RLB31 Sociology of Religion

Faculty of Arts
Autumn 2012
Extent and Intensity
1/1/0. 4 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
Mgr. Jakub Cigán, Ph.D. (lecturer)
Mgr. et Mgr. Jan Krátký, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. PhDr. David Václavík, Ph.D.
Department for the Study of Religions - Faculty of Arts
Contact Person: Lucie Čelková
Supplier department: Department for the Study of Religions - Faculty of Arts
Timetable of Seminar Groups
RLB31/K: Fri 19. 10. 9:10–10:45 L32, Fri 16. 11. 9:10–10:45 L32, Fri 14. 12. 9:10–10:45 L32, J. Cigán, J. Krátký
RLB31/P: each odd Tuesday 15:50–17:25 J21, J. Cigán, J. Krátký
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 80 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/80, only registered: 0/80, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/80
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Kurs je koncipován jako úvod do problematiky sociologie náboženství. Má za cíl seznámit studenty s klíčovými koncepty sociální teorie, jejich relevancí a způsobem aplikace na pole studia náboženství. Sociologie náboženství bude představena v návaznosti na ostatní související sociálně vědní obory. Na prezentované látce budou představeny též klasické i soudobé metody, kterými je možné sociologicky náboženství zkoumat. Na konci tohoto kurzu se bude student schopen orientovat v základní problematice sociologie náboženství, vysvětlit klíčové problémy, kterými se disciplína zabývá a formulovat vlastní výzkumné otázky.
Syllabus (in Czech)
 • Osnova kursu (pro studenty v prezenčním studiu)
 • 1 Úvod, sociální teorie a výzkum náboženství
 • primární četba:
 • Lužný, Dušan a Nešpor, Zdeněk 2007. “Úvod”. in: Lužný, Dušan a Nešpor, Zdeněk. Sociologie náboženství. Praha: Portál, 7-40.
 • Lužný, Dušan a Nešpor, Zdeněk 2007. “Náboženství v kontextu obecní sociální teorie”. in: Lužný, Dušan a Nešpor, Zdeněk. Sociologie náboženství. Praha: Portál, 41-71.
 • sekundární četba/referát: není (úvodní hodina)
 • úvod: shrnutí klasického období sociologie náboženství, návaznost na počátky sociologie, průběh a cíle kurzu
 • koncepty a témata: průběžné témata kurzu a mikro-makro problém.
 • 2 Realita každodennosti, její kognitivní a normativní dimenze / Řád a jeho reprodukce
 • primární četba:
 • Berger, Peter L. a Luckmann, Thomas 1999. „Realita každodenního života“. in: Berger, Peter L. a Luckmann, Thomas. Sociální konstrukce reality: Pojednání o sociologii vědění. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 25-33 .
 • sekundární četba/referát:
 • Douglas, Mary 1984. ”Introduction”. in: Douglas, Mary. Purity and Danger. London - New York: Routledge, 1-6.
 • Douglas, Mary 1984. ”External Boundaries”. in: Douglas, Mary. Purity and Danger. London - New York: Routledge, 115-129.
 • téma referátu: Symbolické světy jejich vytváření, udržování a reprodukce.
 • koncepty: realita každodennosti, sociální realita - sociální fakta vs. subjektivní významy (Durkheim, Weber, Berger a Luckmann), zvýznamňování, formy legitimizace, řád a způsoby jeho reprodukce.
 • 3 Alternace (konverze), socializace
 • primární četba:
 • Berger, Peter L. a Thomas Luckmann. 1999. „Internalizace reality“. in: Berger, Peter L. a Thomas Luckmann. Sociální konstrukce reality: Pojednání o sociologii vědění. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 128-160.
 • Berger, Peter L. a Thomas Luckmann. 1999. „Internalizace a sociální struktura“. in: Berger, Peter L. a Thomas Luckmann. Sociální konstrukce reality: Pojednání o sociologii vědění. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 161-170.
 • sekundární četba/referát:
 • Lofland, John a Rodney Stark. 1965. „Becoming a World-Saver: A Theory of Conversion to a deviant perspective“. American Sociological Review (30) 6, 862-875.
 • téma referátu: Náboženská konverze jako záměna a posun v (sociálním) prostoru.
 • koncepty: socializace (primární, sekundární), náboženská socializace, internalizace, alternace (náboženská konverze), deviantní identita
 • 4 Násilí a sociální kontrola
 • primární četba:
 • Bourdieu, Pierre. 1998. „Prostor společenský a prostor symbolický“. in: Bourdieu, Pierre. Teorie jednání. Praha: Karolinum, 9-21.
 • Bourdieu, Pierre. 1998. „Paradoxní podstata mravnosti“. in: Bourdieu, Pierre. Teorie jednání. Praha: Karolinum, 167-171.
 • sekundární četba/referát:
 • Barker, Eileen. "Choice or brainwashing?" in: Barker, Eileen. Making of a Moonie: Choice or Brainwashing. 121-148.
 • Barker, Eileen. "Suggestibility" in: Barker, Eileen. Making of a Moonie: Choice or Brainwashing. 173-188.
 • téma referátu: Svobodná volba, nebo vymýtí mozku?
