RLB301 Proseminář k Úvodu do religionistiky

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Aleš Chalupa, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Jana Valtrová, Ph.D.
Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Sedlářová
Dodavatelské pracoviště: Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
RLB301/01: každé liché úterý 8:00–9:40 B2.34, A. Chalupa
RLB301/02: každé sudé úterý 8:00–9:40 B2.34, A. Chalupa
Předpoklady
NOW ( RLA01 Úvod do religionistiky )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Zápis mimo religionistiku je podmíněn souhlasem vyučujícího.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem kurzu je podrobněji pojednat o některých problémech a tématech, které jsou sice zmíněny a otevřeny v povinném kurzu Úvod do religionistiky (RLA01), ale vzhledem k časovým možnostem jim nemůže být věnována dostatečná pozornost. Probíraná látka se vztahuje jak k praktické rovině vědecké práce (způsoby citací, sestavování bibliografií, informace o knihovnách, časopiseckých databázích atd.), tak vlastní problematice religionistické terminologie a metodologie.
Výstupy z učení
Po úspešném absolvování tohoto kurzu bude student umět:
- vyjádřit rozdíl mezi religionistikou a teologií
- diskutovat o základních metodologických problémech religionistiky
- interpretovat vědecké texty
- správně používat základní religionistickou terminologii
- ovládat základní pravidla psaní vědeckého textu
Osnova
 • Studium religionistiky a praktické problémy vědecké práce I-II; Religionistika a objektivita vědeckého bádání; Pojmoslovný aparát religionistiky na příkladu kategorie „posvátna“; Náboženství jako vědecká kategorie; formální náležitosti akademického textu (zpětná vazba k pracovním verzím k seminárním pracím do Úvodu do religionistiky).
Literatura
  povinná literatura
 • HORYNA, Břetislav. Úvod do religionistiky. 1. vyd. Praha: Oikoymenh, 1994. 131 s. ISBN 80-85241-64-1. info
 • PADEN, William E. Bádání o posvátnu. Náboženství ve spektru interpretací. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2002. 179 s. ISBN 80-210-2977-3. info
 • ŠANDEROVÁ, Jadwiga a Alena MILTOVÁ. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách :několik zásad pro začátečníky. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. 209 s. ISBN 8086429407. info
  doporučená literatura
 • WAARDENBURG, Jacques, Břetislav HORYNA a Dalibor ANTALÍK. Jacques Waardenburg, Bohové zblízka. Systematický úvod do religionistiky. Překlad Břetislav Horyna a Dalibor Antalík. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1996. 154 s. ISBN 80-210-1445-8. info
 • MCCUTCHEON, Rusell T. Studying religion : an introduction. First published. London: Equinox, 2007. xiv, 206. ISBN 9781845530129. info
Výukové metody
Kurz sestává ze seminářů a seminárních diskuzí. Vyžadována je domací příprava v podobě četby zadaných textů a včasné odevzdání komentářů.Kurz je vyučován ve dvou seminárních skupinách (střídavě v sudém a lichém týdnu), student se povinně zapisuje do jednoho z nich.
Metody hodnocení
Podmínkou úspešného ukončení kurzu je 1) dostatečné množství účastí na seminářích (alespoň čtyři z pěti); 2) včasné odevzdání komentářů a úkolů a jejich přijetí vyučujícím ; 3) aktivní diskuze v rámci seminářů.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu „Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA) – reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/RLB301