RLB517 Psaní odborným stylem v humanitních studiích

Filozofická fakulta
jaro 2019
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Lucie Novotná, M.A. (přednášející)
Garance
Mgr. Jana Valtrová, Ph.D.
Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Sedlářová
Dodavatelské pracoviště: Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 14:00–15:40 K12
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 3/50, pouze zareg.: 0/50, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/50
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je připravit studenty na proces sestavení vlastního výzkumu a umožnit jim nabýt základní dovednosti, které potřebují k vlastní výzkumné činnosti. Kurz se zaměřuje na praktické osvojení těchto dovedností: vyhledání spolehlivých informačních zdrojů, porozumění odbornému textu a formální náležitosti práce s ním, formulace kvalitního odborného textu v souladu s pravidly vědecké práce.
Výstupy z učení
Po úspěšném absolvování kurzu bude student schopen:
Vyhledat nejnovější a aktuální zdroje:
 • Pracovat s elektronickými databázemi vědeckých časopisů (vědět, jak a kde hledat)
 • Nalézt a třídit zdroje dle relevance
 • Samostatně pracovat s přístupem proxy či univerzitní knihovny
  Porozumět odbornému textu:
 • Identifikovat základní argumenty autora a způsob, jakým byly vystavěny
 • Rozeznat jednotlivé úhly pohledu v textu
 • Rozlišit pouhé příklady od stěžejních bodů
  Shrnout odborný text:
 • Formulovat hlavní myšlenku textu vlastními slovy
 • Napsat shrnutí argumentu autora tak, že jednotlivé kroky budou na sebe logicky navazovat
 • Rozlišit vlastní a autorův názor (zdržet se vlastního hodnocení)
  Analyzovat odborný text:
 • S ohledem na vlastní zadání práce, schopnost nalézt a artikulovat širší kontext textu (věcný kontext, účel textu, implikovaného čtenáře, předpojatosti a předpoklady, na kterých autor staví)
  Sestavit výzkum:
 • Jasně formulovat, co je cílem dané práce
 • Sestavit text tak, aby odpovídal požadovanému žánru, plnil svůj účel a byl srozumitelný pro čtenáře
 • Porozumět různým způsobům psaní esejů a seminárních prací (včetně náležitostí každého útvaru a způsobu sestavení samotného textu)
  Rozlišit a srozumitelně formulovat vlastní názor
 • Sestavit vlastní argument na základě dostupného vědění
 • Rozlišit limitace, možné problémy či nejasnosti plynoucí z komplexní povahy výzkumu a nebát se na ně upozornit
 • Porozumět důležitosti revize
  Uplatnit formální náležitosti:
 • Konzistence v užívání osob (singl., pl., pasiv)
 • Schopnost označit citace, parafráze, shrnutí cizího textu apod.
 • Užít správný formát citace
 • „Neohýbat“ použité zdroje tak, aby podporovaly hlavní argument práce/eseje
 • Porozumět implikacím jednotlivých výrazů s ohledem na kontext a téma textu
 • Osnova
  • 1. Úvod, vyhledávání zdrojů
  • 2. Citace I
  • 3. Citace II, analýza argumentu I
  • 4. Analýza argumentu II
  • 5. Psaní odstavce I - struktura odstavce, jednota a koherence
  • 6. Psaní odstavce II - struktura odstavce, jednota a koherence
  • 7. Psaní odstavce III - jednota a koherence; citování, odkazování
  • 8. Psaní odstavce IV - jednota a koherence; citování, odkazování
  • 9. Náležitosti návrhu projektu I
  • 10. Náležitosti návrhu projektu II
  • 11. Psaní esejů - schémata, základy; dodatečné dotazy a opravy
  Literatura
  • KRATOCHVÍL, Jiří. Pravidla psaní odborného článku. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. Elportál. ISBN 978-80-210-5922-1. URL info
  • ŠANDEROVÁ, Jadwiga a Alena MILTOVÁ. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách : několik zásad pro začátečníky. Vydání první. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. 209 stran. ISBN 9788086429403. info
  • OSHIMA, Alice a Ann HOGUE. Writing academic English. 4th ed. White Plains, NY: Pearson/Longman, 2006. xi, 337. ISBN 0131523597. info
  • MLA handbook for writers of research papers. Edited by David G. Nicholls. Seventh edition. New York: Modern Language Association of America, 2009. xxi, 292. ISBN 9781603290258. info
  Výukové metody
  přednášky, cvičení, četba, domácí úkoly
  Metody hodnocení
  krátké doplňovací úkoly (20%), slohové práce (30%), závěrečná práce (50% celkového hodnocení v kurzu).
  Informace učitele
  Očekávaná účast v kontaktní výuce: Povolena je jedna absence.
  Další komentáře
  Předmět je vyučován jednou za dva roky.
  Doporučen souběžný zápis s RLA13, RLKA13.
  Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
  Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2017, jaro 2018, jaro 2020.