 • koncepty a témata: symbolické násilí a sociální kontrola, brainwashing, násilí, jednání a sociální struktura; náboženská skupina, nováček-skupina
 • 5 Náboženství a vznik moderní společnosti
 • primární četba:
 • Bell, Daniel. 1999. "Kulturní rozpory kapitalismu" in: Bell, Daniel. Kulturní rozpory kapitalismu. Praha : Sociologické nakladatelství. 57-101.
 • Bell, Daniel. 1999. "Rozštěpenost kulturního diskursu" in: Bell, Daniel. Kulturní rozpory kapitalismu. Praha : Sociologické nakladatelství. 101-106.
 • Bell, Daniel. 1999. "Na prahu velké obnovy: náboženství a kultura v postindustriálním věku" in: Bell, Daniel. Kulturní rozpory kapitalismu. Praha : Sociologické nakladatelství. 153-174.
 • sekundární četba/referát:
 • Weber, Max. 1998. Protestantská etika a duch kapitalismu. in: Weber, Max. Metodologie, sociologie a politika. Praha: Oikoymenh, 185-245.
 • téma referátu: náboženství a institucionální dimenze modernity.
 • koncepty: racionalizace, mechanizace a dělba práce; byrokracie; kulturní dimenze modernity - modernita jako rozpad závaznosti tradice, (ekularizační diskurs)
 • 6 Náboženskost v období pozdní modernity
 • primární četba:
 • Bauman, Zygmunt. 2002. „Individualita“. in: Bauman, Zygmunt. Tekutá modernost. Praha: Mladá fronta. 87-147.
 • sekundární četba/referát:
 • Heelas, Paul a Woodhead, Linda. 2005. „Introduction“. In: Heelas, Paul a Woodhead, Linda. The spiritual revolution: why religion is giving way to spirituality. Malden: Blackwell Publishing. 1-12.
 • Hamar, Eleonóra a Oláh, Gábor a Ondrašínová, Michaela. 2008. “Etnografie očekávaného: holistická scéna v Mikulově”. in: Lužný, Dušan a Nešpor, Zdeněk. Náboženství v menšině: Religiozita a spiritualita v současné české společnosti. Praha: Malvern. 63-94.
 • téma: hraniční formy religiozity a formy jejího výzkumu
 • koncepty a témata: individualizace náboženství, kultura narcismu (Christopher Lash), náboženství vs. spiritualita, sociologie nových náboženských hnutí, projekt Mikulov,
 • Osnova kursu (pro studenty v kombinovaném studiu)
 • 1 Úvod, sociální teorie a výzkum náboženství + 2 Realita každodennosti, její kognitivní a normativní dimenze / Řád a jeho reprodukce
 • (podrobnosti viz výše)
 • 3 Alternace (konverze), socializace + 4 Násilí a sociální kontrola
 • (podrobnosti viz výše)
 • 5 Náboženství a vznik moderní společnosti + 6 Náboženskost v období pozdní modernity
 • (podrobnosti viz výše)
Literature
 • Vedle povinné četby uvdené výše doporučejeme prostudovat následující doporučenou literaturu:
 • Beck, Ulrich, Giddens, Anthony a Scott Lash. 1994. Reflexive modernization: politics, tradition and aesthetics in the modern social order. Stanford: Stanford University Press.
 • Beckford, James. A. 2003. Social theory and religion. New York: Cambridge University Press.
 • Berger, Peter L. 2003. Pozvání do sociologie: humanistická perspektiva. Brno: Barrister & Principal.
 • Berger, Peter L. a Thomas Luckmann. 1999. Sociální konstrukce reality: Pojednání o sociologii vědění. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury.
 • Davie, Grace. 2007. The Sociology of Religion. Los Angeles: Sage.
 • DURKHEIM, Émile. Elementární formy náboženského života :systém totemismu v Austrálii. Vyd. 1. Praha: OIKOYMENH, 2002. 491 s. ISBN 80-7298-056-4. info
 • Giddens, Anthony. 1984. “Introdution” in: Giddens, Anthony. The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration. University of California Press, xiii - xxxvii.
 • LUŽNÝ, Dušan. Náboženství a moderní společnost: Sociologické teorie modernizace a sekularizace (Religion and Modern Society). Brno: Masarykova univerzita, 1999. 183 pp. Religionistika, sv. 6. ISBN 80-210-2224-8. info
 • LUŽNÝ, Dušan. Nová náboženská hnutí (New Religious Movements.). Brno: Masarykova univerzita Brno, 1997. 181 pp. sv. 3. ISBN 80-210-1645-0. info
 • Mills, C. Wright. 2008. Sociologická imaginace. Praha : Sociologické nakladatelství.
 • NEŠPOR, Zdeněk and Dušan LUŽNÝ. Sociologie náboženství (Sociology of Religions). 1. vyd. Praha: Portál, 2007. 236 pp. 1;. ISBN 978-80-7367-251-5. info
 • VÁCLAVÍK, David, Zdeněk NEŠPOR, Iva DOLEŽALOVÁ, Eleonóra HAMAR, Dana HAMPLOVÁ, Olga NEŠPOROVÁ and Jiří VEČERNÍK. Příručka sociologie náboženství (Handbook of Sociology of Religion). Spoluautor. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2008. 449 pp. Studijní texty ; sv. 44. ISBN 978-80-86429-92-2. info
 • Wagner, Peter. 1994. A sociology of modernity: liberty and discipline. New York: Routledge.
 • WEBER, Max. Metodologie, sociologie a politika. Translated by Miloš Havelka. 1. vyd. Praha: OIKOYMENH, 1998. 354 s. ISBN 80-86005-48-8. info
Teaching methods (in Czech)
Přednášky, četba textů, diskuse.
Assessment methods (in Czech)
Metody hodnocení a úspěšné ukončení kursu (prezenční studium)

