida, 1993. xv, 288. ISBN 0813012392. info
  Výukové metody
  Přednášky, komentovaná četba pramenů, diskuse.
  Metody hodnocení
  Typ výuky:
  Přednášky, diskuse nad zadanou četbou.
  Podmínky kolokvia:
  (a) dva písemně odevzdané komentáře (v rozsahu 1-2 normostrany) k zadaným článkům; předpokládá se aktivní účast v hodinách, kde bude zadaná četba diskutována (celkem 40 %)
  (b) písemně odevzdaná podrobná anotace jedné odborné publikace dle vlastní volby z nabídky, rozsah 6-7 normostran (60 %).
  Podrobné informace o podmínkách ukončení jsou zveřejněny ve Studijních materiálech.
  Další komentáře
  Předmět je vyučován jednou za dva roky.
  Výuka probíhá každý týden.
  Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, jaro 2015, podzim 2017, podzim 2019.