RLB666 The End of the World

Faculty of Arts
Spring 2020
Extent and Intensity
2/0/0. 4 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
doc. PhDr. Luboš Bělka, CSc. (lecturer)
Mgr. Aleš Chalupa, Ph.D. (lecturer)
PhDr. Dalibor Papoušek, Ph.D. (lecturer)
prof. PhDr. Josef Krob, CSc. (lecturer)
Mgr. et Mgr. Jan Reichstäter, Ph.D. (lecturer)
Dr. phil. Anna Michalík Kvíčalová, MA (lecturer)
Mgr. Jakub Cigán, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Lucie Mazalová, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Martin Špirk (assistant)
Bc. Kateřina Šubová (assistant)
Guaranteed by
doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D.
Department for the Study of Religions - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Ivona Vrzalová
Supplier department: Department for the Study of Religions - Faculty of Arts
Timetable
Mon 18:00–19:40 B2.13
Prerequisites (in Czech)
Kurs, jehož přesnější název zní Konce světa v průsečíku náboženství, vědy a filozofie (Ends of the World: Religious, Scientific and Philosophical Interpretations) se zabývá především náboženskými představami o konci světa. Nicméně se neomezuje, stejně jako lidstvo samo, pouze na náboženskou reflexi, ale také na filosofické či kosmologické a přírodovědecké pojímání konce (světa).
Eschatologie, chápaná jako nauka o posledních věcech, není záležitostí pouze monoteistických náboženství, i když v židovsko-křesťanské a islámské tradici zaujímá, zejména díky apokalyptice, omnoho významnější místo, než jak je tomu u jiných náboženských systémů.
Kurs seznamuje se základní terminologií týkající se eschatologie, apokalyptiky, soteriologie, milenarismu (milenialismu) atp. ve vybraných náboženských tradicích. Zvláštní pozornost se věnuje vybraným náboženským představám konce a to jak z hlediska jednotlivce (smrt individua), tak i lidstva jako celku (zánik lidstva). Tyto představy jsou zachyceny především v textech, ale často také bývají předmětem výtvarného zobrazení. Obojího, jak textů, tak i zobrazení se při výuce bohatě využívá.
Kurs je určen ne-religionistům (výhradně) z celé university; přednášející jsou z různých kateder a různých vědních oborů.
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
The capacity limit for the course is 250 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 220/250, only registered: 0/250, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/250
Course objectives
At the end of the course students should be able to understand and explain the most important eschatological concepts in religious traditions of the West and East. Students will be able to work with basic information on eschatology in Christianity, Judaism, Islam, Buddhism etc.
Syllabus (in Czech)
 • Aktuální harmonogram kursu RLB666 Konec světa v JS2020
 • Každé pondělí B2.13, 18:00 - 19:40 (A. Nováka 1, Brno)
 • 24. únor
 • doc. PhDr. Luboš Bělka, CSc.
 • Úvodní informace
 • 2. březen
 • Mgr. Aleš Chalupa, PhD.
 • Konce světa ve starověkém Středomoří
 • 9. březen
 • doc. PhDr. Luboš Bělka, CSc.
 • Šambhala a buddhistická představa konce světa: rok 2424
 • 16. březen
 • PhDr. Dalibor Papoušek, PhD.
 • Pád Jeruzalémského chrámu a konec světa
 • 23. březen
 • PhDr. Dalibor Papoušek, PhD.
 • Aztécká eschatologie ve Slunečním kameni
 • 30. březen Mgr. Jakub Cigán, Ph.D.
 • Apokalyptické myšlení a problematika hromadných sebevražd u nových náboženských hnutí
 • 6. duben
 • prof. PhDr. Josef Krob, CSc.
 • Konce světa z kosmologického hlediska
 • 20. duben
 • Mgr. et Mgr. Jan Reichstäter, Ph.D. Konce světa v předkřesťanských tradicích evropského Severu: Starogermánský ragnarök a jeho negermánské paralely
 • 27. duben
 • Dr. phil. Anna Michalík Kvíčalová, MA Antropocén, klimatická krize a repertoár křesťanského chiliasmu
 • 4. květen - ZMĚNA místa času, začínáme v 18:30 na Hvězdárně!!!
 • Mgr. Jan Píšala
 • Bez(nadějné) vyhlídky
 • přednáška je na brněnské hvězdárně: Hvězdárna a planetárium Brno, příspěvková organizace Kraví hora 2, 616 00 Brno http://www.hvezdarna.cz
 • 11. květen Mgr. Lucie Mazalová, PhD.
 • Konec světa, nebo reforma?
 • 18. květen
 • PÍSEMNÝ TEST
 • Ukončení předmětu
 • Písemný test
 • Podmínkou udělení kolokvia je úspěšné absolvování závěrečného testu, který ověřuje rámcovou znalost látky probírané v jednotlivých přednáškách. Test má písemnou podobu s variantami odpovědí, z nichž je třeba zvolit vždy jen jednu správnou. Z maximálního počtu 100 bodů stačí pro splnění požadavků dosáhnout alespoň 60 bodů. Studentům jsou v Poznámkovém bloku učitele individuálně zpřístupněny výsledky i umístění v celkové statistice.
Literature
  required literature
 • http://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/130644
Teaching methods
Lectures, class discussion, reading.
Assessment methods
Requirements for colloquium: written test at the end of the semester.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.
Information on course enrolment limitations: Předmět není určen studentům religionistiky.
Information about innovation of course.
This course has been innovated under the project "Faculty of Arts as Centre of Excellence in Education: Complex Innovation of Study Programmes and Fields at FF MU with Regard to the Requirements of the Knowledge Economy“ – Reg. No. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, which is cofinanced by the European Social Fond and the national budget of the Czech Republic.

logo image
Teacher's information
http://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/130644
The course is also listed under the following terms Autumn 2012, Autumn 2014, Autumn 2015, Spring 2017, Spring 2018, Spring 2019, Spring 2021.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2020/RLB666