RLB90 Kvalitativní metody religionistického výzkumu

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
1/1. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučující
PhDr. Eleonóra Hamar, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D.
Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Sedlářová
Dodavatelské pracoviště: Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Předpoklady
Kurz je koncipován s předpokladem, že studentky a studenti již mají základní znalosti o povaze vědeckého výzkumu, rozdílech mezi kvantitativními a kvalitativními přístupy a základní dovednosti spojené s navržením výzkumu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/30, pouze zareg.: 0/30
Jiné omezení: Zápis mimo religionistiku je podmíněn souhlasem vyučující.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je seznámit posluchačky a posluchače se základními tématy realizace kvalitativního výzkumu v religionistice a rozvinout jejich kompetence v oblasti získávání a zpracování kvalitativních dat. Kurz se zaměřuje na kvalitativní rozhovor (polostrukturovaný a narativní rozhovor) jako výzkumnou metodu, diskutuje ovšem také některé obecnější otázky etnografického výzkumu. Prostřednictvím diskusí nad zadanou četbou, přednášek a vlastní výzkumné praxe jsou studentky a studenti vedeni k tomu, aby si osvojili hlubší znalosti týkající se výzkumného procesu založeného na kvalitativních metodách a praktické dovednosti související s prací v terénu a analýzou dat.
Výstupy z učení
Po úspěšném ukončení kurzu budou studentky a studenti schopni:
 • zvolit vhodný typ kvalitativního rozhovoru s ohledem na výzkumný záměr;
 • navrhnout vhodné otázky pro kvalitativní rozhovor;
 • provést kvalitativní rozhovor;
 • vytvořit přepis nahrávky rozhovoru;
 • provést základní analytické operace s kvalitativními daty;
 • na základě výzkumných zkušeností a prvních interpretací dat zhodnotit a revidovat výzkumnou otázku a použité metody.
 • Osnova
  • Uvedení do kurzu, sdílení dosavadních zkušeností účastníků kurzu s kvalitativním výzkumem.
  • Výzkumník v terénu: vztahy a etika.
  • Polostrukturované rozhovory.
  • Vyprávění, zkušenost, identita: narativní rozhovory, orální historie.
  • Cvičení: realizace rozhovoru a reflexivní popis situace.
  • Kvalitativní dílna: diskuse o dosavadním průběhu realizace výzkumných projektů.
  • Cvičení: přepis rozhovoru.
  • Kódování kvalitativních dat.
  • Analýza dat a psaní religionistického textu; členské reakce na text.
  Literatura
   povinná literatura
  • KVALE, Steinar a Svend BRINKMANN. Interviews : learning the craft of qualitative research interviewing. 2nd ed. Los Angeles: Sage, 2009. xviii, 354. ISBN 9780761925422. info
  • HAMAR, Eleonóra. Vyprávěná židovství : o narativní konstrukci druhogeneračních židovských identit. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2008. 243 s. ISBN 9788074190049. info
  • EMERSON, Robert M., Rachel I. FRETZ a Linda L. SHAW. Writing ethnographic fieldnotes. Chicago: University of Chicago Press, 1995. xviii, 254. ISBN 0226206815. info
   doporučená literatura
  • Ethnographic fieldwork : an anthropological reader. Edited by Antonius C. G. M. Robben - Jeffrey A. Sluka. Second edition. Malden, MA: Wiley-Blackwell, a John Wiley & Sons, Ltd., Publication, 2012. xv, 654. ISBN 9780470657157. info
  • FLICK, Uwe. An introduction to qualitative research. 3rd ed. London: SAGE Publications, 2006. xii, 443. ISBN 1412911451. info
  • Qualitative research methods. Edited by Darin Weinberg. 1st pub. Malden: Blackwell Publishers, 2002. viii, 342. ISBN 0-631-21762-2. info
  • SILVERMAN, David. Interpreting qualitative data :methods for analysing talk, text and interaction. 1st ed. London: Sage Publications, 1997. x, 224 s. ISBN 0-8039-8758-7. info
  • KOHLER-RIESSMAN, Catherine. Narrative analysis. Newbury Park: SAGE Publications, 1993. vii, 79 s. ISBN 0-8039-4754-2. info
  Výukové metody
  Seminární diskuse o zadané četbě, přednášky, výzkumné úkoly, závěrečná práce.
  Metody hodnocení
  Předmět je ukončen kolokviem. Pro přístup ke kolokviu je potřeba splnit následující podmínky:
  1) Průběžný úkol: odevzdání zprávy o realizaci výzkumného rozhovoru v průběhu semestru (hodnocena jako přijata/nepřijata).
  2) Prezence: účast na alespoň 50 % kontaktní výuky a aktivní účast na seminární diskusi.
  Seminární práce a kolokvium
  Ve zkouškovém období se odevzdává závěrečná práce. Kolokvium má podobu ústní rozpravy nad závěrečnými pracemi. Konečné hodnocení je uděleno na základě kvality odevzdané závěrečné práce (70 %) a kvality prezentace práce a vyrovnání se s připomínkami k práci při ústním kolokviu (30 %).
  Další komentáře
  Předmět je vyučován jednou za dva roky.
  Výuka probíhá každý týden.
  Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2005, podzim 2009, podzim 2011, podzim 2013, podzim 2015, podzim 2017.