Hodnocení studenta proběhne na základě: vypracovávání komentářů k zadané primární literatuře (60% z celkového hodnocení), kde student prokáže pochopení probírané problematiky a skupinového referátu, kde student prokáže schopnost týmové spolupráce při řešení teoretického výzkumného problému či otázky (40% z celkového hodnocení).

Pro ukončení kolokviem:
● komentáře (celkem 5, kromě primární četby na úvodní hodinu) o maximální délce jedné normostrany (max. 1800 znaků) k zadané primární četbě. Komentář bude hodnocen v rozmezí od 0 do 12 bodů. Ze pěti odevzdaných komentářů je možno získat maximálně 60 bodů. Komentáře se odevzdávají ve středu v týdnu před seminářem.
● prezentace skupinového referátu max. 6 studentů o délce 15 minut. Na jedné vyučovací hodině budou referát prezentovat dvě skupiny. Skupinový referát bude hodnocen v rozmezí od 0 do 40 bodů.
Po splnění těchto požadavků, přičemž minimální hranice je dosažení 60% nebo 60 bodů z celkového hodnocení, bude studentovi uděleno kolokvium.
Pro ukončení zkouškou:
● komentáře (viz výše).
● skupinová prezentace (viz výše).
● ústní zkouška ve zkouškovém období. Student bude připuštěn na ústní zkoušku po splnění požadavků na udělení kolokvia (viz výše).


Metody hodnocení a úspěšné ukončení kursu (kombinované studium)

Hodnocení studenta proběhne na základě vypracovávání komentářů k zadané primární literatuře, kde student prokáže pochopení probírané problematiky.
Pro ukončení kolokviem:
● komentáře (celkem 6, na každou vyučovací hodinu 2 komentáře) o maximální délce jedné normostrany (max. 1800 znaků) k zadané primární četbě. Komentář bude hodnocen v rozmezí od 0 do 12 bodů. Ze šesti odevzdaných komentářů je možno získat maximálně 72 bodů. Komentáře se odevzdávají v pátek v týdnu před seminářem.
Po splnění těchto požadavků, přičemž minimální hranice je dosažení 60% nebo 43 bodů z celkového hodnocení, bude studentovi uděleno kolokvium.
Pro ukončení zkouškou:
● komentáře (viz výše).
● ústní zkouška ve zkouškovém období. Student bude připuštěn na ústní zkoušku po splnění požadavků na udělení kolokvia (viz výše).
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Autumn 2005, Spring 2007, Autumn 2008, Autumn 2010.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2012/RLB31