RLB518 Náboženská jinakost a její reprezentace

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Jana Valtrová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Jana Valtrová, Ph.D.
Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Sedlářová
Dodavatelské pracoviště: Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Předpoklady
RLA01 Úvod do religionistiky || RLKA01 Úvod do religionistiky
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/50, pouze zareg.: 0/50
Jiné omezení: Zápis mimo religionistiku je podmíněn souhlasem vyučující.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz přináší přehled témat, problémů a teorií spjatých s "jinakostí" jakožto kulturně utvářenou kategorií. Vedle základních kategorií jinakosti jakými jsou tělesný vzhled, etnicita, gender, nebo sociální status, se kurz zaměřuje především na jinakost založenou na náboženské příslušnosti. Cílem kurzu je nabídnout teorie a metody použitelné především ke studiu mezináboženských kontaktů a vztahů. Na konkrétních příkladech z dějin evropského poznávání Asie, ale také Ameriky budou vysvětleny vybrané teorie „jiného“ a jeho reprezentace (T. Todorov, S. Greenblatt, J. Smith, S. Hall).
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude student schopen:
 • porozumět procesu utváření "jiného" a jeho implikacím;
 • orientovat se v základních teoriích „jiného“ (Todorov, Greenblatt, Smith) a posoudit jejich aplikovatelnost na konkrétní příklady;
 • identifikovat základní překážky efektivní komunikace a vyvarovat se jim;
 • porozumět mechanismům procesu reprezentace „jiného“
 • Osnova
  • Jinakost jako kulturní kategorie; kritéria jinakosti (fyziognomie, tělesná a duševní kondice, etnicita, gender, sociální status, náboženská příslušnost)
  • Metonymický, topografický a lingvistický model jinakosti (J. Smith)
  • V komunikaci s „jiným“ – jazyková bariéra, význam, symbol. Příklad: Jazyk, význam a překlad při dobytí Ameriky (T. Todorov, S. Greenblatt).
  • Kulturní okruh/circuit of culture (S. Hall)
  • Reprezentace "jiného" a její funkce (S. Hall). Příklad: Obraz jinověrců ve středověké Evropě.
  • Reprezentace "jiného" a její funkce. Příklad: Obraz tibetského buddhismu v Československu.
  • Nacionalismus, náboženství a jinakost. Příklad: indičtí křesťané v současné Indii
  • Akulturace, akomodace, asimilace, integrace jako modely interakce s "jiným". Příklad: Roberto Nobili a jeho křesťanská misie v jižní Indii
  • Já a „jiné“ v dialogu - principy efektivní komunikace
  • Proměny užití konceptu "jinakosti" v moderním bádání - multikulturalismus, hybridita a globální historie (H. Bhabha, S. Subrahmanyam).
  Literatura
   povinná literatura
  • Antropologie multikulturních společností : rozumět identitě. Edited by Thomas Hylland Eriksen - Marek Jakoubek, Translated by Tereza Kuldová. Vyd. 1. Praha: Triton, 2007. 268 s. ISBN 9788072549252. info
  • TODOROV, Tzvetan. Dobytí Ameriky : problém druhého. Translated by Kateřina Lukešová. Vyd. 1. Praha: Mladá fronta, 1996. 317 s. ISBN 8020405828. info
   doporučená literatura
  • HALL, Stuart, Linda JANES, Paul DU GAY a Hugh MACKAY. Doing Cultural Studies: The Story of the Sony Walkman. : SAGE Publications, 1997. 151 s. ISBN 0-7619-5402-3. info
  • Questions of cultural identity. Edited by Stuart Hall - Paul Du Gay. London: SAGE, 1996. 1 online. ISBN 9781446221907. info
  • VALTROVÁ, Jana. Středověká setkání s "jinými". Modloslužebníci, židé, saracéni a heretici v misionářských zprávách o Asii. 1. vyd. Praha: Argo, 2011. 209 s. Každodenní život 47. ISBN 978-80-257-0399-1. info
  • Cultural encounters : representing otherness. Edited by Elizabeth Hallam - Brian V. Street. New York :.: Routledge, 2000. xiv, 292. ISBN 0415202809. info
  • GREENBLATT, Stephen. Podivuhodná vlastnictví : zázraky Nového světa. Edited by Martin Procházka - Lucie Johnová. Vyd. české 1. Praha: Karolinum, 2004. 245 s. ISBN 8024608618. info
  • Contested countryside cultures : otherness, marginalisation and rurality. Edited by Paul J. Cloke - Jo Little. First published. London: Routledge, 1997. vi, 295. ISBN 0415140757. info
  Výukové metody
  Přednášky, diskuse, četba.
  Metody hodnocení
  Pro ukončení kolokviem studenti odevzdávají v průběhu kurzu 2 písemné komentáře v rozsahu 1-2 stran A4 ke zvoleným textům (40% celkového hodnocení v kurzu). Tyto jsou diskutovány na hodinách, aktivní účast v diskusi je hodnocena bonusovými body. Na závěr kurzu student odevzdává alternativně buď podrobnou anotaci vybraného odborného titulu, nebo seminární práci (60% celkového hodnocení v kurzu).
  Informace učitele
  Podrobný sylabus a pokyny k předmětu jsou uvedeny ve Studijních materiálech předmětu.
  Další komentáře
  Předmět je vyučován jednou za dva roky.
  Výuka probíhá každý týden.
  Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
  Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2017, jaro 2019.